Jasna strona - partycypacja i zaangażowanie dzieci i młodzieży w korzystne rozwojowo i prospołeczne działania

Jacek Pyżalski

Abstrakt


W artykule omówiono problematykę zaangażowania młodych ludzi w wybrane pozytywne działania, takie, które służą rozwojowi młodego człowieka oraz są dobre dla innych. Rozpoczęto rozważaniami dotyczącymi powszechnej filozofii myślenia o młodych ludziach wyłącznie w kategoriach ryzyka i wynikających z tego ograniczeniach zarówno w kontekście badań społecznych, jak i praktyki. W dalszej części przedstawiono inny paradygmat – oparty na dominacji myślenia o zasobach w kontekście teorii odporności (resilience). Artykuł zamykają wybrane wyniki najnowszych polskich badań dotyczące dobrostanu funkcjonowania młodych ludzi, pozytywnych aktywności online oraz relacji społecznych. Konkluzje dotyczą wspierania młodych ludzi w paradygmacie szans.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak, P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Boguszewski, R., Kowalczuk, K. (2014). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży. W: Młodzież 2013 (s. 6–21). Warszawa: CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

CBOS (2014). Aktywność społeczna Polaków, 80/2014. Warszawa.

Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., Miene, P. (1998). Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1516–1530.

Cohen, S. (2002). Folks Devils and Moral Panics. Londyn, Nowy Jork: Routledge.

Gołdys, A., Szymborska, M. (2014). Wolontariat rodzinny – raport ewaluacyjny 2014. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Centrum Wyzwań społecznych. Pobrane z: http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/Wolontariat_Rodzinny_raport-ewaluacyjny_Centrum_Wyzwan_Spo%C5%82ecznych_UW.pdf.

Jelonek, M., Antosz, P., Balcerzak-Raczyńska, A. (2014). Przyszłe kadry polskiej gospodarki. Edukacja a rynek pracy. Tom IV. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kalka, J. Feliksiak, M. (2014). Młodzież a szkoła. W: Młodzież 2013 (s. 22–43). Warszawa: CBOS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kata, G. (2016). Wolontariat młodzieżowy jako szansa samoaktualizacji. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.

Kowalewska, A. (2015). Palenie tytoniu. W: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Lerner, R. (2005). Promoting youth development: theoretical and empirical bases. Workshop on the Science of Adolescent Health and Development, National Research Council, Washington, DC.

September 9, 2005. National Research Council/Institute of Medicine. Waszyngton: National Academy of Sciences.

Makaruk, K., Wójcik, S. (2012) EU NET ADB – badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Małkowska-Szkutnik, A. (2015). Przemoc w szkole (bullying). W: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Mazur, J. (red.). (2015). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Napiórkowski, M. (2017) Niebieski wieloryb. Krótko o nowej niebezpiecznej legendzie. Pobrane z: http://mitologiawspolczesna.pl/niebieski-wieloryb-krotko-o-nowej-niebezpiecznej-legendzie/.

Oleś, M. (2010). Jakość życia u dzieci i młodzieży. Przegląd psychologiczny, 2, 211–238.

Ostaszewski, K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Ostaszewski, K., Zimmerman, M. A. (2006). The effects of cumulative risks and promotive factors on urban adolescent alcohol and other drug use: A longitudinal study of resiliency. American Journal of Community Psychology, 38, 237–249.

Plichta, P. (2010). Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. W: Z. Melosik, B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna w XXI wieku. Kraków: Impuls.

Plichta, P. (2017). Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej (w druku). Kraków.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jak nowe ryzykowne zachowania młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Pyżalski, J. (2016). Od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans – prospołeczne i prorozwojowe używanie internetu przez dzieci i młodzież W: M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec internetu. Warszawa: NASK.

Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach (2016). Raport z badania „Szkolne Kluby Wolontariatu”.

Wojtasik, Ł. (2014). Seksting wśród dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(2), 79–98.

Wright, M. F., Li, Y. (2011). The associations between young adults’ face-to-face prosocial behaviors and their online prosocial behaviors. Computers in Human Behavior, 27, 1959–1962.

Zawadzka, D. (2014) Zadowolenie z życia. W: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Zimmerman, M. A. (2013). Resiliency Theory: A Strengths-Based Approach to Research and Practice for Adolescent Health. Health Education & Behavior, 40(4), 381–383. DOI: 10.1177/1090198113493782.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.