Zachowania ryzykowne dzieci i m??odzie??y zwizane z udostpnianiem i odbiorem materia????w o charakterze seksualnym ? wybrane wyniki bada?? czeskiego Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji z lat 2010?2017


Abstrakt


Celem artyku??u jest zaprezentowanie wynik??w bada?? dotyczcych zwizanych z mediami elektronicznymi zachowa?? ryzykownych dzieci i m??odzie??y w Republice Czeskiej. W tek??cie przedstawiono wybrane wyniki bada?? realizowanych przez Centrum Prewencji Ryzyka Wirtualnej Komunikacji Uniwersytetu Palackiego w O??omu??cu (Centrum prevence rizikov?? virtu??ln? komunikace Pedagogick?? fakulty Univerzity Palack??ho v Olomouci) zwizane z kontaktem dzieci i m??odzie??y z materia??ami pornograficznymi oraz seksualizujcymi, a tak??e konsekwencje tego procesu. Przedstawione wyniki bada?? maj na celu nie tylko upowszechnienie wiedzy odnoszcej si do zachowa?? ryzykownych w ssiednich krajach, lecz r??wnie?? mog s??u??y jako inspiracja dla polskich badaczy oraz metodyk??w przygotowujcych programy profilaktyczne w obszarze pedagogiki medi??w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bayraktar, F. (2017). Online Risks and Parental Mediation Strategies Comparison of Turkish Children/Adolescents Who Live In Turkey and Europe. TED EľİTİM VE BİLİM. DOI: 10.15390/eb.2017.6323.

Chinta, P. (2014). Teenage victims of online ??sextortion?? reaching new highs. Toronto Star, 6 wrze??nia 2014.

Clark, C. S. (2015). Former State Department Employee Admits to Cyberstalking, ??Sextortion??. Government Executive, 10 grudnia 2015.

G??mez-Guadix, M., de Santisteban, P., Resett, S. (2017). Sexting among Spanish adolescents: Prevalence and personality profiles. Psicothema, 29(1), 29??34. DOI: 10.7334/psicothema2016.222.

Holla, K. (2015). Aggression and Cyberbullying of Pupils in Slovak Republic. Slavonic Pedagogical Studies Journal, 4(1), 50??61. DOI: 10.18355/pg.2015.4.1.50-61.

Kopeck??, K. (2012). Sexting among Czech preadolescents and adolescents. The New Educational Review, 28(2), 39??48.

Kopeck??, K. (2014). Cyberbullying and Other Risks of Internet Communication Focused on University Students. Procedia ?? Social and Behavioral Sciences, 112, 260??269. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.01.1163.

Kopeck??, K. (2014). Cyberbullying and Sexting between Children and Adolescents ?? Comparative Study. Procedia ?? Social and Behavioral Sciences, 149, 467??471. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.08.292.

Kopeck??, K. (2016). Czech Children and Facebook ?? A quantitative survey. Telematics and Informatics, 33(4), 950??958. DOI: 10.1016/j.tele.2016.02.008.

Kopeck??, K. (2016b). Misuse of web cameras to manipulate children within the socalled webcam trolling. Telematics and Informatics, 33(1), 1??7. DOI: 10.1016/j.tele.2015.06.005.

Kopeck??, K. (2016c). Cyberbullying in a population of Slovak teenagers (quantitative research). Human Affairs, 26(2). DOI: 10.1515/humaff-2016-0013.

Kopeck??, K. (2017). Online blackmail of Czech children focused on so-called ??sextortion? (analysis of culprit and victim behaviors). Telematics and Informatics, 34(1), 11??19. DOI: 10.1016/j.tele.2016.04.004.

Kopeck??, K., Szotkowski, R. (2014). Formal and semantic analysis of computer passwords of czech internet users. EDULEARN14 Proceedings, 2794??2798.

Kopeck??, K., Szotkowski, R. (2017a). Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools. A National Research. Informatics in Education, 16(1), 103??120.

Kopeck??, K., Szotkowski, R. (2017b). Sexting and Risky Acquaintances Made by Czech Children in Cyberspace. O??omuniec: Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication at the Pedagogical Faculty of Palacky University in Olomouc.

Kopeck??, K., Szotkowski, R., Krejč?, V. (2015). Rizikov?? formy chov??n? česk??ch a slovensk??ch d?t? v prost??ed? internetu. DOI: 10.5507/pdf.15.24448619.

Mann, B. L. (2008). Social Networking Websites ?? A Concatenation of Impersonation, Denigration, Sexual Aggressive Solicitation, Cyber-Bullying or Happy Slapping Videos. International Journal of Law and Information Technology, 17(3), 252??267. DOI: 10.1093/ijlit/ean008.

Maxim, D. J. A., Orlando, S. M., Skinner, K. L., Broadhurst, R. G. (2016). Online Child Exploitation Material ?? Trends and Emerging Issues, Australian National University, Cybercrime Observatory with the Australian Office of the Children??s e-Safety Commissioner, Canberra.

Palasinski, M. (2012). Implications of urban adolescent discourses of (un)happy slapping. Safer Communities, 11(3), 159??164. DOI: 10.1108/17578041211244076.

Popovi?-?iti?, B., Djuri?, S., Cvetkovi?, V. (2011). The prevalence of cyberbullying among adolescents: A case study of middle schools in Serbia. School Psychology International, 32(4), 412??424. DOI: 10.1177/0143034311401700.

Potyra??a, K. (2017). iEdukacja. Synergia nowych medi??w i dydaktyki. Krak??w: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Py??alski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania m??odzie??y. Oficyna Wydawnicza Impuls, Krak??w.

Py??alski, J. (2012). From cyberbullying to electronic aggression: typology of the phenomenon. Emotional and Behavioural Difficulties, 17(3??4), 305??317. DOI: 10.1080/13632752.2012.704319.

Rice, E., Craddock, J., Hemler, M., Rusow, J., Plant, A., Montoya, J., Kordic, T. (2017). Associations Between Sexting Behaviors and Sexual Behaviors Among Mobile Phone-Owning Teens in Los Angeles. Child Development. DOI: 10.1111/cdev.12837.

Szpunar, M. (2012). Nowe ?? stare medium. Warszawa: IFIS PAN.

Tomczyk, ?., Kopeck??, K. (2016). Children and youth safety on the Internet: Experiences from Czech Republic and Poland. Telematics and Informatics, 33(3), 822??833. DOI: 10.1016/j.tele.2015.12.003.

Tomczyk, ?., Srokowski, ?., W?si??ski, A. (2016). Kompetencje w zakresie bezpiecze??stwa cyfrowego w polskiej szkole. Tarn??w: Stowarzyszenie Miasta w Internecie.

Van Ouytsel, J., Van Gool, E., Walrave, M., Ponnet, K., Peeters, E. (2016). Sexting: adolescents?? perceptions of the applications used for, motives for, and consequences of sexting. Journal of Youth Studies, 1??25. DOI:10.1080/13676261.2016.1241865.

Wolak, J., Finkelhor, D., Walsh, W., Treitman, L. (2018). Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics. Journal of Adolescent Health, 62(1), 72??79. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2017.08.014.

Wo??niak, J. (2016). Sexting ?? a dangerous business of the internet exhibitionism. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 167??175. DOI: 10.16926/eat.2016.05.11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.