Globalne standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Ewa Jarosz

Abstrakt


W artykule, na podstawie naszkicowania historii rozwoju działań wobec kwestii krzywdzenia dzieci, prezentowane są współczesne źródła standardów w ochronie dzieci przed krzywdzeniem. Autorka sięgnęła do kilku najistotniejszych i prawdopodobnie najbardziej aktualnych, opierając się oczywiście na, podstawowej w tej mierze, Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 r. W celu przedstawienia w sposób jak najbardziej bezpośredni standardów dotyczących kierunków i form działań wobec krzywdzenia dzieci postulowanych na poziomie globalnym, dokonano analizy międzynarodowych raportów powstałych po 2001 r., w tym znaczącego World Report on Violence against Children z końca 2006 r. oraz Komentarza Komitetu Praw Dziecka Narodów Zjednoczonych na temat ochrony dzieci przed karami fizycznymi z połowy 2006 r.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.