Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki

Gabriela Kühn

Abstrakt


W artykule przedstawiono problem komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki w Polsce i na świecie, opisano przykłady dobrych praktyk zapobiegania tej formie krzywdzenia dzieci oraz omówiono najważniejsze wnioski i rekomendacje dotyczące przeciwdziałaniu turystyce seksualnej na szkodę dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CEOP (2013). Threat Assessment of Child Sexual Exploitation and Abuse. Pobrano z: www.ceop.police.uk/Documents/ceopdocs/CEOP_TACSEA2013_240613%20FINAL.pdf.

CoE (2013). Corporate social responsibility in the field of human rights. Pobrano z: www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Other_Committees/HR_and_Business/Default_en.asp.

CoE. Resolution 1926 (2013). Fighting “child sex tourism”. Pobrano z: http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19687&Language=en.

CRC GC16 (2013). State Obligations regarding the Impact of the Business Sector on Children’s Rights. Pobrano z: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTypeID=11.

Dottridge, M. (2004). Kids as commodities? Child trafficking and what to do about it (s. 54). International Federation Terre des Hommes.

EC, DG Home Affairs (2013). Pobrano z: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/child-sexual-abuse/index_en.htm.

ECPAT International, Germany (2012). Global Monitoring status of action against commercial sexual exploitation of children, Germany” 2nd Edition. Pobrano z: http://resources.ecpat.net/EI/Pdf/A4A_II/A4A_V2_EU_GERMANY.pdf.

ECPAT International, FDN (2012). Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci. Pytania i odpowiedzi. Pobrano z: www.fdn.pl/broszury-ulotki-i-plakaty.

ECPAT International, FDN (2013). Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Pytania i odpowiedzi. Pobrano z: www.fdn.pl/broszury-ulotki-i-plakaty.

ECPAT International (2014). International conference on the protection of children against sexual exploitation in tourism” – Assessment on the sexual exploitation of children related to tourism and reporting mechanisms in five countries in Sub-Sahara Africa, Berlin.

ECPAT Italy (2010). Turismo sessuale a danno dei minori. Pobrano z: www.ecpat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3Aturismo-sessualea-danno-dei-minori&catid=38%3Atemi-di-intervento&Itemid=59.

ECPAT International, España (2012). Informe Global de Monitoreo de las acciones en contra de la exploatacíon sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Pobrano z: http://resources.ecpat.net/EI/Pdf/A4A_II/A4A_V2_EU_SPAIN.pdf.

ECPAT Sweden (2010). Badanie YouGov. W: Helena Karlen (2011) The Commercial Sexual Exploitation of Children (s.27). Sztokholm: ECPAT Sverige and Jure Förlag AB.

EKKE, Greek Center for Social Sciences (2012). W: Kouvoussis, S. Crisis Making Prostitutes of Many Greeks. Pobrano z: www.greece.greekreporter.com/2012/09/19/crisis-making-prostitutes-of-many-greeks.

FDN (2013). Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce. Pytania i odpowiedzi. Pobrano z: www.kodeks.fdn.pl/materialy-0.

FDN (2013a). Statystyki działania Telefonu 116 111. Raport niepublikowany.

FDN (2013b). Kampania „Nie odwracaj wzroku!”. Publikacja z seminarium eksperckiego 13–14 czerwca 2013 r., Warszawa. http://stopwykorzystywaniu.fdn.pl/jak-przeciwdzialac-wykorzystywaniuseksualnemu-dzieci-w-turystyce-w-perspektywie-mundialu-2014-w-bra.

FDN (2013c). Więcej na temat w podsumowaniu seminarium „Ochrona dzieci i młodzieży, a duże wydarzenia sportowe” zorganizowanym w Warszawie przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach międzynarodowego projektu „Nie odwracaj wzroku!”, www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl.

FOB, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Trendy CSR (2014). Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/srodowisko.html?id=7498.

GTA, German Travel Analysis (2012), Analysis of the Special Question on Sexual Exploitation of Children in Tourism and the Public Awareness of Travelers. W: ECPAT International (2012), Global Monitoring status of action against commercial exploitation of children: Germany. Pobrano z: http://resources.ecpat.net/EI/Pdf/A4A_II/A4A_V2_EU_GERMANY.pdf.

INTUR (2012). Ruch turystyczny w 2012 roku. Pobrano z: www.intur.com.pl/statystyka.htm.

ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych (2012). Pobrano z: www.nieuciekaj.pl/problem_ucieczek.php.

KGP (2010). Ucieczki małoletnich. Pobrano z: www.statystyka.policja.pl/st/informacje/56278,Ucieczki-maloletnich.html?search=99563.

Kuosmanen, J. (2008). Prostitution in the Nordic countries, NIKK (Council of Nordic States). W: Helena Karlen (2011). The Commercial Sexual Exploitation of Children (s. 27). Sztokholm: ECPAT Sverige and Jure Förlag AB.

Ministère de la famille et enfance, Ministère délégué au tourimse (2003). La lutte contre le tourism sexuelle impliquant des enfants, pour une strategie française (s. 21–22). Pobrano z : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000436/0000.pdf.

MSW (2013). Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015. Pobrano ze strony: www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/krajowy-plandzialan/krajowy-plan-dzialan-pr/6356,Krajowy-Plan-Dzialan-Przeciwko-Handlowi-Ludzmi-na-lata-2013-2015.html.

Somaly, M. (2012). Droga utraconej niewinności. Warszawa: Wydawnictwo Albatros.

UNICEF (2011). Pobrano z: www.unicef.org/protection/57929_58006.html.

UN (2000). Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii (Dz. U. z 2007 r., Nr 76, poz. 494, wszedł w życie w Polsce 4 marca 2005 r.). Pobrano z: http://fdn.pl/regulacje-prawne-dot-komercyjnego-wykorzystywania-i-handlu-dziecmi.

UN OHCHR (2011). Guiding Principles on Business and Human Rights. Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. Pobrano z: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf.

UN OHCHR (2013). Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography. Thematic Reports to Human Rights Council and General Assembly, A/HRC/22/54, Sexual exploitation of children in travel and tourism. Pobrano z: www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/AnnualReports.aspx.

UN WTO (2012). Press Release PR12076, International tourism hits one billion. Pobrano z: http://media.unwto.org/press-release/2012-12-12/international-tourism-hits-one-billion.

UN WTO (2014). Pobrano z: ethics.unwto.org/en/country-ethics.

Włodarczyk, J., Hamela, M. (2011). Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. Postawy wobec problemu. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrano z: www.stopwykorzystywaniu.fdn.pl/badania-4?cat1=&cat2=1280&cat3=.

WTO (1995), Resolution A/RES/338 (XI), Pobrano z: http://ethics.unwto.org/content/staements-policy-documents-child-protection.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.