Czy istnieje problem seksualizacji ch??opc??w i m??czyzn?

Dagmara Dobosz, Katarzyna Front-Dziurkowska

Abstrakt


Celem artyku??u jest zwr??cenie uwagi na problem seksualizacji ch??opc??w i m??czyzn. Wikszo?? dotychczasowych raport??w oraz opracowa?? traktuje o tej problematyce w odniesieniu do kobiet i dziewczyn, m.in. ze wzgldu na ograniczon ilo?? danych opisujcych to zjawisko z perspektywy drugiej p??ci. Artyku?? ma charakter przekrojowy, przedstawiono w nim nastpujce zagadnienia: komercjalizacj mskiego cia??a, wyidealizowanie mskiej sylwetki i sposoby portretowania mskiej seksualno??ci przez media, wzorce msko??ci w pornografii oraz konsekwencje tych zjawisk. W opracowaniu wykorzystano liczne dane ukazujce aktualny stan wiedzy na prezentowany temat.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aftab, P. (2003). Internet a dzieci. Uzale??nienia i inne niebezpiecze??stwa. Warszawa: Wydawnictwo Pr??szy??ski i S-ka.

APA (2013). Raport Ameryka??skiego Towarzystwa Psychologicznego na temat seksualizacja dziewcz?t. Praca zbiorowa E. L. Zurbriggen, R. L. Collins, S. Lamb, T. Roberts, D. L. Tolman, L. M. Ward, J. Blake. W: Odebrana niewinno???. Raporty o seksualizacji kobiet i dziewcz?t we wsp????czesnej kulturze. Warszawa: Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Arbour, K. P., Martin Ginis, K. A. (2006). Effects of exposure to muscular and hypermuscular media images on young men??s muscularity dissatisfaction and body dissatisfaction. Body Image, 3(2), 153??61.

Attwood, F. (2005). ??Tits and ass and porn and fighting??: male heterosexuality in magazines for men. International Journal of Cultural Studies, 8(1), 83??100.

Batorski, D. (2013). Polacy wobec technologii cyfrowych ?? uwarunkowania dost?pno??ci i sposob??w korzystania. Diagnoza Spo??eczna 2013. Warunki i Jako??? ??ycia Polak??w ?? Raport. [Special issue]. Contemporary Economics, 7, 317??341. DOI: 10.5709/ce.1897-9254.114.

B?k, A. (2015). Korzystanie z urz?dze?? mobilnych przez ma??e dzieci w Polsce. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

B?k, D. (2008) Zaburzenia od??ywiania si? u m???czyzn. Psychiatria Polska, 42(2), 167??178.

Bebrysz, M. (2013). Rozw??j ch??opc??w w okresie dorastania a uzale??nienie od pornografii. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 13(1), 39??45.

Birbeck, D., Drummond, M. (2006). Understanding Boys?? Bodies and Masculinity in Early Childhood. International Journal of Men??s Health, 5(3), 238??250.

Boyd, H., Murnen, S. K. (2017). Thin and sexy vs. muscular and dominant: Prevalence of gendered body ideals in popular dolls and action figures. Body Image, 21, 90??96.

Brown, J. D., Strasburger, V. C. (2007). From Calvin Klein to Paris Hilton and MySpace: adolescents, sex, and the media. Adolescent Medicine: State of the Art Reviews, 18(3), 484??507.

Bryant, C. (2009). Adolescence, pornography and harm. Trends & issues in crime and criminal justice, 368, 361??380.

Charkowska-Giedrys, K. (2013). Pornografia w percepcji m??odzie??y studenckiej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ??ak.

Collins, M. E. (1991). Body figure perceptions and preferences among preadolescent children. International Journal of Eating Disorders, 10(2), 199??208.

Czuma, K., Or??owska, D. (2005). Szczeg??lny obraz zaburzonego poczucia w??asnego cia??a u m??odego m???czyzny. Post?py Psychiatrii i Neurologii, 14(supl. 1/20), 96??98.

Deem, G. (2017). Twisting masculinity: harms of pornography to young boys and men. Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence, 2(3). Pobrane z: http://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1075&context=dignity.

EU Kids Online (2014). Pobrane z: https://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/index.html?r=64.

Faga, P. F. (2009). The Effects of Pornography on Individuals, Marriage, Family, and Community. Marriage and Religion Research Institute. Pobrane z: pdfs.semanticscholar.org.

Flood, M. (2009). The harms of pornography Exposure Among Children and Young People. Child Abuse Review, 18, 384??400.

Fouts, G., Vaughan, K. (2002). Television Situation Comedies: Male Weight, Negative References, and Audience Reactions. Sex roles, 46(11??12), 439??442.

Frederick, D. A., Fessler M. T., Haselton, M. G. (2005). Do representations of male muscularity differ in men??s and women??s magazines? Body Image, 2, 81??86.

Frederick, D. A., Haselton. M. G. (2007) Why Is Muscularity Sexy? Tests of the Fitness Indicator Hypothesis. Personality & Social Psychology Bulletin, 33, 1167??1183.

Gupta, R. (2011). Pornography in India, W: M. Tankard Reist, A. Bray (red.), Big Porn Inc: Exposing the Harms of the Global Pornography Industry (s. 239??248). North Melbourne: Spinifex Press.

Hargreaves, D. A., Tiggemann, M. (2004). Idealized media images and adolescent body image: ??comparing?? boys and girls. Body Image, 1(4), 351??61.

Imacka, J., Bulsa, M. (2012) ?wiadomo??? seksualna m??odzie??y w polskiej rzeczywisto??ci. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(3), 453??456.

Jensen, R. (2016). Pornographic Values: Hierarchy and Hubris. Sexualization, Media, & Society, 2(1), 1??5. DOI: 10.1177/2374623815627787.

Jung, J., Peterson, M. (2007). Body Dissatisfaction and Patterns of Media Use Among Preadolescent Children. Family and Consumer Science, 36(1), 40??54.

Kelly, M. (2010). Virginity Loss Narratives in ??Teen Drama? Television Programs. Journal The Journal of Sex Research, 47, 479??489.

Kornas-Biela, D. (1998). Wp??yw pornografii na rozw??j osobowo??ciowy cz??owieka W: Dzia?? Ekspertyz Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu, Pornografia ?? zagro??enie dla rodziny i spo??ecze??stwa. Pobrane z: http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Katedra_Socjologii_Norm/TEKSTY/Pornografia-zagrozeniaDlaRodzinyiSpoleczenstwa.pdf.

Leit, R. A., Gray, J. J., Pope, H. G. Jr. (2002). The media??s representation of the ideal male body: a cause for muscle dysmorphia. International Journal of Eating Disorders, 31(3), 334??338.

Leit, R. A., Pope, H. G. Jr., Gray, J. J. (2001). Cultural Expectations of Muscularity in Men: The Evolution of Playgirl Centerfolds. International Journal of Eating Disorders, 29(1), 90??93.

Mannino, B. (2014). TODAY/AOL ??Ideal to Real?? body image survey results. Pobrane z: https://www.aol.com/article/2014/02/24/loveyourselfie/20836450/.

Marston, C., Lewis, R. (2014). Anal heterosex among young people and implications for health promotion: a qualitative study in the UK. BMJ Open, 4(8). DOI: 10.1136/bmjopen-2014-004996.

Martins, N., Williams, D. C., Ratan, R. A., Harrison, K. (2011). Virtual muscularity: A content analysis of male video game characters. Body Image , 8(1), 43??51.

McCabe, M. P., Ricciardelli, L. A. (2004). Body image dissatisfaction among males across the lifespan. A review of past literature. Journal of Psychosomatic Research, 56, 675??685.

Melosik, Z. (2006). Kryzys m?sko??ci w kulturze wsp????czesnej. Krak??w: Impuls.

Mi??ko, P. (2010). Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktyki. Naukowe Zeszyty Studenckie, 2. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/749/1/Seksualizacja%20kultury%20a%20ryzykowne%20zachowania%20seksualne.%20O%20potrzebie%20skutecz-nej%20profilaktyki.pdf.

Luxmoore, N. (2014). Why Boys Objectify Girls. How often do we ask small boys what they??re feeling? Pobrane z: https://www.psychologytoday.com/blog/young-people-close/201409/why-boys-objectify-girls.

Owens, E. W., Behun, R. J., Manning, J. C., Reid, R. C., (2012). The Impact of Internet Pornography on Adolescents: A Review of the Research. Sexual Addiction &Compulsivity, 19(1??2), 99??122.

Pacewicz-Biega??ska, J. (2013). Przemiany seksualno??ci nastolatk??w. Przegl?d Pedagogiczny, 2, 108??118.

Phoenix, A. (2011). Review of recent literature for the Bailey Review of commercialisation and sexualisation of childhood. Pobrane z: www.cwrc.ac.uk/resources/documents/CWRC_commercialisationsexualisation_review_final_WP_No_2.pdf.

Pope, H., Philips, K., Olivardia, R. (2000). Adonis Complex. The Secret Crisis of Male Body Obsession. New York: The Free Press.

Prud??homme, J. (2015). Popular Culture and the Male Body: A New Challenge. Pobrane z: http://www.thepublicdiscourse.com/2015/07/15310/.

Przybylska, D., Kurowska, M., Przybylski, P. (2012). Oty??o??? i nadwaga w populacji rozwojowej. Hygeia Public Health, 47(1), 28??35.

Ricciardelli, L. A., McCabe, M. P., Banfield, S. (2000). Body image and body change methods in adolescent boys. Role of parents, friends and the media. Journal of Psychosomatic Research, 49(3), 189??197.

S??nchez, F. J., Greenberg, S. T., Ming Liu, W., Vilain, E. (2009). Reported Effects of Masculine Ideals on Gay Men. Psychology of Men & Masculinity, 10(1), 73??87. DOI: 10.1037/a0013513.

Sierocki, L., (2015). Chro??my dzieci przed pornobiznesem. Warszawa: Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

Sylvia, Z. (2013). Virtual Ideals: The Effect of Video Game Play on Male Body Image. Undergraduate Review, 9, 163??168.

Tatangelo, G., McCabe, M., Mellor, D., Mealey, A. (2016). A systematic review of body dissatisfaction and sociocultural messages related to the body among preschool children. Body Image, 18, 86??95.

Trekels, J., Eggermont, S. (2017). Linking Magazine Exposure to Social Appearance Anxiety: The Role of Appearance Norms in Early Adolescence. Journal of Research on Adolescence. DOI: 10.1111/jora.12311.

Tylor, L. (2005). All for Him: Articles About Sex in American Lad Magazines. Sex Roles, 52(3??4), 153??163.

Wojtasik, ?. (2003). Pedofilia i pornografia w Internecie ?? zagro??enia dla dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(4), 98??114. Pobrane z: http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Wojtasik_Pedofilia_i_pornografia_w_Internecie.pdf.

W??jtewicz, A. (2008). Przedmiot manipulacji czy narz?dzie kulturowej rewolty i fizycznego wyzwolenia ?? czyli o zaw??aszczaniu cia?? wsp????czesnych nastolatk??w przez kultur? konsumpcyjn?. Kultura i Edukacja, 3(67), 25??39.

Vandenbosch, L., Eggermont, S. (2013). Sexualization of Adolescent Boys: Media Exposure and Boys?? Internalization of Appearance Ideals, Self-Objectification, and Body Surveillance. Men and Masculinities, 16(3), 283??306.

Vandenbosch, L., Vervloessem, D., Eggermont, S. (2013). ?I might get your heart racing in my skin-tight jeans?: Sexualization on music entertainment television. Communication Studies, 64(2), 178??194.

Zielona-Jenek, M., Waszy??ska, M. (2016). Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla wsp????czesnej edukacji. Studia Edukacyjne, 39, 351??376.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.