O trudnych doświadczeniach podopiecznych zawodowych rodzin zastępczych

Sylwia Badora, Jan Basiąga

Abstrakt


Przedmiotem prezentowanych badań jest krzywdzenie dziecka w rodzinie i w konsekwencji konieczność przejęcia nad nim opieki przez zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego. Opisywane skutki zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych dotyczą zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, trudności i deficytów rozwojowych, niedostatecznego przystosowania społecznego oraz braków w edukacji. Ponadto przedstawiono wyniki badań, które obrazują podejmowane przez zawodowych rodziców zastępczych działania na rzecz kompensowania poczucia osamotnienia wychowanków w środowisku lokalnym oraz przedszkolnym i szkolnym. Badania przeprowadzono metodą indywidualnych przypadków z uwzględnieniem strategii ilościowo-jakościowej, w 58 zawodowych rodzinach zastępczych z województwa śląskiego, pod których opieką znajdowało się 207 wychowanków. Uzyskane wyniki wskazują na wysoki poziom zaniedbań we wszystkich obszarach zadań opiekuńczo-wychowawczych. U przeważającej większości wychowanków zdiagnozowano poważne zaniedbania higieniczne, niedożywienie, deprywację poczu¬cia bezpieczeństwa, efekty ujemnego wpływu środowiska pochodzenia na zachowania i prezentowane postawy społeczne oraz niski poziom kompetencji społecznych. W obszarze zaniedbań edukacyjnych należy zwrócić uwagę, że w przeważającej liczbie przypadków rodzice nie zapewniali dzieciom warunków do realizowania obowiązku szkolnego. Podejmując działania na rzecz kompensowania poczucia osamotnienia wychowanków, rodzice zastępczy zwracają szczególną uwagę na ich integrowanie się z rówieśnikami ze środowisk sąsiedzkich oraz nawiązywanie pozytywnych kontaktów ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym. W bardzo wielu przypadkach działania te nie przynoszą zamierzonych efektów, z uwagi na negatywny stosunek otoczenia społecznego oraz środowisk przedszkolnych i szkolnych (w szczególności nauczycieli) do pełnionej przez rodziców zastępczych funkcji oraz do dzieci znajdujących się pod ich opieką.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badora, S. (2006). Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej. Tarnobrzeg: PWSZ. Badora, S. (2013). Człowiek jako istota opiekująca się. Szkice pedagogiczne, Tarnobrzeg: PWSZ.

Badora, S. (2014). Dlaczego warto oddać głoś przeciwko pojęciu sieroctwo. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 15–20.

Basiaga, J. (2014). Problematyka sieroctwa w publikacjach medialnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5, 11–20.

Brągiel, J. (1996). Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Brągiel, J., Kurcz, A. (2003). Sytuacja szkolna dzieci w rodzinach zastępczych. W: A. Klaus (red.), W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej (s. 7–19). Opole: Redakcja Wydawnictw WT UO.

Browne, K., Herbert, M. (1999). Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: WSiP. Cudak, H. (2005). Patologia życia rodzinnego. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV (s. 63–68). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Gajewska, G. (2009). Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego. Zielona Góra: Wydawnictwo Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Polityki Społecznej.

Gancarz, E (2000). Funkcjonowanie rodzin zastępczych niespokrewnionych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4, 41–44.

Jamrożek, M. (2005). Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze. Kielce: Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska.

Jarosz, E. (2001). Dom, który krzywdzi. Katowice: „Śląsk”.

Kawula, S. (2006). Rodzina ryzyka. T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. V (s. 346–350). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Łuczyński, A. (2008). Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pospiszyl, I. (1998). Przemoc w rodzinie. Warszawa: WSiP.

Stake, R. E. (2009). Jakościowe studium przypadku. W: W. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. I (s. 623–653). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sztumski, J. (2005). Patologia społeczna. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV (s. 62–63). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Winogrodzka, L. (2007). Rodziny zastępcze i ich dzieci. Lublin: Wydawnictwo UMCS.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.