Ochrona ma??ych dzieci przed krzywdzeniem zapewniana przez pielgniarki i po??o??ne

Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Pielgniarki i po??o??ne mog odgrywa znaczc rol w ochronie ma??ych dzieci przed krzywdzeniem. Artyku?? prezentuje wyniki badania ilo??ciowego zrealizowanego przez Fundacj Dajemy Dzieciom Si?? (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) w pr??bie 338 pielgniarek oraz po??o??nych pracujcych z rodzinami ma??ych dzieci. Mimo ??e wikszo?? badanych uwa??a, ??e nale??y reagowa, gdy dziecko do??wiadcza krzywdzenia ze strony swojego opiekuna, to znaczca cz?? z nich podejmuje interwencj tylko w okre??lonych przypadkach, a po??owa twierdzi, ??e nie by??a nigdy ??wiadkiem takiej sytuacji. Co wicej, interwencja ogranicza si czsto do rozmowy z opiekunem dziecka. Wyniki bada?? wskazuj na to, ??e pielgniarki i po??o??ne potrzebuj wsparcia edukacyjnego na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boudreaux, M. C., Lord, W. D. (2005). Combating child homicide: preventive policing for the new millennium. Journal of Interpersonal Violence, 20(4), 380??387.

Butchart, A., Harvey, A. (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Genewa: World Health Organization.

Fundacja Dzieci Niczyje (2010). Jak chroni? ma??e dzieci przed krzywdzeniem.

Fundacja Dzieci Niczyje (2012). Niepublikowany raport z bada?? realizowanych na potrzeby kampanii spo??ecznej ?S??owa rani? na ca??e ??ycie?.

Grietens, H., Geeraert, L., Hellinckx, W. (2004). A scale for home visiting nurses to identify risks of physical abuse and neglect among mothers with newborn infants. Child Abuse Negl, 28(3), 321??37.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2009). Znaczenie profilaktyki krzywdzenia ma??ych dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(2), 6??11.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2012). Czynniki ryzyka krzywdzenia ma??ych dzieci: kiedy rodzina potrzebuje szczeg??lnej uwagi i wsparcia. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Izdebska, A., Tr?bi??ska-Haduch, M., Lewandowska, K. (2008). Jak chroni? ma??e dzieci przed krzywdzeniem. Rola piel?gniarek i po??o??nych w zapobieganiu z??emu traktowaniu dziecka w rodzinie.

Naczelna Izba Piel?gniarek i Po??o??nych (2015). Raport Naczelnej Rady Piel?gniarek i Po??o??nych. Zabezpieczenie spo??ecze??stwa polskiego w ??wiadczenia piel?gniarek i po??o??nych.

Najwy??sza Izba Kontroli (2013). Przeciwdzia??anie przemocy w rodzinie przez administracj? publiczn?.

Makaruk, K. (2013). Postawy Polak??w wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 40??53.

Mazurczak, K., Szredzi??ska, R. (2016). Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Ma??ych Dzieci ?? podr?cznik dla realizator??w. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Piltz, A., Wachtel, T. (2009). Barriers that inhibit nurses reporting suspected cases of child abuse and neglect. Australian Journal of Advanced Nursing 26(3), 93??100.

Podlewska, J. (2013). Uwaga dziecko! Realizacja procedury ?Niebieskie Karty? w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka. Poradnik dla cz??onk??w zespo????w interdyscyplinarnych i grup roboczych. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Sethi, D., Bellis, M., Hughes, K., Gilbert, R., Mitis, F., Galea, G. (2013). European report on preventing child maltreatment. WHO.

TNS OBOP (2007). Potrzeby szkoleniowe grup zawodowych ?pierwszego kontaktu? z przypadkami przemocy w rodzinie. Wyniki bada?? TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej.

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children??s Bureau (2016). Child maltreatment 2014.

UNICEF (2003). Innocenti Report Card No. 5: A League Table of Child Maltreatment Deaths in Rich Nations. Florencja: UNICEF Innocenti Research Centre.

World Health Organization (1999). Report of the Consultation on Child Abuse.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.