Prawo kanoniczne wobec nadużyć seksualnych duchownych względem dzieci i młodzieży

Jan Dohnalik

Abstrakt


Od starożytności chrześcijańskiej nadużycia seksualne wobec dzieci uważano za poważny grzech. Także w naszych czasach pośród najcięższych przestępstw, zarezerwowanych dla watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary, wymienia się wszelkie zachowania seksualne względem małoletnich oraz pobieranie, przechowywanie lub rozpowszechnianie pornografii z udziałem dzieci poniżej 14 roku życia. Z zasady procedura rozpoczyna się od dochodzenia wstępnego, nakazanego przez ordynariusza po uzyskaniu informacji, która wykazuje znamiona prawdopodobieństwa. Jeśli dochodzenie uwiarygodni zarzuty, ordynariusz jest zobowiązany poinformować Kongregację. Na tym etapie postępowania istnieją trzy możliwe procedury: bezpośrednia prośba do Ojca Świętego o wykluczenie sprawcy ze stanu duchownego, dyscyplinarne decyzje administracyjne i karny proces sądowy lub administracyjny. Właściwe zastosowanie kanonicznej procedury karnej wydaje się nieodzownym elementem przywrócenia sprawiedliwości i przyczynia się do procesu uzdrowienia. Istnieje pilna potrzeba połączenia perspektywy kanonicznej z regulacjami prawa państwowego, a także ze wsparciem psychologicznym i duchowym oraz troską duszpasterską. Takie zintegrowane podejście może być kluczem do odnowienia nadziei i zaufania do Kościoła.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arrieta, J. I. (2010). Decydujący wpływ kard. Ratzingera na rewizję kanonicznego systemu karnego. Pobrane z: http://www.vatican.va/resources/resources_arrieta-20101202_pl.html.

Baron, A., Pietras, H. (red.). (2006). Acta Synodalia Ann. 50–381 (s. 49–62). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Baron, A., Pietras, H. (red.). (2011). Libri Poenitentiales (s. 101; 240). Kraków: Wydawnictwo WAM.

Benedykt XVI (2010a). Normae de gravioribus delictis. L’Osservatore Romano, wyd. polskie, 10, 53–56. Pobrane z: http://www.vatican.va/resources/resources_norme_pl.html.

Benedykt XVI (2010b). List pasterski do katolików Irlandii. Pobrane z: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/letters/2010/documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland.html.

Benedykt XVI (2011). Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Borek, D. (2015). Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej.

Cafardi, N. P. (2008). Before Dallas. The U.S. Bishops’ Response to Clergy Sexual Abuse of Children (s. 2–4). Mahwah: Paulist Press.

Cucci, G., Zollner, H. (2010). Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta. Un approccio psicologico-pastorale. Mediolan: Ancora.

Jan Paweł II (2001a). Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. W: Acta Apostolicae Sedis 93 (s. 737-739).

Jan Paweł II (2001b). Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Normae substantiales, Art. 4. W: Ioannes Paulus PP. II. Litterae Apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur. Watykan.

Kongregacja Doktryny Wiary (2011). Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania wytycznych dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich. Pobrane z: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_pl.html.

La Nación (2014). El conmovedor llamado del papa Francisco a un joven abusado porsacerdotes. Pobrane z: http://www.lanacion.com.ar/1744838-el-conmovedor-llamado-del-papa-francisco-a-un-joven-abusado-por-sacerdotes.

Papale, C. (2012). I delitti contro la morale,. W: Questioni attuali di diritto penale canonico (s. 55–66). Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Papieski Uniwersytet Gregoriański (2012). Ku Uzdrowieniu i Odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o seksualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich. Papieski Uniwersytet Gregoriański 6–9 lutego 2012 roku. Kraków: WAM.

Scicluna, Ch. J. (2004a). Procedura e Prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora. Rzym.

Scicluna, Ch. J. (2004b). Sexual Abuse of Children and Young People by Catholic Priest and Religious. Description of the problem from a Church perspective. W: R. K. Hanson, F. Pfäfflin, M. Lütz (red.), Sexual abuse in the catholicChurch. Scientific and legal perspectives. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Scicluna, Ch. J. (2012a). Delicta graviora ius processuale. W: Questioni attuali di diritto penale canonico. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Scicluna, Ch. J. (2012b). Dążenie do prawdy w rozpatrywaniu nadużyć seksualnych - obowiązek moralny i prawny. W: Papieski Uniwersytet Gregoriański. Ku Uzdrowieniu i Odnowie. Materiały z sympozjum dla biskupów i przełożonych zakonnych o seksualnym wykorzystaniu osób niepełnoletnich. Papieski Uniwersytet Gregoriański 6–9 lutego 2012 roku (s. 85–96). Kraków: WAM.

The Holy See (2014). Spotkanie z dziennikarzami w samolocie podczas lotu ze Strasburga do Rzymu. Pobrane z: http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-conferenza-stampa.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.