Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz informacji na temat znaczących wydarzeń - konferencji, kongresów, szkoleń i publikacji - z zakresu tej problematyki. "Dziecko krzywdzone" współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdzenia dzieci - "Child Abuse & Neglect" oraz "Child Maltreatment".

 

Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

 

Czasopismo jest zaindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

 

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów.


Redakcja czasopisma przyjęła i stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) w odniesieniu do etyki publikacyjnej oraz  nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism (Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors). Polskie opracowanie Kodeksu.


Redakcja deklaruje, że od 2014 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest każdorazowo elektroniczna wersja PDF znajdująca się pod adresem dzieckokrzywdzone.fdn.pl i od tego czasu jest dostępne w formie Open Access.

Artykuły z wcześniejszych numerów są publikowane na stronie, o ile redakcja ma taką możliwość.

 

Działy

 

Proces recenzji

1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

3. Recenzje mają formę pisemną i zakończone są jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Mogą również zawierać uwagi dotyczące dokonania niezbędnych zmian i warunkujące dopuszczenie tekstu do publikacji. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są zawarte w formularzu recenzji.

4. Artykuł jest przyjmowany na podstawie decyzji Redakcji w oparciu o opinie recenzentów. W niektórych przypadkach, w szczególności, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent.

5. Autor artykułu jest informowany przez redakcję o wyniku procesu recenzowania oraz o ewentualnej potrzebnie zmian w tekście.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kwartalnika.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo uaktualnia na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.

 

Formularz recenzencki: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/public/FORMULARZRECENZENCKI.doc

 

Recenzenci w 2017 r.:

Dr Wanda Badura-Madej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dr Julia Barlińska, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Maria Beisert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr Michał Bernaczyk, Uniwersytet Wrocławski

Iwona Bruśk, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Maja Brzozowska-Brywczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr Magdalena Budziszewska, Uniwersytet Warszawski

Dr Aleksandra Bujacz, Karolinska Institutet

Dr Iwona Chmura-Rutkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr Magdalena Czub, Instytut Badań Edukacyjnych

Elżbieta Czyż, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Irena Dawid-Olczyk, La Strada

Renata Durda, Niebieska Linia

Dr Marzanna Farnicka, Uniwersytet Zielonogórski

Katarzyna Fenik, psychoterapeutka

Prof. Anna Fidelus,  Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego

Dr Katarzyna Gawlicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dr Agnieszka Golczyńska-Grondas, Uniwersytet Łódzki

Dr Joanna Gorczowska, Systemic Solutions Limited

Dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska, Uniwersytet Warszawski

Prof. Dorota Iwaniec, Queen’s University Belfast

Dr Agnieszka Izdebska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr Barbara Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dr hab. Ewa Jarosz, Uniwersytet Śląski

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Instytut Ekspertyz Sądowych

Dr Julia Kapelańska-Pręgowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Krzysztof Kasparek, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Tomasz Kazimierczak Uniwersytet Warszawski

Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Lucyna Kicińska, Fudnacja Dajemy Dzieciom Siłę

Prof. MariaKolankiewicz, Uniwersytet Warszawski

Urszula Kubicka-Kraszyńska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dr hab. Zbigniew Lacocik, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Leal, Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, Portugal

Joanna Luberadzka-Gruca, Fundacja Przyjaciółka

Katarzyna Łukawska, PARPA

Dr Urszula Markowska – Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/Freie Universität Berlin

Dr Urszula Martyniuk, Universitat Hamburg

Katarzyna Michalska, PARPA

Marta Michalunio, Universiade de Aveiro

Prof. dr hab. Barbara Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

Magdalena Przystańska, psychoterapeutka

Dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Anna Radziwiłko, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Dr Monika Sajkowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Katarzyna Seidel, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Dr Małgorzata Sikorska, Uniwersytet Warszawski

Prof. Adam Solak, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Dr Filip Szumski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Prof. Bogusław Śliwierski, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Bartłomiej Toszek, Uniwersytet Szczeciński

Paulina Trojanowska - Malinowska, Grupa Edukatorow Seksualnych "Ponton"

Dr Ewa Urban, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Monika Walczak, University of Copenhagen

Prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Uniwersytet Łódzki

Emilia Wojdyła, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Dr Monika Zielona-Jenek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Judyta Ziętkowska, CEO

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji dostępny jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/deed.pl. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.