Zaburzenia wizi jako efekt wczesnodziecicego krzywdzenia dziecka

Anna Szczepaniak

Abstrakt


Definicja krzywdzenia dzieci wskazuje, ??e jest to ka??de dzia??anie lub bezczynno?? jednostki, instytucji lub spo??ecze??stwa jako ca??o??ci i ka??dy rezultat takiego dzia??ania lub bezczynno??ci, kt??ry deprywuje r??wne prawa i swobody dzieci i/lub zak????ca ich optymalny rozw??j (Gill D.G). Celem niniejszego artyku??u jest wskazanie i podkre??lenie znaczenia pierwotnego krzywdzenia, prymarnego opuszczenia i najwcze??niejszej bezczynno??ci jakiej dopuszczaj si najbli??sze osoby w ??yciu dziecka. Przedstawiono w nim og??lne za??o??enia i rozumienie teorii przywizania oraz ich kliniczne implikacje.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ainsworth, M. (1985). Patterns of infant-mother attachments: Antecedents and effects on development. Bulletin of New York Academy of Medicine, 61(9), 771??790.

Ainsworth, M. (1993). Attachment as related to mother-infant interaction. Advances in Infancy Research, 8, 1??50.

Ainsworth, M., Blehar, M. C., Waters, E., Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale: Erlbaum.

Bomba, J. (2004). Przywi?zanie a rozw??j m??zgu. Przegl?d Lekarski, 11, 1272??1274.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Tom I. Londyn: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

American Psychiatric Assosiation [APA] (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. Arlington: American Psychiatric Association Publishing.

Fonagy, P. (1994). Mental representations from an intergenerational cognitive science perspective. Infant Mental Health Journal, 15(1), 57??68.

Freud, A. (2004). Ego i mechanizmy obronne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Greenberg, M. T. (1999). Attachment in adolescence. W: J. Cassidy, Ph. R. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, reaserch and clinical applications. Nowy Jork ?? Londyn: The Guilford Press.

Iniewicz, G. (2008). Zaburzenia emocjonalne u dzieci i m??odzie??y z perspektywy teorii przywi?zania. Psychiatria Polska, 27(5), 671??682.

Logan, R. (1986) Rekonceptualizacja teorii Eriksona: powt??rzenia w?tk??w egzystencjalnych i instrumentalnych. Human Development, 29, 125??136.

Main, M., Hesse, E. (1990). Parent??s unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? W: M. T. Greenberg, D. Cicchetti, E. M. Cummings (red.), Attachment during the preschool years: Theory, research and intervention (s. 161??182). Chicago: University of Chicago Press.

Schaffer, R. (1994). Wzajemno??? kontroli we wczesnym dzieci??stwie. W: A. Brzezi??ska, G. Lutomski (red.), Dziecko w ??wiecie ludzi i przedmiot??w. Pozna??: Wydawnictwo Zysk i Ska.

Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment. Relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1??2), 7??66.

Segal, H. (2005). Wprowadzenie do teorii Melanie Klein. Gda??sk: Gda??skie Wydawnictwo Psychologiczne.

Senator, D. (2005). Wczesnodzieci?ca trauma relacyjna. Now. Psycholol., 1, 5??24.

S??abo??-Duda, A. (2011). Wczesna relacja matka ?? dziecko i jej wp??yw na dalszy rozw??j emocjonalny dziecka. Psychoterapia, 2(157), 11??18.

Smyke, A. T., Dumitrescu, A., Zeanah, C. H. (2002). Attachment disturbances in young children. I: The continuum of caretaking casualty. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 41(8), 972??982.

Spitz, R. (1946). Anaclitic depression. An Inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. Psychoanal Study Child, 1946, 2, 313??342.

Sroufe, A., Duggal, S., Weinfield, N., Carlson, E. (2000). Relationships, Development and Psychopatology. W: A. Sameroff, M. Lewis, S. Miller (red.), Handbook of Developmental Psychopathology (s. 75??88). Nowy Jork: Kluwer Academic /Plenum Publishers

Stobiecka, M. (2001). Teoria wi?zi w wyja??nianiu autodestruktywno??ci. Forum O??wiatowe, Tom 13, 2(25), 93??109.

Taylor, Ch. (2010). Zaburzenia przywi?zania u dzieci i m??odzie??y. Sopot: Gda??skie Wydawnictwo Psychologiczne.

Van der Kolk, B. A., Fisler, R. E. (1994). Childhood abuse and neglect and loss of self-regulation. Bull Menn Clinic, 58(2), 145??168.

Zeanah, C. H. (2000). Disturbances of attachment in young children adopted from institutions. Journal of Development & Behavioral Pediatrics, 21(3), 230??236.

Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F., Carlson, E. (2005). Attachment in institutionalized and community children in Romania. Child Dev, 76(5), 1015??1028.

??echowski, C., Namys??owska, I. (2010). Teoria przywi?zania a rozw??j zaburze?? psychicznych. W: B. J??zefik, G. Iniewicz (red.), Koncepcja przywi?zania. Od teorii do praktyki klinicznej (s. 52??74). Krak??w: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello??skiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.