Zaburzenia więzi jako efekt wczesnodziecięcego krzywdzenia dziecka

Anna Szczepaniak

Abstrakt


Definicja krzywdzenia dzieci wskazuje, że jest to każde działanie lub bezczynność jednostki, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprywuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój (Gill D.G). Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i podkreślenie znaczenia pierwotnego krzywdzenia, prymarnego opuszczenia i najwcześniejszej bezczynności jakiej dopuszczają się najbliższe osoby w życiu dziecka. Przedstawiono w nim ogólne założenia i rozumienie teorii przywiązania oraz ich kliniczne implikacje.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ainsworth, M. (1985). Patterns of infant-mother attachments: Antecedents and effects on development. Bulletin of New York Academy of Medicine, 61(9), 771–790.

Ainsworth, M. (1993). Attachment as related to mother-infant interaction. Advances in Infancy Research, 8, 1–50.

Ainsworth, M., Blehar, M. C., Waters, E., Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale: Erlbaum.

Bomba, J. (2004). Przywiązanie a rozwój mózgu. Przegląd Lekarski, 11, 1272–1274.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Tom I. Londyn: Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis.

American Psychiatric Assosiation [APA] (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition. Arlington: American Psychiatric Association Publishing.

Fonagy, P. (1994). Mental representations from an intergenerational cognitive science perspective. Infant Mental Health Journal, 15(1), 57–68.

Freud, A. (2004). Ego i mechanizmy obronne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Greenberg, M. T. (1999). Attachment in adolescence. W: J. Cassidy, Ph. R. Shaver (red.), Handbook of attachment. Theory, reaserch and clinical applications. Nowy Jork – Londyn: The Guilford Press.

Iniewicz, G. (2008). Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania. Psychiatria Polska, 27(5), 671–682.

Logan, R. (1986) Rekonceptualizacja teorii Eriksona: powtórzenia wątków egzystencjalnych i instrumentalnych. Human Development, 29, 125–136.

Main, M., Hesse, E. (1990). Parent’s unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: Is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? W: M. T. Greenberg, D. Cicchetti, E. M. Cummings (red.), Attachment during the preschool years: Theory, research and intervention (s. 161–182). Chicago: University of Chicago Press.

Schaffer, R. (1994). Wzajemność kontroli we wczesnym dzieciństwie. W: A. Brzezińska, G. Lutomski (red.), Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Ska.

Schore, A. N. (2001). Effects of a secure attachment. Relationship on right brain development, affect regulation, and infant mental health. Infant Mental Health Journal, 22(1–2), 7–66.

Segal, H. (2005). Wprowadzenie do teorii Melanie Klein. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Now. Psycholol., 1, 5–24.

Słaboń-Duda, A. (2011). Wczesna relacja matka – dziecko i jej wpływ na dalszy rozwój emocjonalny dziecka. Psychoterapia, 2(157), 11–18.

Smyke, A. T., Dumitrescu, A., Zeanah, C. H. (2002). Attachment disturbances in young children. I: The continuum of caretaking casualty. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 41(8), 972–982.

Spitz, R. (1946). Anaclitic depression. An Inquiry into the genesis of psychiatric conditions in early childhood. Psychoanal Study Child, 1946, 2, 313–342.

Sroufe, A., Duggal, S., Weinfield, N., Carlson, E. (2000). Relationships, Development and Psychopatology. W: A. Sameroff, M. Lewis, S. Miller (red.), Handbook of Developmental Psychopathology (s. 75–88). Nowy Jork: Kluwer Academic /Plenum Publishers

Stobiecka, M. (2001). Teoria więzi w wyjaśnianiu autodestruktywności. Forum Oświatowe, Tom 13, 2(25), 93–109.

Taylor, Ch. (2010). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Van der Kolk, B. A., Fisler, R. E. (1994). Childhood abuse and neglect and loss of self-regulation. Bull Menn Clinic, 58(2), 145–168.

Zeanah, C. H. (2000). Disturbances of attachment in young children adopted from institutions. Journal of Development & Behavioral Pediatrics, 21(3), 230–236.

Zeanah, C. H., Smyke, A. T., Koga, S. F., Carlson, E. (2005). Attachment in institutionalized and community children in Romania. Child Dev, 76(5), 1015–1028.

Żechowski, C., Namysłowska, I. (2010). Teoria przywiązania a rozwój zaburzeń psychicznych. W: B. Józefik, G. Iniewicz (red.), Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej (s. 52–74). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.