Dzieci cudzoziemskie bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci w Polsce

Joanna Włodarczyk, Szymon Wójcik

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badania jakościowego dotyczącego sytuacji w Polsce dzieci cudzoziemskich bez opieki w kontekście systemu ochrony dzieci. Na badanie składała się analiza danych zastanych, wywiady z ekspertami oraz z opiekunami dzieci cudzoziemskich przebywających w pieczy zastępczej. Przedstawiono także statystyki dotyczące dzieci cudzoziemskich przebywających w Polsce w pieczy zastępczej. Omówiono takie zagadnienia, jak problem reprezentacji prawnej i ustanawiania opieki prawnej nad dziećmi cudzoziemskimi, obowiązujące procedury i pomoc instytucjonalna, a także kwestie integracji kulturowej młodych cudzoziemców, ich relacji z rodziną i funkcjonowanie w systemie szkolnym. Na koniec sformułowano rekomendacje dla poprawy sytuacji dzieci cudzoziemskich bez opieki w Polsce.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


European Union Agency for Fundamental Rights (2010). Separated, asylumseeking children in European Union Member States. Summary Report.

FDN (2011). Praktyka i wyzwania stojące przed dziećmi cudzoziemskimi i bez opieki i profesjonalistami w Polsce.

GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.

GUS (2013). Rocznik Demograficzny.

Kolankiewicz, M. (2005). Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12, 69–92.

Kolankiewicz, M. (2013). Jak zapewnić najlepszy interes dziecka cudzoziemskiego bez opieki?

Kukułowicz, M. (2006). Dzieci cudzoziemskie w polskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Lachowicz, B. (2012). Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązania starych problemów. Przykład z Coniewa. W: N. Klorek, K. Kubin (red.). Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Warszawa: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.

Milne, B. (2013). Methodological Guidelines for Research and Child Consultation, Mario Project.

MPiPS (2013). Dane statystyczne dotyczące dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej w 2012 roku.

MSWiA (2009). Polityki dotyczące przyjmowania, powrotu oraz integracji w Polsce małoletnich cudzoziemców bez opieki oraz ich liczba.

Polish National Contact Point to the European Migration Network (2009). Policies on reception, return and integration arrangements for, and numbers of, unaccompanied minors in Poland.

Skwara, C. (2013). Analiza aktualnych regulacji prawnych, dotyczących małoletnich cudzoziemców, pozostających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki.

Urząd ds. Cudzoziemców (2013). Informacja Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o stosowaniu w roku 2012 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.) w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz Protokołu Nowojorskiego dotyczącego statusu uchodźcy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.