Skuteczno?? dzia??a?? marketingowych wykorzystujcych seksualizacj wizerunku dziewczynek w promowaniu produkt??w dla dzieci

Aleksandra Jasielska, Renata Maksymiuk

Abstrakt


Przejawy seksualizacji mo??na zaobserwowa w wielu obszarach codziennego ??ycia. Mimo ??e spo??eczne konsekwencje seksualizacji oraz jej wp??yw na rozw??j dzieci i m??odzie??y s szeroko dyskutowane w pi??miennictwie, przekazy zawierajce zseksualizowane tre??ci coraz cz??ciej s kierowane bezpo??rednio do dzieci. Mog to by np. zabawki, ubrania, teledyski czy przekazy marketingowe majce zachci do zakupu okre??lonego produktu czy wyboru danej marki. W artykule przedstawiono wyniki badania, kt??re mia??o zweryfikowa, czy przekaz marketingowy wykorzystujcy seksualizacj wizerunku dziewczynki faktycznie skutecznie promuje produkty dla dzieci. Innymi s??owy, czy dzieci ? oraz ich matki, kt??re podejmuj decyzje o zakupie ? chtniej wybieraj produkty promowane w ten spos??b Uzyskano wyniki wskazujce, ??e seksualizacja wizerunku dziewczynki nie jest skuteczn strategi promowania produktu dla dzieci. Uzasadniajc sw??j wyb??r, matki najcz??ciej odwo??ywa??y si do cech opakowania, a c??rki ? do cech modelki widocznej na zdjciu.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bailey, R. (2011). Letting Children be Children: Report of an Independent Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood. Pobrane z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf.

Bakan, J. (2006). Korporacja: patologiczna pogo?? za zyskiem i w??adz?. Warszawa: Wydawnictwo Lepszy ?wiat.

Bakan, J. (2013). Dzieci??stwo w obl???eniu. ?atwy cel dla wielkiego biznesu. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.

Bandura, A. (2007). Teoria spo??ecznego uczenia si?. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Bogunia-Borowska, M. (2006). Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja doros??ych. W: M. Bogunia-Borowska (red.), Dziecko w ??wiecie medi??w i konsumpcji (s. 13??44). Krak??w: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello??skiego.

Cialdini, R. (1994). Wywieranie wp??ywu na ludzi. Teoria i praktyka. Gda??sk: GWP.

Comstock, G., Scharrer, E. (2007). Media and the American Child. Oxford: Elsevier Science Ltd.

Doli??ski, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gda??sk: GWP.

Doroszewicz, K. (2013). Z imieniem przez ??ycie. Psychologiczne aspekty imion ludzkich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

GfK (2015). Raport Junior Shopper 2015. Pobrane z: http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/miesieczna-sila-nabywcza-dzieci-w-polsce-wynosi-niemal-348-mln-zl/.

Jagodzi??ska, M. (2008). Psychologia pami?ci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2010). Doro??li reklamuj?, dzieci kupuj?. Kindermarketing i psychologia. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Jasielska, A., Maksymiuk R. A. (2011). Skomercjalizowane rodzicielstwo ?? nowy aspekt wczesnej doros??o??ci. Psychologia Rozwojowa, 16(3), 33??49. DOI: 10.4467/20843879PR.11.010.0183.

Kall, J. (1999). Reklama. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Key, E. (1909). The century of the child. Nowy Jork: G. P. Putnam??s Sons.

Ko??odziejczyk, A. (2012). Trzy podej??cia do wyja??niania natury procesu wyja??niania socjalizacji konsumenckiej. Psychologia spo??eczna, 3, 272??280.

Komisja Etyki Reklamy (2014). Uchwa??a Nr ZO 92/14 w sprawie reklamy firmy Ballerina Zdzis??aw Wesecki. Pobrane z: https://www.radareklamy.pl/uchwalyker/2014/uchwa%C5%82a-nr-zo-92-14-w-sprawie-reklamy-firmy-ballerinazdzis%C5%82aw-wesecki.

Kryst, N. (2016). Seksualizacja wizerunku dziewczynek jako zabieg marketingowy ?? badanie decyzji konsumenckich matek i ich c??rek w wieku przedszkolnym. Niepublikowana praca magisterska. Instytut Psychologii UAM.

Lindstrom, M. (2005). Dziecko reklamy. Warszawa: Wydawnictwo ?wiat Ksi???ki.

Linn, S. (2004). Consuming Kids. The Hostile Takeover of Childhood. Nowy Jork??Londyn: The New Press.

Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza mo??liwo??ci wykorzystania metody IAT. Gda??sk: GWP.

Maksymiuk, R. A., Jasielska, A. (2009). Rola mass medi??w i reklamy w powstawaniu anoreksji i bulimii w okresie adolescencji. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowo??ci. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 183??208). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Malson, H., Ryan, V. (2008). Tracing a Matrix of Gender: An Analysis of the Feminine in Hospital-Based Treatment for Eating Disorders. Feminism & Psychology, 18(1), 112??132.

McNeal, J. U., (1998). Kids?? markets, American Demographics, 20, 37??41.

N?cka, E. (1994). TRoP?? Tw??rcze rozwi?zywanie problem??w. Krak??w: Oficyna Wydawnicza ?Impuls??.

Schor, J. (2004). Born to buy: the commercialized child and the new consumer culture. Nowy Jork??Londyn??Toronto??Sydney: Scribner.

Smykowski, B. (2005). Wiek przedszkolny. Jak rozpozna? potencja??? W: A. Brzezi??ska (red.), Psychologiczne portrety cz??owieka (s. 165??205). Gda??sk: GWP.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa (2014). Seksualizacja w reklamach rajstop dla dzieci. Pobrane z: https://www.twojasprawa.org.pl/aktualnosci/seksualizacja-w-reklamach-rajstop-dla-dzieci/#.

Sty??, M. (2006). Konsument bez metryki. Marketing w Praktyce, 6, 10??12.

Szlendak, T. (2005). Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieni??a m???czyzn i kobiety. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Trojanowska, P. (2014). Seksualizacja dzieci i m??odzie??y ?? przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdzia??ania. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(2), 55??78.

Tyszka, T. (1999). Psychologiczne pu??apki oceniania i podejmowania decyzji. Gda??sk: GWP.

Waszy??ska, K., Zielona-Jenek, M. (2016). Zjawisko seksualizacji jako wyzwanie dla wsp????czesnej edukacji. Studia Edukacyjne, 39, 351??375. DOI: 10.14746/se.2016.38.20.

Wilcox, B. L., Kunkel, D., Cantor, J., Dorwrick, P., Linn, S., Palmer, E. (2004). Report of the APA task force on advertising and children. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf.

Wirtualne Media (2014). Kilkulatki jako wampy w reklamach rajstop Ballerina seksualizuj? wizerunek dzieci. Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kilkulatki-jako-wampy-w-reklamach-rajstop-ballerina-seksualizuja-wizerunek-dzieci.

Wojciszke, B. (2011). Psychologia spo??eczna. Warszawa: Scholar.

Zurbriggen, E., Collins. R., Lamb, S., Roberts, T-A., Tolman, D., Ward, M., Blake, J.(2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Pobrane z: https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.