Analiza zjawiska kontaktu dzieci i m??odzie??y z pornografi w ??wietle teorii oraz dotychczasowych wynik??w bada??

Katarzyna Pilarczyk

Abstrakt


Tre??ci pornograficzne, czyli takie, kt??re maj jawnie seksualny charakter i kt??rych nadrzdnym celem jest wywo??anie przynajmniej u cz??ci odbiorc??w podniecenia seksualnego, w za??o??eniu s kierowane do grona os??b doros??ych. Jak jednak wskazuj wyniki licznych polskich i ??wiatowych bada?? prowadzanych w??r??d najm??odszych, znaczna cz?? dzieci i m??odzie??y ju?? na do?? wczesnym etapie rozwoju styka si z tego rodzaju materia??ami. Jedn z przyczyn takiego stanu rzeczy jest ??atwy dostp do pornografii w internecie. Opisany fenomen rodzi pytania o konsekwencje i wp??yw takich do??wiadcze?? na rozw??j psychoseksualny m??odego cz??owieka. Rzetelna analiza prezentowanego problemu wydaje si jednym z kluczowych element??w w projektowaniu szeroko rozumianych dzia??a?? profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i m??odzie??y.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrington-Sanders, R., Harper, G. W., Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., Fortenberry, J. D. (2015). The role of sexually explicit material in the sexual development of same-sex-attracted Black adolescent males. Archives of Sexual Behavior, 44(3), 597??608. DOI: 10.1007/s10508-014-0416-x.

Bancroft, J. (2009). Seksualno??? cz??owieka. Wroc??aw: Elsevier Urban & Partner.

Beyens, I., Vandenbosch, L., Eggermont, S. (2015). Early Adolescent Boys?? Exposure to Internet Pornography: Relationships to Pubertal Timing, Sensation Seeking, and Academic Performance. Journal of Early Adolescence, 35(8), 1045??1068. DOI: 10.1177/0272431614548069.

Braun-Courville, D. K., Rojas, M. (2009). Exposure to sexually explicit web sites and adolescent sexual attitudes and behaviours. Journal of Adolescent Health, 45(2), 156??162. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2008.12.004.

Brown, J. D., L??Engle, K. L. (2009). X-Rated: Sexual attitudes and behaviors associated with U.S. early adolescents?? exposure to sexually explicit media. Communication Research, 36, 129??151. DOI: 10.1177/0093650208326465.

Cameron, K. A., Salazar, L. F., Bernhardt, J. M., Burgess-Whitman, N., Wingood, G. M., DiClemente, R. J. (2005). Adolescents?? experience with sex on the web: Results from online focus groups. Journal of Adolescence, 28(4), 535??540. DOI: 10.1016/j.adolescence.2004.10.006.

CBOS (2015). Dzieci i m??odzie?? w internecie ?? korzystanie i zagro??enia z perspektywy opiekun??w, Komunikat z bada??. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_110_15.PDF.

Chen, A., Leung, M., Chen, C., Yang, S. (2013). Exposure to internet pornography among taiwanese adolescents. Social behavior and personality: An international journal, 41(1), 157??164.

D??ring, N. M. (2009). The Internet??s impact on sexuality: A critical review of 15 years of research. Computers in Human Behavior, 25, 1089??1101. DOI: 10.1016/j.chb.2009.04.003.

Flood, M., Hamilton, C. (2003). Youth and Pornography in Australia: Evidence on the Extent of Exposure and Likely Effects. Canberra: The Australia Institute.

Flood, M. (2009). The Harms of Pornography Exposure Among Children and Young People. Child Abuse Review, 18, 384??400. DOI: 10.1002/car.1092.

Gienas, K. (2003). Pornografia w Internecie ?? zarys problematyki. Centrum Bada?? Problem??w Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, 3, 1??8.

GUS (2016). Spo??ecze??stwo informacyjne w Polsce w 2016 r. Warszawa: GUS.

H?ggstr??m-Nordin, E., Hanson, U., Tyd??n, T. (2005). Associations between pornography consumption and sexual practices among adolescents in Sweden. International Journal of STD & AIDS, 16, 102??107. DOI: 10.1258/0956462053057512.

H?ggstr??m-Nordin, E., Sandberg, J., Hanson, U., Tyd??n, T. (2006). ??It??s everywhere!?? Young Swedish people??s thoughts and reflections about pornography. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 386??393. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2006.00417.x.

Hillier, L., Kurdas, C., Horsley, P. (2001). ??It??s Just Easier?? The Internet as a Safety-Net for Same Sex Attracted Young People. Australian Research Centre in Sex, Health & Society, Melbourne: Latrobe University. Pobrane z: http://unh.edu/ccrc/pdf/CV238.pdf.

IBE (2015). Opinie i oczekiwania m??odych doros??ych (osiemnastolatk??w) oraz rodzic??w dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotycz?cej rozwoju psychoseksualnego i seksualno??ci. Raport z badania. Pobrane z: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/raport-ibe-ekd.pdf.

Instytut Badawczy NASK (2016). Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki og??lnopolskiego badania uczni??w w szko??ach. Warszawa: Instytut Badawczy NASK.

Izdebski, Z. (2012). Seksualno??? Polak??w na pocz?tku XXI wieku. Studium badawcze.

Krak??w: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello??skiego.

Izdebski, Z., W???, K. (2014). Zdrowie seksualne i reprodukcyjne m??odzie??y. Zdrowie Publiczne i Zarz?dzanie, 12(1), 45??55.

Johansson, T., Hammar??n, N. (2007). Hegemonic Masculinity and Pornography: Young people??s attitudes toward and relations to pornography. The Journal of Men??s Studies, 15(1), 57??70.

Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagro??enia i bezpiecze??stwo ?? cz???? 2. Cz???ciowy raport z bada?? EU Kids Online II przeprowadzonych w??r??d dzieci w wieku 9??16 lat i ich rodzic??w. Warszawa: SWPS ?? EU Kids Online - PL.

Leiblum, S. R., Rosen, R. C. (2005). Terapia zaburze?? seksualnych. Gda??sk: GWP.

Lo, V., Wei, R. (2005). Exposure to Internet Pornography and Taiwanese Adolescents?? Sexual Attitudes and Behavior. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49(2), 221??237. DOI: 10.1080/01292989909359614.

L??fgren-M??rtenson, L., M??nsson, S.-A. (2010). Lust, Love, and Life: A Qualitative Study of Swedish Adolescents?? Perceptions and Experiences with Pornography. Journal of Sex Research, 47(6), 568??579. DOI: 10.1080/00224490903151374.

Fundacja Orange (2016). Rodzice i dzieci wobec zagro??e?? dzieci w Internecie. Pobrane z: https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/badania/Rodzice_i_dzieci_wobec_zagrozen_dzieci_w_Internecie_23.09_AKv.pdf.

Makaruk, K., W??jcik, S. (2013). Nadu??ywanie internetu przez m??odzie??. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 35??48.

Makaruk, K., W??odarczyk, J., Michalski, P. (2017). Kontakt dzieci i m??odzie??y z pornografi?. Raport z bada??. Pobrane z: http://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-kontakt_dzieci_i_mlodziezy_z_pornografi%C4%85.pdf.

Malamuth, N., Huppin, M. (2005). Pornography and teenagers: the importance of individual differences. Adolescent Medicine Clinics. 16(2), 315??326. DOI: 10.1016/j.admecli.2005.02.004.

Martyniuk, U., Dekker, A., Sehner, S., Richter-Appelt, H., Briken, P. (2015). Religiosity, sexual myths, sex taboos, and pornography use: A cross-national comparison of Polish and German university students. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(2).

Mattebo, M. (2014). Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Owens, E., Behun, R., Manning, J., Reid, R. (2012). The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research. Sexual Addictions and Compulsivity. 19, 99??122. DOI: 10.1080/10720162.2012.660431.

Peter, J., Valkenburg, P. M. (2007). Adolescents?? exposure to a sexualized media environment and their notions of women as sex objects. Sex Roles, 56, 381??395.

Polskie Badania Internetu (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. Warszawa: PBI i Fundacja Dzieci Niczyje.

Rothman, E. F., Adhia, A. (2015). Adolescent Pornography Use and Dating Violence among a Sample of Primarily Black and Hispanic, Urban-Residing, Underage Youth. Behavioral Sciences, 6(1), 1. DOI: 10.3390/bs6010001.

Rothman, E. F., Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., Baughman, A. (2015). ?Without Porn?? I Wouldn??t Know Half the Things I Know Now????: A Qualitative Study of Pornography Use Among a Sample of Urban, Low-Income, Black and Hispanic Youth. Journal of Sex Research, 52(7), 736??746. DOI: 10.1080/00224499.2014.960908.

Sabina, C., Wolak, J., Finkelhor, D. (2008). The Nature and Dynamics of Internet Pornography Exposure for Youth. Cyber psychology & behavior, 11(6), 1??3. DOI: 10.1089/cpb.2007.0179.

Short, M. B., Black., L., Smith, A. H., Wetterneck, C. T., Wells, D. E. (2011). A Review of Internet Pornography Use Research: Methodology and Content From the Past 10 Years. Cyberpsychology, behavior and social networking, 10(10), 1??12. DOI: 10.1089/cyber.2010.0477.

Svedin, C. G, ??kerman, I., Priebe, G. (2011). Frequent users of pornography. A population based epidemiological study of Swedish male adolescents. Journal of Adolescence, 34, 779??788. DOI: 10.1016/j.adolescence.2010.04.010.

Tsaliki, L. (2011). Playing with porn: Greek children??s explorations in pornography. Sex Education, 11(3), 293??302.

Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., Kafetzis, D. (2009). Adolescent pornographic internet site use: a multivariate regression analysis of the predictive factors of use and psychosocial implications. Cyberpsychology & Behavior, 12(5), 545??550. DOI: 10.1089/cpb.2008.0346.

Peter, J., Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and Pornography: A Review of 20 Years of Research. The Journal of Sex Research, 53(4??5), 509??531. DOI: 10.1080/00224499.2016.1143441.

W??odarczyk, J. (2013). Zagro??enia zwi?zanie z korzystaniem z internetu przez m??odzie??. Wyniki badania EU NET ADB. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(1), 49??68.

Wolak, J., Mitchell, K., Finkelhor, D. (2007). Unwanted and Wanted Exposure to Online Pornography in a National Sample of Youth Internet Users. Pediatrics, 119(2), 247 ?? 257. DOI: 10.1542/peds.2006??1891.

Ybarra, M. L., Mitchell, K. J. (2005). Exposure to Internet pornography among children and adolescents: A national survey. CyberPsychology and Behavior, 8, 473??486. DOI: 10.1089/cpb.2005.8.473.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.