O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie

Agnieszka Krawczak-Chmielecka

Abstrakt


Prawa dziecka to prawa człowieka, wynikają one z godności osobowej oraz niepowtarzalności dziecka jako człowieka. Przysługują każdemu dziecku, nie można ich pozbawić czy się zrzec. Takie widzenie dziecka jako posiadacza określonych niezbywalnych praw jest jednak podejściem dość nowym, początki ruchu na rzecz praw dziecka sięgają ledwie końca XIX wieku. Artykuł przedstawia historię dochodzenia do obecnie obowiązujących praw dziecka w Polsce i na świecie, omawiając kluczowe momenty w ich rozwoju i główne dokumenty prawne, w których są zawarte.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czapliński. W. (2012). Kilka uwag w kwestii możliwości wycofania się przez Polskę z protokołu polsko-brytyjskiego. Studia Europejskie, 1 (61), 83–94. Pobrano z: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2012_czaplinski.pdf.

Czyż, E. (2002). Prawa Dziecka. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobrane z: http://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/10/HFPC_prawa_dziecka.pdf.

Jaros P. J., Michalak M. (zbiór i opracowanie). (2015). Prawa dziecka. Dokumenty organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Pobrane z: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/prawa_dziecka_-_zbior_dokumentow_onz_0.pdf.

Kędzia, Z. (2011). Prawa człowieka pośród wartości polityki zagranicznej. W: R. Kuźniar, Krzysztof Skubiszewski – dyplomata i mąż stanu. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Kirchner, H. (red.). (1997). Janusz Korczak: pisarz – wychowawca – myśliciel. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Michalak, M. (2015). Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka. Dziecięce obywatelstwo. W: S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Pobrane: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/konwencja_o_prawach_dziecka_-_komentarz_e-book.pdf.

Smolińska-Theiss, B. (2000). Dziecko główny bohater konwencji. W: J. Bińczycka (red.), Humaniści o prawach dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Smolińska-Theiss, B. (2015). Korczakowskie źródła praw dziecka: prawo naturalne, prawo natury, prawidła życia W: S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Pobrane z: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/konwencja_o_prawach_dziecka_-_komentarz_e-book.pdf.

A World Fit for Children, https://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/wffc-en.pdfAgenda UE na rzecz praw dziecka, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0060&from=PLwww.dzieckokrzywdzone.fdds.pl

Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_milenijna.doc

Deklaracja praw dziecka z 1924 r., https://www.unicef.pl/content/download/11454/94626/file/Microsoft_Word_-_Deklaracja_Genewska.pdf

Deklaracja praw dziecka z 1959 r., https://www.unicef.pl/content/download/11455/94630/file/Microsoft_Word_-_Deklaracja_Praw_Dziecka.pdf

Europejska Karta Społeczna, https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Spoleczne%20Prawa%20Czlowieka/EKS/Europejska%20Karta%20Spoleczna%20-%20tekst.pdf

Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001071128

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PL

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf

Konwencja o prawach dziecka, https://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19770380169

Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19770380167

Milenijne Cele Rozwoju, http://www.unic.un.org.pl/cele.php

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieciw konflikty zbrojne (I Protokół fakultatywny), http://brpd.2012korczak.pl/sites/default/files/protokol_fakultatywny_do_konwencji_o_prawach_dziecka_w_sprawie_angazowania_dzieci_w_konflikty_zbrojne.pdf

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi,dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (II Protokół fakultatywny)http://brpd.2012korczak.pl/sites/default/files/protokol_fakultatywny_do_konwencji_o_prawach_dziecka_w_sprawie_handlu_dziecmi_dzieciecej_prostytucji_i_dzieciecej_pornografii.pdf

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień (III Protokół fakultatywny), http://brpd.2012korczak.pl/sites/default/files/iii_protokol_2014.pdf

Wytyczne UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r10113&from=PL

Wytyczne UE w sprawie promowania i ochrony praw dziecka, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33604&from=PL


Refbacks

  • There are currently no refbacks.