Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie a zaburzenia odżywiania

Katarzyna Pilarczyk

Abstrakt


Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni chorują na zaburzenia odżywiania, a równocześnie dziewczyny są obarczone większym ryzykiem stania się ofiarą molestowania seksualnego. W związku z tym, jak wskazują Makara-Studzińska, Żoga i Grzywa, już w latach 80. XX wieku w piśmiennictwie zaczęły pojawiać się doniesienia łączące rozwój zaburzeń odżywiania z doświadczeniem wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Przeprowadzono wiele badań w tym obszarze, których wyniki nie przyniosły jednak jednoznacznych rozstrzygnięć. Ujęcia teoretyczne, które miałyby wyjaśnić proponowaną hipotezę, skupiają się na postrzeganiu zaburzeń odżywiania jako formy autoagresji umożliwiającej ofierze przepracowanie przeżytej traumy i powrót do równowagi. W obliczu dostępnej dziś wiedzy zasadne wydaje się zwracanie szczególnej uwagi na przeszłe doświadczenia przemocowe pacjentów z anoreksją tak, by terapia wśród ofiar wykorzystania mogła zostać odpowiednio zmodyfikowana i dostosowana do ich potrzeb.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator, E., Bronkowska, M., Ślepecki, D., Biernat, J. (2011). Anoreksja – przyczyny, przebieg, leczenie, Nowiny Lekarskie, 80( 3), 184–191.

Bąk, D. (2008). Zaburzenia odżywiania się u mężczyzn. Psychiatria Polska, 42(2), 167–178.

Bąk-Sosnowska, M. (2009). Interwencja psychologiczna w zespole kompulsywnego jedzenia. Psychiatria Polska, XLIII(4), 445–456.

Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: GWP.

Brewerton, T. D. (2007). Eating disorders, trauma, and comorbidity: Focus on PTSD. Eating Disorders, 15(4), 285–304.

Brytek-Matera, A. (2011). Postawy wobec ciała a obraz samych siebie u kobiet z zaburzeniami odżywiania się. Badania na gruncie teorii rozbieżności Ja – Edwarda Tory Higginsa. Psychiatria Polska, 45(5), 671–682 .

Carter, J. C., Bewell, C., Blackmore, E., Woodside, D. B. (2006). The impact of childhood sexual abuse in anorexia nervosa. Child Abuse & Neglect, 30(3), 257–269

Claes, L., Vandereycken, W. (2007). Is there a link between traumatic experiences and self-injurious behaviors in eating-disordered patients? Eating Disorders, 15(4), 305–315.

Eating Disorders Coalition (2016). Facts About Eating Disorders: What The Research Shows. Pobrane z: http://eatingdisorderscoalition.org.s208556.gridserver.com/couch/uploads/file/fact-sheet_2016.pdf.

Eder, P., Stawczyk, K., Lehmann, A., Jankowiak, M., Cichy, W. (2007). Czy i jak można zapobiegać zaburzeniom odżywiania wśród młodzieży – słów kilka o akcji informacyjnej dotyczącej anoreksji i bulimii organizowanej przez poznański oddział IFMSA – POLAND. Nowiny Lekarskie, 76(3), 242–245.

Fairburn, C. G., Doll, H. A., Welch, S. L. , Hay, P. J., Davies, B. A., O’Connor, M. E. (1998). Risk factors for binge eating disorder: a community-based, case-control study. Archives of General Psychiatry, 55(5), 425–432.

Gáti, A., Tényi, T., Túry, F., Wildmánn, M. (2002). Anorexia nervosa following sexual harassement on the Internet: a case report. International Journal of Eating Disorders, 31(4), 474-477.

Hall, M., Hall, J. (2011). The long-term effects of childhood sexual abuse: Counseling implications. Pobrane z: http://counselingoutfitters.com/vistas/vistas11/Article_19.pdf.

Hill, A. J. (2007). Obesity and eating disorders. Obesity reviews, 8(1), 151–155.

Izdebska, A. (2009). Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(4), 37–55.

Kałka, I. (2007). Dzieci krzywdzone i wykorzystywane seksualnie. Poradnik dla nauczycieli, pedagogów i pracowników socjalnych. Sosnowiec: Wydawnictwo Projekt-Kom.

Kent, A, Waller, G. (2000). Childhood emotional abuse and eating psychopathology. Clinical Psychology Review, 20(7), 887–903.

Kowalczyk, M. H. (2014). Przestępcy seksualni. Zabójcy, gwałciciele, pedofile i ich resocjalizacja. Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK.

Kiembłowski, P. (2002). Przemoc seksualna doznawana w okresie dzieciństwa i adolescencji – wyniki badania ankietowego młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 1(1), 1–28.

Kráhe, B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP.

Lwow, F., Dunajska, K., Milewicz, A. (2007). Występowanie czynników ryzyka jadłowstrętu psychicznego i bulimii u 18-letnich dziewcząt. Endokrynologia, Otyłość, Zaburzenia Przemiany Materii, 3(3), 33–38.

Makara-Studzińska, M. (2011). Rola doświadczania przemocy w dzieciństwie w podejmowaniu zachowań ryzykownych w okresie adolescencji. Horyzonty psychologii, 1(1), 61–79

Makara-Studzińska, M., Żoga, J., Grzywa, A. (2006). Zaburzenia odżywiania a doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie – przegląd badań. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 15(4), 297–300.

Nagata, T., Kaye, W. H., Kiriike, N., Rao, R., McConaha, C., Plotnicov, K. H. (2001). Physical and sexual abuse histories in patients with eating disorders: a comparison of Japanese and American patients. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 55(4), 333–340.

Nogal, P., Lewiński, A. (2005). Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa). Endokrynologia Polska, 59(2), 148–155.

Nowak, K. (2013). Socjodemograficzne i rodzinne czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania młodzieży. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 121–144.

Nowogrodzka, A., Piasecki, B. (2012). Zaburzenia odżywiania – różnice międzypłciowe. Nowiny Lekarskie, 81(4), 381–385.

Olejniczak, M. (2013). Funkcjonowanie psychoseksualne dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

Olejniczak, M. (2012). Jadłowstręt psychiczny a funkcjonowanie psychoseksualne dziewcząt. Psychiatria, 9(3), 77–82.

Racine, S. E., Wildes, J. E. (2015). Emotion dysregulation and anorexia nervosa: an exploration of the role of childhood abuse. International Journal of Eating Disorders, 48(1), 55–58.

Rayworth, B. B., Wise, L. A., Harlow, B. L. (2004). Childhood abuse and risk of eating disorders in women. Epidemiology, 15(3), 271–278.

Rorty, M., Yager, J., Rossotto, E. (1994). Childhood sexual, physical, and psychological abuse in bulimia nervosa. The American Journal of Psychiatry, 151(8), 1122–1126.

Rorty, M., Yager, J. (1996). Histories of childhood trauma and complex-posttraumatic sequelae in women with eating disorders. Psychiatric Clinics of North America, 19(4), 773–791.

Ross, C. A. (2009). Psychodynamics of Eating Disorder Behavior in Sexual Abuse Survivors. American Journal Of Psychotherapy, 63(3), 211–226.

Sachs-Ericsson, N., Keel, P. K., Holland, L., Selby, E. A., Verona, E., Cougle, J. R., Palmer, E. (2012). Parental disorders, childhood abuse, and binge eating in a large community sample. International Journal of Eating Disorders, 45(3), 316–325.

Sajkowska, M. (2002). Wykorzystywanie seksualne dzieci Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, Sanci, L., Coffey, C., Olsson, C., Reid, S., Carlin, J. B., Patton, G. (2008). Childhood Sexual Abuse and Eating Disorders in Females Findings From the Victorian Adolescent Health Cohort Study. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 162(3), 261–267.

Sarol-Kulka, A., Kulka, Z. (2005). Obraz własnego ciała a seksualność kobiet z zaburzeniami odżywiania się. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 14(2), 115–122.

Smolak, L., Murnen, S. K. (2002). A Meta – Analytic Examination of Relationship Between Child Sexual Abuse and Eating Disorders. International Journal of Eating Disorders, 31(2), 136–150.

Szpytman, A., Brukwicka, I., Kopański, Z., Kollár R., Kollárová, M., Bajger, B., Bojanowska, E. (2016). Współczesne dylematy zdrowotne młodzieży i dorosłych – anoreksja. Journal of Clinical Healthcare, 1, 13–16.

Trafalska, E., Niedźwiedzka, M., Nowacka, E. (2010). Czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania wśród młodzieży łódzkiej – postrzeganie i kontrola masy ciała. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(4), 602–605.

Treuer, T., Koperdák, M., Rózsa, S., Füredi, J. (2005). The impact of physical and sexual abuse on body image in eating disorders. European Eating Disorders Review, 13(2), 106–111.

Tytko, O. (2016). Zaburzenia odżywiania – oblicza znane i mniej znane. W: M. Warchał (red.), Cywilizacja zdrowia (s. 133–148). Wydawnictwo internetowe: e-bookowo.

Waller, G. (1993). Association of sexual abuse and borderline personality disorder in eating disordered women. International Journal of Eating Disorders, 13(3), 259–263.

Wentz, E., Gillberg, C., Gillberg, C., Råstam, M. (2005). Fertility and history of sexual abuse at 10-year follow-up of adolescent-onset anorexia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 37(4), 294–298.

Wonderlich, S. A., Brewerton, T. D., Jocic, J., Dansky, B. S., Abbott, D. W. (1997). Relationship of childhood sexual abuse and eating disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 36(8), 1107–1115.

Ziółkowska, B. (2014). Psychospołeczne aspekty nienormatywnej masy ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.1(1), 5–28.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.