Ich słowami – obraz pomocy w sytuacjach cyberprzemocy rówieśniczej z perspektywy uczniów

Julia Barlińska, Piotr Plichta, Jacek Pyżalski, Anna Szuster

Abstrakt


Cyberprzemoc rówieśnicza to akty agresji online podejmowane celowo i w sposób powtarzalny kierowane przeciwko innej osobie, która nie może się obronić. Negatywne konsekwencje psychologiczne cyberprzemocy uzasadniają konieczność opracowania i doskonalenia różnych form oddziaływań minimalizujących jej niekorzystny wpływ na dobrostan uczniów. Kluczowa jest adekwatność podejmowanych prób pomocy w działaniach profilaktycznych i interwencyjnych. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań jakościowych realizowanych w ramach projektu Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej (IMPACT), zawierających analizę poglądów i opinii nastolatków na temat pomocy. Jest to subiektywny obraz doświadczeń opisywany przez pryzmat ich własnych historii i bezpośrednich relacji na temat tego, jak spostrzegają działania edukacyjno-profilaktyczne, które w zamierzeniu mają oferować efektywną pomoc psychologiczną oraz profesjonalne wsparcie pedagogiczne w sytuacjach cyberprzemocy. Analiza zebranych treści z wywiadów z udziałem 55 uczniów z 25 szkół gimnazjalnych z całej Polski, którzy mieli kontakt z przypadkami cyberprzemocy, pozwoliła wyodrębnić cztery obszary ważne z punktu widzenia spostrzeganej przez młodzież efektywności pomocy w sytuacjach cyberprzemocy. Obraz udzielanej pomocy jest kreślony jej słowami i obejmuje charakterystykę stosowanych działań profilaktycznych, ambiwalentny stosunek do kompetencji dorosłych, wskazówki dla metodyki prowadzenia działań profilaktycznych oraz pozytywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodych ludzi jako inhibitor cyberprzemocy. Wyniki analiz treści wywiadów wskazały z jednej strony na częstą nieadekwatność pomocy dorosłych podejmowanej w związku z cyberprzemocą rówieśniczą w percepcji młodych ludzi, a z drugiej – na wiele konkretnych wytycznych dla metodyki efektywnych programów profilaktycznych dla młodzieży.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.