Rozpoznanie sytuacji matek ma??ych dzieci w temacie depresji poporodowej i zaburze?? nastroju


Abstrakt


W niniejszym artykule przedstawiono problematyk zwizan z depresj poporodow i innymi zaburzeniami nastroju okresu poporodowego. Scharakteryzowano rodzaje zmian emocjonalnych po porodzie, takich jak: przygnbienie poporodowe, depresja poporodowa, psychoza poporodowa i hipomania poporodowa. Przedstawiono r??wnie?? czynniki ryzyka wystpienia depresji poporodowej oraz wp??yw depresji matki na rozw??j dziecka oraz prawdopodobie??stwo krzywdzenia. Opisano tak??e wyniki badania matek ma??ych dzieci dotyczce ich sytuacji w kontek??cie depresji poporodowej. Zwr??cono uwag na wa??ne elementy w profilaktyce zaburze?? depresyjnych po porodzie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck, Ch. T. (2001). Predictors of postpartum depression. An update Nurs Res, 50(5), 275??285.

Bielawska-Batorowicz, E. (2005). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: ??l?sk? Wydawnictwo Naukowe. 221??242.

Chmarzy??ska-Goli??ska, J. (2008). Aspekty wczesnej relacji pomi?dzy matk? i dzieckiem. Pobrano z: http://joannachmarzynska.com/artykuly/8-artykuly/3-aspekty-wczesnej-relacji-pomiedzy-matka-i-dzieckiem.

Chrzan-D?tko??, M., Dyduch-Maroszek, A., Humi?cka, A., Karasiewicz, K. (2012). Uwarunkowania i konsekwencje depresji poporodowej. Psychoterapia, 161(2), 55??63.]

Czaba??a, Cz. (2005). Czynniki lecz?ce w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Dennis, C-L., Hodnett, E., Kenton, L., Weston, J., Zupancic, J., Stewart, D. E., Kiss, A. (2009). A Kiss Effect of peer support on prevention of postnatal depression among high risk women: multisite randomised controlled trial. BMJ, 338,a3064.

Dudek, D., Siwek, M., Zi?ba, A. i wsp. (2002). Depresja poporodowa. Przegl?d Lekarski, 59(11), 919??923.

Goodman, J. (2004). Paternal postpartum depression, its relationship to maternal postpartum depression, and implications for family health. J Adv Nurs, 45(1), 26??35.

GUS (2016). Stan zdrowia ludno??ci Polski w 2014. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/.

Holden, J. M., Sagovsky, R., Cox, J. L. (1989). Counselling in general practice setting: controlled study of health visitors intervention in treatment of postnatal depression. British Medical Journal, 298(6668), 223??226.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2012). Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone,. Teoria, badania, praktyka, 11(2) (39), 116??132.

Jaeschke, R., Siwek, M., Dudek, D. (2012). Poporodowe zaburzenia nastroju ?? update 2012. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 7(3), 113??121.

Jameson, P. B. (1997). Mother ?? Toddler Interaction Patterns Associated with Maternal Depression. Development of Psychopathology, 9(3), 537??550.

Kacperczyk, A. (2006). Wsparcie spo??eczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. ???d??: Wydawnictwo Uniwersytetu ???dzkiego.

Ka??mierczak, M., Gebuza, G., Gierszewska, M. (2010). Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego. Problemy Piel?gniarstwa, 18,(4), 503??511.

Kornas-Biela, D. (2002). Wok???? pocz?tku ??ycia ludzkiego. Warszawa: PAX.

Kornas-Biela, D. (2003). Psychodynamiczny nurt w psychologii prenatalnej: wybrane problemy z obszaru prokreacji. Przegl?d Psychologiczny, 46(2), 179??196.

Kosi??ska-Kaczy??ska, K., Horosz, E., Wielgo??, M., Szymusik, I. (2008). Affective disorders in the first week after delivery: prevalence and risk factors. Ginekologia Polska, 79(3), 182??185.

Kossakowska-Petrycka, K., Wal?cka-Matyja, K. (2007). Psychologiczne uwarunkowania wyst?pienia depresji poporodowej u kobiet w ci???y o przebiegu prawid??owym i ci???y wysokiego ryzyka. Ginekologia Polska, 78(7), 544??548.

Kostrzewski, L., Mi?czy??ski, P. (2015). Ojcowie nie id? na urlopy. Dramatyczne dane. Gazeta Wyborcza. Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,155287,18537385,ojcowienie-ida-na-urlopy-dramatyczne-dane.html.

Koszewska, I. (2010). O depresji w ci???y i po porodzie. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

?uszczy??ska, A., (2004). Zmiana zachowa?? zdrowotnych. Dlaczego dobre ch?ci nie wystarczaj?? Gda??sk: GWP.

Maliszewska, K., Preis, K. (2014). Terapia depresji poporodowej ?? aktualny stan wiedzy. Ann. Acad. Med., 44, 105??111.

Ma??us, A., Szyluk, J., Gali??ska-Skok, B., Konarzewska B. (2016). Wyst?powanie depresji poporodowej a jako??? relacji w zwi?zku. Psychiatria Polska., 50(6), 1135??1146. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/61569.

Meyer, R. (2003). Psychopatologia. Jeden przypadek ?? wiele teorii. Gda??sk: Gda??skie Wydawnictwo Psychologiczne.

Ministerstwo Zdrowia (2017). Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016??2020. Pobrano z: http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/program-zapobiegania-depresji-wpolsce-na-lata-2016-2020/.

Moskalewicz, J., Kiejna, A., Wojtyniak, B. (2015). Kondycja Psychiczna mieszka??c??w Polski. Raport z bada?? ?Epidemiologia zaburze?? psychiatrycznych i dost?pno??? psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP ?? Polska?. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Pu??y??ski, S., Wci??rka, J. (2000). Klasyfikacja zaburze?? psychicznych i zaburze?? zachowania w ICD-10. Krak??w - Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ?Vesalius?.

Seligman, M. E. P., Rosenhan, D. L., Walker E. F. (2003). Psychopatologia. Pozna??: Zysk i S-ka.

Sharma, V., Khan, M. (2010). Identification of bipolar disorder in women with postpartum depression. Bipolar Disord, 12, 335??340.

Siwek, M., Dudek, D. (2003). Depresja poporodowa. Czynniki ryzyka, wykrywanie. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet (s. 65??74). Krak??w: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

Steuden, S., Szymona, K. (2003). Psychologiczne aspekty macierzy??stwa i ojcostwa w sytuacji ci???y wysokiego ryzyka. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet (s. 109??121). Krak??w: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.

?wiatowa Organizacja Zdrowia, WHO, (2001).

Tuszy??ska-Bogucka, W., Nawra, K. (2014). Paternal postnatal depression. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 61??69.

Wszo??ek, K., (2014). Identyfikowanie czynnik??w mog?cych mie? wp??yw na stan emocjonalny po??o??nic. Rozprawa doktorska. Pozna??: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.

ZUS (2015). Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.