Problematyka handlu dziećmi w Krajowym Planie Działań przeciwko Handlowi Ludźmi

Aneta Suda

Abstrakt


Problematyka handlu ludźmi, w tym handlu dziećmi, jest obecnie zagadnieniem szeroko podejmowanym przez administrację rządową. Począwszy od 2003 r. widocznym tego przejawem jest opracowywany w systemie dwuletnim Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (w latach 2003–2008 noszący tytuł Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi). Ustanawia on zestaw zadań, których celem jest stworzenie warunków skutecznego przeciwdziałania temu procederowi oraz wspieranie osób nim zagrożonych.

Opracowanie Modelu wsparcia/ochrony dziecka–ofiary handlu ludźmi jest jednym z najistotniejszych, ale jednocześnie jednym z najtrudniejszych zadań zapisanych w Krajowym Planie. Wciąż pozostaje przedsięwzięciem niezrealizowanym i stanowi swoiste wyzwanie dla polskiej administracji publicznej. Nie oznacza to jednak braku postępów w tej kwestii. Od 2006 r. na gruncie polskim sukcesywnie wdrażany jest system wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi, głównie w odniesieniu do ofiar dorosłych. Pozytywne doświadczenia płynące z jego implementacji pozwalają na podejmowanie coraz śmielszych kroków, które docelowo winny zaowocować ustanowieniem kompleksowego systemu reagowania na handel dziećmi.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.