Żebractwo dzieci w Polsce

Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie problemu żebractwa dzieci w Polsce, a w szczególności charakterystyki i ogólnej sytuacji żebrzących dzieci, jak również podejmowanych przez nie form żebrania. W artykule omówiono także takie kwestie, jak interwencja, identyfikacja dzieci zmuszanych do żebractwa, oraz przedstawiono ocenę świadomości społecznej problemu. Artykuł jest podsumowaniem działań zrealizowanych w ramach projektu „Trzeci sektor przeciw przymusowemu żebractwu”, podczas którego przeprowadzono wywiady pogłębione z ekspertami oraz obserwacje żebrzących dzieci. W czasie badań terenowych zaobserwowano kilkadziesiąt dzieci zajmujących się różnymi formami żebractwa. Były to zarówno dzieci polskie, jak i pochodzenia romskiego, w różnym wieku. Wnioski z obserwacji pozwalają sądzić, że część z dzieci zajmujących się żebractwem na ulicach polskich miast to ofiary handlu ludźmi.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CBSS (2013). Children trafficked for exploitation in begging and criminality: A challenge

for law enforcement and child protection. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/children-trafficked-exploitation-begging-and-criminality-new-report_en.

Conte, J. R. (red.) (2014). Child Abuse and Neglect Worldwide. Santa Barbara: Praeger.

Delap, E. (2009). Forced child begging. Toolkit for researchers. Pobrane z: http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2009/b/beggingforchange_toolkit09.pdf.

Frysztacki, K., Nóżka, M., Smagacz-Poziemska, M. (2011). Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gajewska, D., Kühn, G., Popławska, A., Suda, A. (2012). Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie. Charakterystyka zjawiska i regulacje prawne. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Healy, C., Rogoz, M. (2012). Report for the Study on Typology and Policy Responses to Child Begging in the EU. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_for_the_study_on_typology_and_policy_responses_to_child_begging_in_the_eu_0.pdf.

ILO (2004). A rapid assessment of bonded labour in domestic work and begging in Pakistan. Genewa. Pobrane z: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_082030.pdf.

Król, K. (2010). Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna. Konin: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Save the children (2011). Regional report on child begging. Prevalence, prevention and supression of child begging. Prevention of child exploitation in South East Europe. Pobrane z: http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/5495.pdf.

Suda, A. (2014). Skala zjawiska handlu dziećmi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych http://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/handel-dziecmi/6392,Skala-zjawiska-handlu-dziecmi.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.