Kontakt dzieci i m??odzie??y z materia??ami pornograficznymi i seksualizujcymi. Analiza zjawiska na podstawie wynik??w og??lnopolskiego badania uczni??w

Katarzyna Makaruk, Joanna W??odarczyk, Piotr Michalski

Abstrakt


Celem artyku??u jest okre??lenie skali zjawiska kontaktu dzieci i m??odzie??y z materia??ami pornograficznymi i seksualizujcymi, roli rodzic??w w profilaktyce tego kontaktu oraz wskazanie jego negatywnych korelat??w.
Badanie zosta??o zrealizowane technik Audio-CASI na og??lnopolskiej losowej reprezentatywnej pr??bie uczni??w w wieku 11?18 lat (N = 3943). Wykorzystany w badaniu kwestionariusz porusza?? m.in. takie zagadnienia jak: nadu??ywanie internetu, kontrola rodzicielska, kontakt z pornografi, wiedza na temat seksualno??ci, ocena zadowolenia z r????nych aspekt??w ??ycia i podejmowanie zachowa?? seksualnych.
W??r??d badanych 43% mia??o kontakt z materia??ami pornograficznymi i seksualizujcymi. Ch??opcy ogldaj tego typu tre??ci ponad dwa razy cz??ciej (AOR = 2,228) ni?? dziewczyny. Ponad po??owa dzieci i m??odzie??y (58%), kt??ra mia??a kontakt z materia??ami pornograficznymi i seksualizujcymi, deklaruje, ??e trafi??a na nie przypadkiem.
Osoby, kt??re mia??y kontakt z materia??ami pornograficznymi i seksualizujcymi, ponad trzy razy cz??ciej otrzymywa??y zdjcia o charakterze erotycznym (AOR = 3,335) i ponad pi razy cz??ciej je wysy??a??y (AOR = 5,014).
Osoby, kt??re mia??y kontakt z pornografi i materia??ami seksualizujcymi, s mniej zadowolone z osigni szkolnych (rho = ?0,124), rodziny (rho = ?0,182), przyjaci???? (rho = ?0,065), czasu wolnego (rho = ?0,110) i ??ycia og??lnie (rho = ?0,155).
Nie wykazano ??adnych istotnych statystycznie zwizk??w midzy wystpieniem kontaktu z tego typu tre??ciami a zadowoleniem z w??asnego wygldu.
Brak jakichkolwiek zasad dotyczcych korzystania z internetu ma zwizek z kontaktem z materia??ami pornograficznymi i seksualizujcymi (AOR = 2,134).

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anthony, S. (2012). Just how big are porn sites? Pobrane z: https://www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-porn-sites.

Beyens, I., Vandenbosch, L., Eggermont, S. (2015). Early Adolescent Boys?? Exposure to Internet Pornography: Relationships to Pubertal Timing, Sensation Seeking, and Academic Performance. Journal of Early Adolescence, 35 (8), 1045??1068.

Braun-Courville, D. K., Rojas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviours. Journal of Adolescent Health, 45(2), 156??162.

Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., Liberman, R. (2010). Aggression and sexual behavior in best-selling pornography videos: a content analysis update. Violence Against Women, 10, 1065??85.

Brown, J. D., L??Engle, K. L. (2009). X-Rated: Sexual attitudes and behaviors associated with U.S. early adolescents?? exposure to sexually explicit media. Communication Research, 36, 129??151.

Byrne, S., Katz, S. J., Lee, T., Linz, D., McIlrath, M. (2014). Peers, Predators, and Porn: Predicting Parental Underestimation of Children??s Risky Online Experiences. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(2), 215??231. DOI: 10.1111/jcc4.12040.

Fleming, M. J., Greentree, S., Cocotti-Muller, D., Elias, K. A., Morrison, S. (2006). Safety in Cyberspace Adolescents?? Safety and Exposure Online. Youth & Society, 38(2), 135??154.

Friedrich, W. M. (2012). Korelaty zachowa?? seksualnych ma??ych dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(41), 27??40.

Izdebski, Z. (2012). Seksualno??? Polak??w na pocz?tku XXI wieku. Studium badawcze. Krak??w: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello??skiego.

Izdebski, Z., W???, K. (2014), Zdrowie seksualne i reprodukcyjne m??odzie??y. Zdrowie Publiczne i Zarz?dzanie, 12(1), 45??55.

Lew-Starowicz, M. (2016). Patologiczna hiperseksualno???. W: B. Habrat (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane na??ogi behawioralne (s. 312??313). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Livingstone, S., Haddon, L., G??rzig, A., ??lafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: the perspective of European children: full findings and policy implications from the EU Kids Online survey of 9??16 year olds and their parents in 25 countries. EU Kids Online, Deliverable D4. EU Kids Online Network, London, UK.

Lofgren-M??rtenson, L., M??nsson, S. A. (2010). Lust, love, and life: a qualitative study of Swedish adolescents?? perceptions and experiences with pornography. Journal of Sex Research, 47(6), 568??579.

Makaruk, K., W??jcik, S. (red.). (2012). EU NET ADB ?? Badanie nadu??ywania internetu przez m??odzie?? w Polsce i w Europie.

Makaruk, K., W??jcik, S. (2013). Nadu??ywanie internetu przez m??odzie??. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 35??48.

Matthiesen, S., Schmidt, G. (2013). What do young people do with pornography? W: S. Matthiesen (red.), Youth Sexuality in the Internet Age. A qualitative study of the social and sexual relationships of young people (s. 132??181). Kolonia: BZgA.

Mitchell, K. J., Jones, L., Finkelhor, D., Wolak, J. (2014). Trends in Unwanted Online Experiences and Sexting. Final report. Durham: Crimes against Children Research Center.

Nathanson, A. I. (2001). Mediation of children??s television viewing: Working toward conceptual clarity and common understanding. W: W. B. Gudykunst (red.), Communication Yearbook, vol. 25, (s. 115??151). Mahwah: Lawrence Erlbaum.

Orange (2016). Rodzice i dzieci wobec zagro??e?? dzieci w Internecie, TNS dla Orange Polska i Fundacji Orange we wsp????pracy z Fundacj? Dajemy Dzieciom Si???.

Peter, J., Valkenburg, P. M. (2006). Adolescents?? Exposure to Sexually Explicit Online Material and Recreational Attitudes Toward Sex. Journal of Communication, 56, 639??660.

Peter, J., Valkenburg, P. M. (2007). Adolescents?? exposure to a sexualized media environment and their notions of women as sex objects. Sex Roles, 56, 381??395.

Peter, J., Valkenburg, P. M. (2009). Adolescents?? exposure to sexually explicit internet material and notions of women as sex objects: Assessing causality and underlying processes. Journal of Communication, 59(3), 407??433.

Peter, J., Valkenburg, P. M. (2011). The Use of Sexually Explicit Internet Material and Its Antecedents: A Longitudinal Comparison of Adolescents and Adults. Archives of Sexual Behavior, 40(5), 1015??1025.

Peter, J., Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research. Journal of Sex Research, 53(4??5), 509??31.

Polskie Badania Internetu (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. PBI i Fundacja Dzieci Niczyje.

Rasmussen, E. E., Ortiz R. R., White S. R., (2015). Emerging Adults?? Responses to Active Mediation of Pornography During Adolescence. Journal of Children and Media, 9(2), 160??176.

Short, M. B., Blach, L., Smith, A. H., Wetterneck, C. T., Wells, D. E. (2012). A Review of Internet Pornography Use Research: Methodology and Content From the Past 10 Years. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(1), 13??23. DOI: 10.1089/cyber.2010.0477.

Smahel, D., Helsper, E., Green, L., Kalmus, V., Blinka, L., ??lafsson, K. (2012). Excessive Internet Use among European Children. Londyn: EU Kids Online, London School of Economics & Political Science.

Smith, M. (2013). Youth Viewing Sexually Explicit Material Online: Addressing the Elephant on the Screen. Sexuality Research and Social Policy, 10 (1), 62??75.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (2013). Odebrana niewinno???. O seksualizacji kobiet i dziewcz?t we wsp????czesnej kulturze. Warszawa: Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Svedin, C. G, ??kerman, I., Priebe, G. (2011). Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents. Journal of Adolescence, 34, 779??788.

Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., Kafetzis, D. (2009). Adolescent pornographic internet site use: a multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications. Cyberpsychology & Behavior, 12(5), 545??550.

Twohig, M. P., Crosby, J. M., Cox, J. M. (2009). Viewing Internet Pornography: For Whom is it Problematic, How, and Why? Sexual Addiction & Compulsivity, 16(4), 253??266.

Wallmyr, G., Welin, C. (2006). Young people, pornography, and sexuality: sources and attitudes. The Journal of School Nursing, 22(5), 290??295.

W??odarczyk, J. (2013). Zagro??enia zwi?zanie z korzystaniem z internetu przez m??odzie??. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 49??68.

Wojtasik, ?. (2009). Rodzice wobec zagro??e?? dzieci w Internecie. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(1), 90??99.

Ybarra, M. L., Mitchell, K. J. (2005). Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A national survey. Cyber Psychology and Behavior, 8, 473??486.

Zurbriggen, E. L., Collins, R. L., Lamb, S., Roberts, T., Tolman, D. L., Ward, M. L., Blake, J. (2007). Report of the APA task force on the sexualization of girls. Waszyngton: American Psychological Association.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.