Przestępstwa na szkodę dzieci

Olga Trocha

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie przestępczości na szkodę małoletnich w Polsce. Przedstawiono w nim najważniejsze definicje związane z czynami na szkodę dzieci, a także statystyki skazań za ich popełnienie. W opracowaniu omówiono także zagadnienia związane z udziałem dziecka w postępowaniu karnym, zwłaszcza z jego przesłuchaniem oraz reprezentacją jego interesów.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudka, K. (2016). Status dziecka pokrzywdzonego w procesie karnym. W: Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego. Prawne i psychologiczne aspekty udziału małoletniego w postępowaniu karnym. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe (2015a). Handbook on European law relating to the rights of the child. www.coe.int.

European Union Agency for Fundamental Rights (2015b). Child-friendly justice, Perspectives and experiences of professionals on children’s participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States.

Filar, M., Berent, M., Bojarski, M., Marek, A. (2016). Art. 199. W: M. Filar (red. naukowa), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gadomska-Radel, A. (2015). Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Grabowska, B., Pietryka, A., Wolny, M. (2014). Biegli sądowi w Polsce,. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

GUS (2016). Rocznik demograficzny. Warszawa: GUS.

Horna-Cieślak, M. (2016). Prace legislacyjne dotyczące kuratora procesowego W: Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego. Prawne i psychologiczne aspekty udziału małoletniego w postępowaniu karnym. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Kolendowska-Matejczuk, M. (2015). Kurator procesowy dla małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,. Prokuratura i Prawo, 2015, 4, 61–78.

Lachowski, J. (2016). Komentarz do art. 1. W: M. Filar (red. naukowa), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mierzwińska-Lorencka, J. (2012a)., Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Mierzwińska-Lorencka, J. (2012b). Wnioski de lege ferenda w przedmiocie dostosowania prawa polskiego do Dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar z dnia 5 kwietnia 2011 r. (Dyrektywa 2011/36) oraz do Dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dyrektywa 2011/92). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Siwik, Z. (2016a). Komentarz do art. 207. W: M. Filar (red. naukowa), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Siwik, Z. (2016b). Komentarz do art. 209. W: M. Filar (red. naukowa), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Siwik, Z. (2016c). Komentarz do art. 210. W: M. Filar (red. naukowa), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Steinborn, S. (2016). Komentarz do art. 304. W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów. System Informacji Prawnej LEX.

Trocha, O. (2013). Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Trocha, O. (2014). Ochrona małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym i handlem ludźmi, Raport z wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej i dyrektywy w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Zgoliński, I. (2016). Komentarz do art. 149. W: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t. jedn.: Dz.U.2016.1137

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t. jedn.: Dz.U.2016.1749

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, t. jedn.: Dz.U.2016.165

Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t. jedn.: Dz.U.2015.2082.

Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, Dz.U.2003.17.155

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2005.141.1181

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2009.206.1589

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2010.98.626

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Dz.U.2011.72.381

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, Dz.U.2013.849

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2014.538

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego, Dz.U.2013.1642

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, Dz.U.2005.15.133

Postanowienie SN z dnia 25 listopada 2009 r., V KK 150/09, LEX nr 553756

Postanowienie SN z dnia 2 czerwca 2010 r., V KK 369/09, OSNKW 2010/9/80

Postanowienie SN z dnia 9 grudnia 2003 r., III KK 116/03

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 2010 r., I KZP 10/10, Biul. SN 2010, nr 9, poz. 16

Wyrok SN z 8 grudnia 2008 r., V KK 277/08, OSNSK 2008, poz. 2524

Wyrok SN z 12.2.2008 r., WA 1/08, OSNKW 2008, nr 4, poz. 31


Refbacks

  • There are currently no refbacks.