Uwarunkowania zdrowia i choroby u dzieci z domów dziecka

Ewelina Geras, Dominik Olejniczak, Aleksandra Kielan

Abstrakt


W Polsce jest około 100 000 dzieci, które na mocy orzeczenia sądu trafiły do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Swoiste warunki, w jakich żyją dzieci z domów dziecka, wpływają na ich zdrowie – przede wszystkim w wymiarze psychicznym i społecznym. Placówki podejmują wiele działań nakierowanych na zaspokojenie indywidualnych potrzeb wychowanka. Starają się stworzyć dziecku warunki maksymalnie zbliżone do domowych. Stan umysłu i percepcji dziecka jest zależny od wieku, w którym zostało zabrane do placówki, przeżytych traumatycznych wydarzeń oraz przebiegu procesu oderwania dziecka od rodziny. Pod wpływem złych emocji i buntu u dzieci rodzą się zachowania patologiczne: picie alkoholu, kradzieże, przemoc wobec innych. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka, którą można definiować jako ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu ludzi. Przyczynami zachowań patologicznych są również złe warunki socjalizacji dzieci z rozbitych rodzin. Dziecko, które doświadcza przemocy ze strony rodzica, nie potrafi stworzyć więzi z innymi ludźmi. Placówki opiekuńczo-wychowawcze powinny zwrócić szczególną uwagę na programy resocjalizacji młodzieży, aby zapobiegać zachowaniom patologicznym, ograniczać je lub całkowicie wykluczać. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki uwarunkowań zdrowia i chorób dzieci wychowujących się w domach dziecka oraz zwrócenie uwagi na wagę tego zagadnienia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ajzen, I., Fishbein. M. (1980). Understanding Attitudes & Prediciting Social Behavior. Engelwood Cliffs: Prentice-Hall.

Antosz-Bartkowska, J. (2008). W stronę zmian. Łódź: Kolegium Wydawnicze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Czerderecka, B. (1988). Potrzeby psychiczne sierot społecznych. Warszawa: Wydawnictwo IWZZ.

Dąbrowski, Z. (2000). Pedagogika opiekuńcza w zarysie. Tom I. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Dintiman, G. B., Greenberg S. I. (1989). Health through Discovery. Nowy Jork: Random House.

Dziedzic, B. Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom patologiami wśród młodzieży.

Feldman, R. S. (1985). Social Psychology: Theories, Research, and Applications. Nowy Jork: McGraw-Hill Book Company.

Felinczak, A. (2000). Zdrowie publiczne: podręcznik akademicki. Wrocław: Akademia Medyczna.

Gajewska, G. (2004). Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka (s. 81). Zielona Góra: COGITO.

Green, L. W., Simons-Morton D., Potvin L. (1997). Education, health promotion, and social and lifestyle determinants of health and disease. W: Oxford Textbook of Public Health (s. 126–137). Nowy Jork, Oxford, Tokio: Oxford University Press. Internetowy system aktów prawnych. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl. Jedlewski, S. (1993). Młodzież niedostosowana społecznie. W: W. Pomyłko (red.), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Karski, J. B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia: wybrane zagadnienia. Warszawa: CeDeWu.

Karski, J. B. (red.). (2006). Promocja zdrowia jako zadanie zdrowia publicznego: skrypt dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo WUM.

Kowalczyk, M. K., Gottwald, B. (2011). Zagrożenia dla procesu rozwoju i wychowania dzieci w Internecie. Pedagogika Rodziny, 1/2011.

Kozłowska, A. (1984). Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.

Maciaszkowa, J. (1991). Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej. Warszawa: WSiP. Majchrowska, A. (2011). Wrastanie wychowanków rodzinnego domu dziecka w środowisko z perspektywy wychowawców. Pedagogia Ojcostwa, Nr 2 (1/2011) styczeń–czerwiec. Pobrane z: http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/po2/art29.pdf.

Oatley K., Jenkins, J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Obijalski, M. (2008). W stronę zmian. Łódź: Kolegium Wydawnicze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Okoń, W. (1992). Słownik Pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pytka, L. (1983). Klimat społeczny instytucjonalnych środowisk wychowawczych. Studia Pedagogiczne, t. XLVI.

Pytka, L. (1993). Profilaktyka wykolejenia społecznego. W: W. Pomyłko (red.), Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Sajkowska, M. (2005). Wiktymizacja wychowanków domów dziecka – raport z badań. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Fundacja Dzieci Niczyje.

Stelmaszuk, Z. (2002). Opieka nad dzieckiem czy opieka „zastępcza”: problemy terminologiczne czy komedia omyłek? Problemy opiekuńczo-wychowawcze, nr 2, 12–21.

Sygit, M. (2010). Zdrowie publiczne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Urbaczewski, M. (1999). Standardy procesu opiekuńczo-wychowawczego XXI wieku. Opieka, wychowanie, terapia, nr 2, 43–46.

Woynarowska, B. (2012). Edukacja zdrowotna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.