Zmiany prawne w zakresie ochrony dzieci przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym – implementacja dyrektyw UE i ratyfikacja Konwencji z Lanzarote

Angelika Pasek-Gilarska

Abstrakt


W artykule przedstawiono zmiany prawne, które zostały wprowadzone w polskim ustawodawstwie w związku z ratyfikacją Konwencji z Lanzarote oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 roku, w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Zmiany te są istotne z punktu widzenia ochrony dziecka przed zjawiskiem komercyjnego wykorzystywania oraz zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w związku z jego udziałem w postępowaniu karnym.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. U. Unii Europejskiej L 101 z dnia 15 kwietnia 2011 r.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335 z dnia 17 grudnia 2011 r.).

Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm).

Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzona w Budapeszcie 23 listopada 2001 r. (Dz. U. 2015, poz. 728).

Konwencja sporządzona w dniu 4 listopada 1950 r. w Rzymie zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz.284, z późn. zm.).

Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote dnia 25 października 2007 r.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. V KK 369/09, OSNKW 2010, nr 9, poz. 80. Biuletyn SN 2010, nr 8, poz. 12.

Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi z dnia 15 listopada 2000 r., ratyfikowany przez Polskę w dniu 26 września 2003 r., uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160).

Szczucki, K. (2011). Rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 1, 31–58.

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia16 maja 2005 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 97, poz. 626, z póżn. zm.).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.