Program Chronimy Dzieci jako przykład działań na rzecz ochrony dzieci przed przemocą w polskich szkołach i przedszkolach. Raport z badań

Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Od 2014 roku w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) realizuje program Chronimy Dzieci, którego celem jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony dorosłych oraz rówieśników. Diagnoza potrzeb placówek edukacyjnych w zakresie spełniania przez nie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem pokazała, że wiele rozwiązań nie jest w nich realizowanych, chociaż uznawane są one powszechnie za ważne. Badanie opinii placówek realizujących program umożliwiło poznanie ich doświadczeń i wskazało na poprawę ich funkcjonowania w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barboza, G. E., Schiamberg, L. B., Oehmke, J., Korzeniewski, S. J., Post, L. A., Heraux, C. G. (2009). Individual characteristics and the multiple contexts of adolescent bullying: An ecological perspective. Journal of Youth and Adolescence, 38(1), 101–121.

Bąk, A. (2015). Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie danych zebranych od rodziców. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(3), 55–82.

Borkowska, A., Szymańska, J., Witkowska, M. (2012). Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole. Warszawa: ORE.

Czapiński, J. (2009). Diagnoza szkolna 2009. Raport roczny programu społecznego „Szkoła bez przemocy”.

Fundacja Dzieci Niczyje (2015). Chronimy Dzieci w placówkach oświatowych i opiekuńczych. Podręcznik dla realizatorów. Warszawa: FDN.

Harel-Fisch, Y., Walsh, S. D., Fogel-Grinvald, H., Amitai, G., Pickett, W., Molcho, M., Craig, W. (2011). Negative school perceptions and involvement in school bullying: A universal relationship across 40 countries. Journal of Adolescence, 34(4), 639–652.

Komendant-Brodowska, A. (2011). Przemoc w szkole, Raport z badań. Warszawa: Instytut Socjologii UW.

Makaruk, K., Wójcik, S. (2015). Aplikacje mobilne dla dzieci w wieku 3–6 lat. Diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia dla rodziców. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(3), 83–98.

Ostaszewski, K. (2014). Kultura szkoły a zachowania ryzykowne uczniów. Edukacja, 1(126), 14–24.

Przewłocka, J. (2015). Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2014 poz. 803).

Szymańska, J. (2003). Działania profilaktyczne a klimat szkoły. Remedium, 2003, (2), 6–7.

Sikorski, W. (2000). Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów. Edukacja i Dialog, nr 5, 49–55.

Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Warszawa: CMPP-P.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 63–100.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.