Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci

Szymon Wójcik

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki przeprowadzonego w roku 2012 na losowej próbie 1005 dzieci w wieku 11–17 lat badania Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci w zakresie przemocy fizycznej i psychicznej doświadczanej przez dzieci ze strony rodziców i znajomych dorosłych, zaniedbania oraz bycia narażonym na wiktymizację pośrednią. Ponad jedna piąta respondentów (21%) doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej ze strony znajomych dorosłych. Równie duży odsetek (22%) narażony był na przemoc psychiczną (emocjonalną). Doświadczanie zaniedbania przed ukończeniem 12 roku życia było udziałem 6% respondentów. 12% było świadkami przemocy pomiędzy bliskimi dorosłymi, a 9% krzywdzenia innych dzieci przez dorosłych. Omawiane zjawiska często współwystępowały ze sobą. Wyniki badań empirycznych zostały w artykule przedstawione w kontekście teoretycznym a także skonfrontowane z wynikami innych badań polskich i zagranicznych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brągiel, J. (1998). Zaniedbanie dziecka w rodzinie. Roczniki Socjologii Rodziny, tom X, 1998, 277–288.

Browne, K., Dixon, L. (2003). Związki między przemocą małżeńską i krzywdzeniem dzieci, a terapia sprawców przemocy domowej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 5(5), 6–22.

Bussmann, K.D., Schroth, A. (2009). The Effect of Banning Corporal Punishment in Europe: A Five-Nation Comparison. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität.

CBOS (2012a). O dopuszczalności stosowania kar cielesnych i prawie chroniącym dzieci przed przemocą. Komunikat z badań nr BS/74/2012. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_074_12.PDF

CBOS (2012b). Przemoc i konfl ikty w domu. Komunikat z badań nr BS/82/2012. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF

Donovan, K.L., Brassard, M. R. (2011). Trajektorie matczynej agresji werbalnej wobec dzieci w wieku gimnazjalnym — związki z negatywnym obrazem własnej osoby i trudnościami społecznymi. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 4 (37), 66–101.

Dube, S.R., Anda, R.F., Felitti, V.J., Edwards, V.J.,Williamson, D.F. (2002). Exposure to abuse, neglect, and household dysfunction among adults who witnessed intimate partner violence as children: implications for health and social services. Violence and victims, 17(1), 3–17.

Finkelhor, D., Turner, H., Ormrod, R., Hamby, S.L. (2009). Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth. Pediatrics, 124(5), 1411-1423.

Fluderska, G., Sajkowska, M. (2001). Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Fluderska, G., Sajkowska, M. (2003). Kary fi zyczne w dzieciństwie — retrospekcje dorosłych Polaków. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3, 1-16.

FDN (2012), Przemoc werbalna wobec dzieci. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje, Millward Brown SMG/KRC. Pobrano z: http://fdn.pl/sites/default/fi les/Przemoc%20werbalna%20wobec%20dzieci%20FDN_SMGKRC%202012_0.pdf.

Garbarino, J. (2011). Nie każde złe traktowanie jest krzywdzeniem psychicznym. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(37), 10–17.

GUS (2012). Ubóstwo w Polsce w 2011 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia.

Halemba, K., Izdebska, A. (2009). Kary fizyczne w wychowaniu dzieci — uwarunkowania i konsekwencje. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(28), 1–26.

Hamby, S., Finkelhor, D., Turner, H., Ormrod, R. (2010). The overlap of witnessing partner violence with child maltreatment and other victimizations in a nationally representative survey of youth. Child Abuse & Neglect, 34(10), 734–741.

Hart, S.N., Glaser, D. (2011). Krzywdzenie psychiczne — krzywda wyrządzana umysłowi: katalizowanie przemian w zakresie ochrony dziecka w kierunku proaktywnej profi laktyki pierwszorzędowej i promocji dobrostanu osobistego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(37), 37–55.

Herzberger, S.D. (2003). Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej, tłum. E. Bielawska–Batorowicz. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Iwaniec, D. (2012). Emocjonalne krzywdzenie dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(39), 29–47.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2009). Znaczenie profi laktyki krzywdzenia małych dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(27), 6–11.

Johnson, C.F. (2002). Physical Abuse. Accidental Versus Intentional Trauma in Children. W: J.E.B. Myers i in. (red.), The APSAC Handbook on Child Maltreatment. Second Edition. Thousand Oaks, London, New Dehli: Sage Publications.

Kelley, S.J. (2002). Child maltreatment in the Context of Substance Abuse, W: J.E.B. Myers i in. (red.), The APSAC Handbook on Child Maltreatment. Second Edition. Thousand Oaks, London, New Dehli: Sage Publications.

Kolankiewicz, M. (2012). Zaniedbywanie dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(39), 81–94.

Komisja Europejska (2011). Material deprivation among children. Social Situation Observatory — Income distribution and living conditions, European Commission.

Millward Brown SMG/KRC (2011). Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z perspektywy dorosłej populacji Polski. Raport z badania zrealizowanego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MPiPS (2008). Krzywdzenie dzieci w Polsce. Raport. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Mitchell, K.J., Finkelhor, D., Wolak, J., Ybarra, M.L., Turner, H. (2011). Youth internet victimization in a broader victimization context. Journal of Adolescent Health, 48(2), 128–134.

Norman, R.E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J., Vos, T. (2012). The Long-Term Health Consequences of Child Physical Abuse, Emotional Abuse, and Neglect: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS medicine, 9(11), 1-31.

Pinheiro, P.S. (2006). World Report on Violence against Children. Geneva: United Nations.

Rada Europy (2005). Eliminating Corporal Punishment: a Human Rights Imperative for Europe’s Children. Strasbourg: Council of Europe.

Radford, L., Corral, S., Bradley, C., Fisher, H., Bassett, C., Howat, N., Collishaw, S. (2012). Child abuse and neglect in the UK today. London: National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Sajkowska, M. (2009). Bicie Dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Sajkowska, M. (2010). Wiktymizacja dzieci i młodzieży. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

UNICEF (2012). Ubóstwo Dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Report Card nr 10. Florencja: Innocenti Research Center.

WHO (1999). Report on Consultation of Child Abuse Prevention. Geneva: World Health Organisation.

WHO (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Geneva: World Health Organisation and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect.

Wójcik, S. (2012). Przemoc fi zyczna wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(39), 7–28.

Wolak, J, Finkelhor, D. (1998). Children Exposed to Partner Violence. W: J.L., Jasinski, L.M., Williamis (red.), Partner Violence: A Comprehensive Review of 20 Years of Research (s. 73–112). Thousand Oaks: Sage Publications.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.