Aspekty prawne wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym

Jerzy Słyk

Abstrakt


Opracowanie poświęcone jest instytucji wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym. Autor analizuje ten instrument prawny w perspektywie różnych form udziału dziecka w postępowaniu sądowym. Dokonuje przeglądu unormowań prawa międzynarodowego oraz Konstytucji RP. Główna część opracowania dotyczy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego normujących wysłuchanie dziecka w postępowaniu procesowym oraz nieprocesowym. W szczególności omówione zostały pojawiające się w piśmiennictwie kontrowersje dotyczące obligatoryjnego charakteru wysłuchania dziecka oraz sposobu jego przeprowadzenia. Autor staje na stanowisku, że decydująca o przeprowadzeniu wysłuchania powinna być dokonana przez sędziego ocena zdolności dziecka do wzięcia udziału w tej czynności, uwzględniająca jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości. Rozważania uzupełnione zostały prezentacją dotychczasowych ustaleń empirycznych w zakresie omawianej instytucji prawnej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak, B. Komentarz do art. 8 Konstytucji. W: Konstytucja RP. Komentarz, teza 9. Legalis.

Czerederecka, A. (2010). Psychologiczne kryteria wysłuchania dziecka w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Rodzina i Prawo, 2010, nr 14–15, 22–43.

Cieśliński, M. (2012). Wysłuchanie dziecka w procesie cywilnym (art. 2161 k.p.c.).

Przegląd sądowy, 2012, nr 6, 63–72.

Committee on the Rights of the Child (2006). Days of General Discussion of the Committee on the Rights of the Child. Forty-third session 11–29 September 2006. Pobrane z: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/discussion/Final_Recommendations_after_DGD.doc.

Czech, B. (2009). W: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.

Demendecki, T. W: Komentarz do art. 309 KPC. LEX.

Długoszewska, I. (2012). Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej. Warszawa: LexisNexis Polska.

Gudowski, J. (2012). W: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Warszawa: LexisNexis Polska.

Hodtkin, R., Newell, P. (2006). Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child, third edition. UNICEF.

Holewińska-Łapińska, E. (2013). Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Prawo w Działaniu, 14, 27–76.

Kociucki, L. (1994). Prawo dziecka do wypowiadania się o sprawach, które go dotyczą i ochrona jego praw w postępowaniu przed sądami. W: T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka: wybrane zagadnienia prawne i socjalne. Warszawa: Polski Komitet UNICEF.

Markiewicz, K. (2010). Dowodzenie w postępowaniu nieprocesowym. W: Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska-Ząbczyk (red.), Dowody w postępowaniu cywilnym. Warszawa: C.H.Beck.

Morawska, E. (2007). Ochrona praw dziecka w świetle art. 72 Konstytucji RP. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Kwartalnik Prawa Publicznego, 2007, nr 4, 125–144.

Ryng, A., Zegadło, R. (2007). Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci a prawo polskie. Rodzina i prawo, 1(4), 40–49.

Siedlecki, W., Świeboda, Z. (2001). Postępowanie nieprocesowe. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Słyk, J. (2013). Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka w przypadku braku porozumienia rodziców (art. 97 § 2 k.r.o.). Prawo w Działaniu, 14, 77–120.

Słyk, J. (2008). Przestępczość nieletnich w świetle badań akt spraw sądowych a problem odpowiedzialności rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci. Zeszyty Prawnicze, 8(2), 263–316.

Stojanowska, W. (1998). Status dziecka w zakresie jego uczestnictwa w postępowaniu sądowym. W: J. Stochmiałek (red.), Pedagogika wobec kryzysów życiowych, Warszawa-Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Stojanowska, W. (2011). W: W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.