Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego w ujęciu prawnym i kryminologicznym (na podstawie badań aktowych)

Diana Dajnowicz-Piesiecka

Abstrakt


Niniejsze opracowanie jest pokłosiem badań akt spraw sądowych rozpoznanych na podstawie art. 211 Kodeksu karnego (kk; określającego przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego), w których sprawcą występku był rodzic porwanego dziecka. Analiza akt pozwoliła osiągnąć główne założenia towarzyszące realizacji prac badawczych nad tytułową problematyką, a mianowicie poznanie prawnej i kryminologicznej perspektywy przestępstwa porwania rodzicielskiego oraz wyrosłego na jego gruncie orzecznictwa karnego. Aspekty te posłużyły za punkt wyjścia niniejszego artykułu, którego zasadniczym celem jest przedstawienie wyników badań aktowych w zakresie sądowej reakcji na porwania rodzicielskie oraz wyeksponowanie tendencji orzeczniczych w sprawach rozpoznawanych na podstawie przepisu art. 211 kk.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowski, K. (2014). Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli oso¬by powołanej do opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestęp¬stwo z art. 211 k.k. Prawo w Działaniu, nr 19.

Dajnowicz, D. (2015). Jaka kara za uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka? – Praktyka orzecznicza w świetle statystyk sądowych. Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka, nr 18.

Dajnowicz, D. (2016). Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego albo osoby nie¬poradnej w świetle danych statystycznych Komendy Głównej Policji. Przegląd Policyjny, 1(121).

Drapała, K., Buczkowski, K. (2013). Porwania rodzicielskie. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

Grajewski, J. (2008). Przebieg procesu karnego. Warszawa: C.H.Beck.

Kicińska, M. (2014). Porwania rodzicielskie – potrzeba nowego prawa. Pobrane z: http:// www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,15850346,Porwania_rodzi-cielskie___potrzeba_nowego_prawa.html.

Kołakowska-Przełomiec, H. (1989). Przestępstwo porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 187 k.k. (studium kryminologiczne). Studia kryminologiczne, kryminalistyczne i penitencjarne, t. 20.

Kołakowska-Przełomiec, H. (1995). Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w pro¬jekcie kodeksu karnego. Przegląd Prawa Karnego, nr 12.

Konarska-Wrzosek, V. (2012). Uprowadzenie lub zatrzymanie osoby małoletniej lub nieporadnej. W: J. Warylewski (red.), System Prawa Karnego. Przestępstwa prze¬ciwko dobrom indywidualnym. Warszawa: C.H.Beck.

Królikowski, M. Zawłocki, R. (2015). Prawo karne. Warszawa: C.H.Beck.

Kubiak, J. R. (1979). Przestępczość przeciwko rodzinie w latach 1948-1977. Problemy Wymiaru Sprawiedliwości, nr 17.

Makowski, W. (1937). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka.

Malinowska, A. (2016). Rozwód, a potem porwanie dziecka. Rozkręca się moda na rodzi¬cielski kidnaping. Pobrane z: http://wyborcza.pl/7,87648,20790850,rozwod-a -potem-porwanie-dziecka-rozkreca-sie-moda-na-rodzicielski.html

Marek, A., Konarska-Wrzosek, V. (2016). Prawo karne. Warszawa: C.H.Beck.

Melezini, M. (2016). W: M. Melezini (red.), System Prawa karnego. Kary i inne środki reakcji karnej. Warszawa: C.H.Beck.

Nowosielska, K. (2013). Porwania dzieci: porwania rodzicielskie bezkarne. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/995206-Porwania-dzieci--porwania-rodzicielskie -bezkarne.html.84

Ponikowski, R. (2015). W: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, Dz.U. 1932 nr 60 poz. 571

Samborski, E. (2013). Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych. Warszawa: LexisNexis.

Sejm.gov.pl (2017). Druk nr 846. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/ PrzebiegProc.xsp?nr=846.

Sienkiewicz, Z. (2014). W: M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ustawa z dn. 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, Dz.U. z 2016 r. poz. 1254 tj. z dnia 22 lipca 2016 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 t.j.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 1749 t.j.

Uzasadnienie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 5 września 2016 r. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/ C82FD2CAF85A8A2FC125803500244863/%24File/846.pdf.

Waltoś, S., Hofmański, P. (2016). Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 31 maja 2007 r., sygn. WA 25/07, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 1207.85


Refbacks

  • There are currently no refbacks.