Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej

Marta Szymańska-Pytlińska, Filip Szumski

Abstrakt


Cel: Celem badania było ustalenie, czy i w jaki sposób styl przywiązania i postawy rodzicielskie mają znaczenie w powstawaniu przestępczości seksualnej. Zakładano występowanie: 1) związków między dominującym stylem przywiązania i typem popełnionego przestępstwa, 2) różnic między gwałcicielami i sprawcami wykorzystania seksualnego dziecka w nasileniu postaw rodzicielskich (ojców i matek sprawców), 3) różnic w nasileniu postaw rodzicielskich (matek i ojców) sprawców wykorzystania seksualnego dziecka w zależności od posiadanego przez nich stylu przywiązania, 4) różnic w nasileniu postaw rodzicielskich (matek i ojców) gwałcicieli w zależności od ich stylu przywiązania. Metody: Przebadano dwie grupy sprawców płci męskiej: gwałcicieli i osoby dopuszczające się czynności seksualnej z małoletnim poniżej 15 r.ż. osadzonych w zakładach karnych w Polsce. Grupy liczyły odpowiednio 48 i 69 osób. Pomiaru zmiennej styl przywiązania dokonano za pomocą narzędzia Experiences in Close Relationship Inventory opracowanego przez Brennan, Clark i Shavera. Zmienną postawy rodzicielskie zmierzono wykorzystując Kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców autorstwa Plopy. Wyniki: Obie grupy różniły się w zakresie postawy akceptacji-odrzucenia i niekonsekwencji matki. Sprawcy wykorzystania seksualnego dziecka różnili się między sobą istotnie w zakresie postaw rodzicielskich w zależności od ich dominującego stylu przywiązania. Ogólna tendencja pokazywała różnice między sprawcami o bezpiecznym i pozabezpieczanymi stylami przywiązania w zakresie postaw: niekonsekwentnej ojca i matki oraz wymagającej matki. Wnioski: Przyjęte założenia o tym, że rodzice odgrywają pewną rolę w etiologii przestępczości seksualnej zostały potwierdzone częściowo. Styl przywiązania do opiekuna oraz postawy rodzicielskie matek i ojców sprawców mają znaczenie w etiologii przestępczości seksualnej. Charakter tego zjawiska jest złożony i nie da się go wyjaśniać włączając w plan badawczy pojedyncze czynniki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baker, E., Beech, A., Tyson, M. (2006). Attachment disorganization and its relevance to sexual offending. Journal of Family Violence, 21, 3, 221–231.

Bartholomew, K., Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: a test of a four-category model. Journal of personality and social psychology, 61, 2, 226-244.

Beisert, M. (2012). Pedofilia: geneza i mechanizm powstania zaburzenia. Sopot: GWP.

Bogaerts, S., Vanheule, S., Declercq, F. (2005). Recalled parental bonding, adult attachment style, and personality disorders in child molesters: A comparative study. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 16 (3), 445–458.

Brennan, K. A., Clark, C. L., Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment. An integrative overview. W: J. A. Simpson, W. S. Rholes (red.) Attachment theory and close relationships (s. 46–76). New York: Guilford Press.

Craissati, J., McClurg, G., Browne, K. (2002). The parental bonding experiences of sex offenders: a comparison between child molesters and rapists. Child Abuse & Neglect, 26, 909–921.

Hazan, C., Shaver, P. (1987). Romantic Love Conceptualized as an Attachment Process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 3, 511–524.

Hudson, S. M., Marshall, W.L., Ward, T. (1996). Attachment style in sex offenders: a preliminary study. The Journal of Sex Research, 33, 1, 17-26.

Karavasilis, L., Doyle, A. B., Markiewicz, D. (2003). Associations between parenting style and attachment to mother in middle chidhood and adolescence. Interantional Journal od Behavioral Development, 27 (2), 153–164.

Marshall, W. L., Barbaree, H. E. (1990). An integrated theory of the etiology of sexual offending. W: W. L. Marshall, D. R. Laws, H. E. Barbaree (red.), Handbook of sexual assault: Issues, theories, and treatment of the offender (s. 257–275). New York: Plenum Press.

Plopa, M. (2008). Kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców (KPR-Roc). Podręcznik. Warszawa: Vizja Press & IT.

Rode, D. (2010). Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Seidman, B., Marshall, W. L., Hudson, S. M., Robertson, P. J. (1994). An examination of intimacy and loneliness in sex offenders. Journal of Interpersonal Violence, 9, 518–534.

Shaver, P. R., Hazan, C. (1993). Adult romantic attachment: Theory and evidence. W: D. Pearlman, W. Jones (red.), Advances in personal relationships (vol. 4, 29–70). London, England: Kingsley.

Ward, T., Beech, A. (2005). An integrated theory of sexual offending. Aggression and Violent Behavior, 11, 44–63.

Ward, T., Beech, A. R. (2008). An Integrated Theory of Sexual Offending. W: D. R. Laws, W. T. O’donohue (red.), Sexual Deviance. Theory, Assessment, and Treatment. New York: The Guilford Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.