Ubóstwo dzieci

Szymon Wójcik

Abstrakt


Artykuł przedstawia dane dotyczące skali i specyfiki ubóstwa dzieci w Polsce. Na wstępie podano podstawowe definicje i wskaźniki służące do pomiaru ubóstwa. Następnie przedstawiono zasięg ubóstwa wśród dzieci w Polsce, z uwzględnieniem zmian w czasie i porównania z innymi krajami Unii Europejskiej. Zaprezentowano też dane dotyczące zasiłków rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz prognozy dotyczące wpływu programu Rodzina 500+ na sytuację finansową rodzin z dziećmi. Obok ubóstwa monetarnego skupiono się także na kwestiach deprywacji materialnej – dostępu dzieci do zasobów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania biologicznego i społecznego. W szczególności omówiono kwestie niedożywienia i niedostatecznych warunków mieszkaniowych. Na koniec poruszono także zagadnienia społecznego postrzegania ubóstwa oraz konsekwencji ubóstwa dla dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CBOS (2012). Polacy o skali ubóstwa w kraju, BS/51/2012. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS (2016). Sytuacja materialna Polaków, NR 64/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Eurostat (2016a). Glossary: At-risk-of-poverty Rate, Statistics Explained. Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticsexplained/.

Eurostat (2016b). Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey.

Eurostat (2016c). Glossary: Material deprivation, Statistics Explained, Pobrane z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticsexplained/.

Eurostat (2016d). At-risk-of-poverty rate by poverty threshold, age and sex – EU-SILC survey [ilc_li02].

Eurostat (2016e). Severe material deprivation rate by age and sex – EU-SILC survey [ilc_mddd11].

Eurostat (2016f). Module on Material Deprivation – EU-SILC 2014 survey.

Eurostat (2016g). Overcrowding rate by age, sex and poverty status – total population – EU-SILC survey[ilc_lvho05a].

GRAPE (2015). System który nie działa. Analiza realizacji programu dożywiania dzieci w Polsce. Group for Research in APplied Economics.

GUS (2014). Warunki życia rodzin w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2015). Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2016a). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2016b). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 2012–2015 – podstawowe dane. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Inchauste, G., Corral Rodas, P., Goraus, K. (2016). Skutki dystrybucyjne programu Rodzina 500 Plus. World Bank. Poverty and Equity Global Practice Group.

Infor (2016). Skuteczniejsze egzekwowanie alimentów. Pobrane z: http://www.infor.pl/prawo/alimenty/egzekucja-alimentow/746747,2,Skuteczniejsze-egzekwowanie-alimentow.html.

IPISS (2016a). Informacja o wysokości minimum egzystencji w 2015 r. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

IPISS (2016b). Informacja o wysokości minimum socjalnego w 2015 r. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Lustig, J. (1998). Skutki ubóstwa, jakich doświadczają dzieci. W: P. Dobrowolski, I. Mądry (red.), Ubodzy

i bezdomni. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

MRPiPS (2016a). Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2015 r. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS (2016b). Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2015 r. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS (2016c). Sprawozdanie MPiPS-03-R za 2015 r.

Muszyński, K., Sobociński, M. (2016). Uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dalej „program Rodzina 500+”). Warszawa: Fundacja Kaleckiego.

PFDM „Maciuś” (2013a). Głód i niedożywienie dzieci w Polsce. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”.

PFDM „Maciuś” (2013b). Postrzeganie problemu niedożywienia dzieci w Polsce przez pracowników szkół i ośrodków pomocy społecznej. Raport z badania ilościowego. Dom Badawczy Maison dla Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”.

Stowarzyszenie WIOSNA (2016). Raport o biedzie w Polsce. Szlachetna Paczka.

Szarfenberg, R. (2016). Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy. Warszawa: Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska).

Tarkowska, E. (2011). Ubóstwo dzieci w Polsce, W: R. Szarfenberg (red.), Polski Raport Social Watch 2010. Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Poverty Network. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii.

Warzywoda–Kruszyńska, W. (2008). Dzieci żyjące w biedzie – dzieci krzywdzone. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(23), 26–37.

Wójcik, S. (2013). Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 40–62.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.