Traumatyczne prze??ycia matki ci??arnej a zdrowie jej dziecka

Jadwiga Jo??ko-Ochojska

Abstrakt


Na psychik i zdrowie dziecka wp??ywa wiele czynnik??w, w tym stan psychiczny matki w czasie ci??y. Traumatyczne prze??ycia ci??arnej wp??ywaj na rozw??j m??zgu p??odu, powodujc hamowanie neurogenezy, atrofi neuron??w hipokampa i kory przedczo??owej, przerost jder migda??owatych, zaburzenia w synapsach, zaburzenia plastyczno??ci m??zgu i wiele innych zmian. Silny, przewlek??y stres podczas ci??y mo??e by przyczyn poronienia, porodu przedwczesnego lub niskiej masy urodzeniowej dziecka. Zmiany w o??rodkowym uk??adzie nerwowym mog spowodowa tak??e depresj, choroby psychiczne, r????ne choroby somatyczne i zaburzenia osobowo??ci. Od czasu, kiedy mamy do dyspozycji badania neuroobrazowe m??zgu, mo??emy ju?? opiera si nie tylko na badaniach eksperymentalnych w stresie u zwierzt, ale tak??e bada prze??ycia traumatyczne u ludzi w czasie rzeczywistym. W cigu ostatniej dekady badania neuroobrazowe, genetyczne i epigenetyczne zmieni??y nasz pogld na temat traumy i przewlek??ego stresu. G??bokie prze??ycia psychiczne mog uczyni ??ycie niezno??nym. Wiedzc jednak o tym, jakie mechanizmy kieruj naszym ??yciem, potrafimy w wielu przypadkach przeciwdzia??a ich nastpstwom lub stara si naprawi to, co zosta??o zniszczone nie z naszej winy. Wp??yw na nasze funkcjonowanie i zdrowie siga bowiem znacznie g??biej, siga nawet do prze??y naszych przodk??w. Jest to zwizane z dziedziczeniem epigenetycznym i tzw. pamici kom??rkow. Negatywne emocje mog doprowadzi do powa??nych konsekwencji. Na szcz??cie mo??emy wzbudzi w sobie pozytywne emocje, kt??rych dobroczynny wp??yw jest nie do przecenienia. ?wiadoma kontrola naszych my??li i emocji, ustawiczne ??yczliwe podej??cie do os??b bliskich i obcych powoduje znaczce, korzystne zmiany w m??zgu, kt??re r??wnie?? mo??emy zarejestrowa przy u??yciu bada?? neuroobrazowych. Potrafimy wtedy stwierdzi nawet powstawanie nowych neuron??w w m??zgu, w obliczu czego powiedzenie mi??o?? buduje nabiera nowego znaczenia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agust?n-Pav??n, C., Braesicke, K., Shiba, Y., Santangelo, A. M., Mikheenko, Y., Cockroft, G., Asma, F., Clarke, H., Man, M. S., Roberts, A. C. (2012). Lesions of ventrolateral prefrontal or anterior orbitofrontal cortex in primates heighten negative emotion. Biol Psychiatry, 72(4), 266??72.

Berkowitz, G. S. (2003). The World Trade Center disaster and intrauterine growth restriction. JAMA, 290, 595??596.

Bowers, M. E., Yehuda, R. (2016). Intergenerational Transmission of Stress in Humans. Neuropsychopharmacology, 1, 232??44.

Bruder, G. E. (2005). Electroencephalographic measures of regional hemispheric activity in offspring at risk for depressive disorders. Biological Psychiatry, 57, 328??335.

Carrion, V. G., Weems, C. F., Reiss, A. L. (2007). Stress predicts brain changes in children: a pilot longitudinal study on youth stress, posttraumatic stress disorder, and the hippocampus. Pediatrics, 119, 509??516.

Collados, Z. J. (2002). Depresja u dzieci i m??odzie??y. Krak??w. Wydawnictwo ESPE.

Dias, B. G., Ressler, K. J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Nature Neuroscience, 17, 89??96.

Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annu Rev Psychol, 51, 665??697.

Emanuele, E. (2011). NGF and romantic love. Arch Ital Biol, 2, 265??268.

Fransson, E., Dubicke, A., Bystr??m, B., Ekman-Ordeberg, G., Hjelmstedt, A., Lekander, M. (2012). Negative emotions and cytokines in maternal and cord serum at preterm birth. Am. J. Reprod. Immunol, 67(6), 506??14.

Glover, V., Bergman, K., Sarkar, P., O??Connor, T. G. (2009). Association between maternal and amniotic fluid cortisol is moderated by maternal anxiety. Psychoneuroendocrinology, 34, 430??435.

Gregory, S., Ffytche, D., Simmons, A., Kumari, V., Howard, M., Hodgins, S., Blackwood. N. (2012). The antisocial brain: a psychopathy matters ?? a structural MRI investigation of antisocial male offenders. Arch Gen Psychiatry, 69(9), 962??972.

Jo??ko-Ochojska, J. (red.). (2013). L?k ?? nieod???czny towarzysz cz??owieka od pocz?tku a?? do ??mierci. Katowice: ?l?ski Uniwersytet Medyczny.

Jo??ko-Ochojska, J. (red.). (2014). W przestrzeni stresu i l?ku. Stres nasz codzienny. Katowice: ?l?ski Uniwersytet Medyczny.

Jo??ko-Ochojska, J. (red.). (2015). Zrozumie? drugiego cz??owieka. Empatia w medycynie i komunikacji spo??ecznej. Katowice: ?l?ski Uniwersytet Medyczny.

Jo??ko-Ochojska, J. (red.). (2016). Medyczne i spo??eczne aspekty traumy. Katowice: ?l?ski Uniwersytet Medyczny.

Khashan, A. S., Abel, K. M., McNamee, R., Pedersen, M. G., Webb, R. T., Baker, P. N., Kenny, L. C., Mortensen, P. B. (2008). Higher risk of offspring schizophrenia following antenatal maternal exposure to severe adverse life events. Arch Gen Psychiatry, 65(2), 146??52.

Laplante, D. P., Brunet, A., Schmitz, N., Ciampi, A., King, S. (2008). Project Ice Storm: prenatal maternal stress affects cognitive and linguistic functioning in 5?-year--old children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 47(9), 1063??1072.

Lupiena, S. J., Parentd, S., Evanse, A. C., Tremblay, R. E., Zelazoi, P. H., Corboj, V., Pruessnerj, J. C, S??guin, R. C. (2011). Larger amygdala but no change in hippocampal volume in 10-year-old children exposed to maternal depressive symptomatology since birth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, 14324??14329.

Masi, G., Brovedani, P. (2011). The hippocampus, neurotrophic factors and depression: possible implications for the pharmacotherapy of depression. CNS Drugs, 1(25), 913??31.

Moog, N. K., Buss, C., Entringer, S., Shahbaba, B., Gillen, D. L., Hobel, C. J., Wadhwa, P. D. (2015). Maternal Exposure to Childhood Trauma Is Associated During Pregnancy with Placental-Fetal Stress Physiology. Biol Psychiatry. pii: S0006??3223(15)00731??3. DOI: 10.1016/j.biopsych.2015.08.032.

O??Connor, T. G., Bergman, K., Sarkar, P., Glover, V. (2013). Prenatal cortisol exposure predicts infant cortisol response to acute stress. Developmental Psychobiology, 55(2), 145??155.

Ogi??ska-Bulik, N., Juczy??ski, Z. (2010). Rozw??j potraumatyczny ?? charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 4, 129??142.

Paszkowski, M., Czuczwar, P., Wo??niak, S., Paszkowska, M., Szkodziak, P., Patyra, K., Paszkowski, T. (2016). Selected non-somatic risk factors for pregnancy loss in patients with abnormal early pregnancy. Ann Agric Environ Med, 23(1), 153??6.

Rajkowska, G., Miguel-Hidalgo, J. J. (2007). Gliogenesis and glial pathology in depression. CNS Neurol Disord Drug Targets, 6, 219??33.

Szubert, S., Florkowski, A., Bobi??ska, K. (2008). Wp??yw stresu na zmiany plastyczno??ci m??zgu i rozw??j wybranych zaburze?? psychicznych. Pol. Merk. Lek. XXIV, 140, 162.

Teicher, M. H., Andersen, S. L., Polcari, A., Anderson C. M., Navalta, C. P. (2002). Developmental neurobiology of childhood stress and trauma. Psychiatr Clin North Am, 25(2), 397??426.

Thomas, R. M., Hotsenpiller, G., Peterson, D. A. (2007). Acute psychosocial stress reduces cell survival in adult hippocampal neurogenesis without altering proliferation. J Neurosci, 27, 2734??2743.

Yehuda, R. (2002). Current status of cortisol findings in post-traumatic stress disorder. Psychiatr Clin North Am, 25, 341??368.

Yehuda, R. (2014). Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. Am J Psychiatry, 8, 872??80.

Yehuda, R., Engel, S. M., Brand, S. R., Seckl, J., Marcus, S. M., Berkowitz, G. S. (2005). Transgenerational effects of PTSD in babies of mothers exposed the WTC attacks during pregnancy. J. Clin. Endocrinol. Metab, 90, 4115??4118.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.