Meandry dręczenia szkolnego – ujęcie zjawiska w paradygmacie badań jakościowych

Aleksandra Tłuściak-Deliowska

Abstrakt


Specyficznym rodzajem przemocy rówieśniczej jest bullying (dręczenie). Zjawisko to jest w swej istocie niezwykle złożone. Stanowi konfigurację trzech właściwości, do których powszechnie zalicza się: intencjonalność działań sprawcy, nierównowagę siły i powtarzalność zachowań w czasie, które mogą przybierać różne formy. Badania poświęcone dręczeniu szkolnemu prowadzone są na całym świecie już od ponad czterech dekad. Mają one najczęściej charakter badań ilościowych w dużych próbach, których głównym celem jest ustalenie rozmiarów zjawiska, jego częstotliwości i dotkliwości. Powściągliwość w prowadzeniu badań jakościowych w tym zakresie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę społeczny charakter zjawiska i potrzebę poznania jego kontekstu. W tekście zwrócono uwagę na odczuwaną w coraz większym stopniu potrzebę badań jakościowych dotyczących dręczenia szkolnego i dokonano przeglądu istniejących badań z tego zakresu. Stwierdzono, że badania te podejmują dwa główne problemy badawcze, tj. znaczenia przypisywane zachowaniom związanym z dręczeniem szkolnym oraz kontekst tych zachowań. Zaprezentowano ważniejsze osiągnięcia tych studiów empirycznych. Skonstatowano, że badania jakościowe wypełniają dostrzeżone luki w wiedzy na temat dręczenia szkolnego i odkrywają nowe jego wątki mogące stać się inspiracją do dalszych studiów. Ponadto za sprawą jakościowych badań bullyingu uchwycić można wiele jego niuansów i skontekstualizowanego rozumienia poszczególnych, znaczących dla zjawiska czynników

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berguno, G., Leroux, P., McAinsh, K., Shaikh, S. (2004). Children’s Experience of Loneliness at School and its Relation to Bullying and the Quality of Teacher Interventions. The Qualitative Report, 9, 3, 483–499.

Bjorkqvist, K., Lagerspetz, K., Kaukiainen, A. (1992). Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. Aggressive Behavior, 18, 117–127.

Chmura-Rutkowska, I. (2012). Przemoc rówieśnicza w szkole a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy. Forum Oświatowe, 1(46), 41–73.

Crick, N. R., Rose, A. J. (2001). Toward a gender-balanced approach to the study of social-emotional development: A look at relational aggression. W: P. H. Miller, E. K. Scholnick (red.), Toward a feminist developmental psychology (s. 153–168). Nowy Jork: Routledge.

Crick, N. R., Grotpeter, J. K. (1995). Relational aggression, gender and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710–722.

Desperak, I. (2011). Złe dziewczynki i potworne kobiety – dlaczego media lubią je tak przedstawiać? W: I. Pospiszyl, R. Szczepanik (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet (s.45–56). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Espelage, D. L., Swearer, S. M. (2003). Research on school bullying and victimization: what have we learned and where do we go from here? School Psychology Review,12, 3, 365–383.

Forsberg C., Samuelsson M., Thornberg R. (2014). Bystanders to bullying: Fourth- to seventh- grade students’ perspectives on their reactions. Research Papers in Education, 29, 5, 557–576.

Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych.Warszawa: WN PWN.

Giza-Poleszczuk, A., Komendant-Brodowska, A., Baczko-Dombi, A. (2011). Przemoc w szkole. Raport z badań. Maj 2011.Pobrane z: www.szkolabezprzemocy.pl/pliki/318-sbp2011-raport-glowny-calosc.pdf.

Griffin, R. S., Gross, A. M. (2004). Childhood bullying: Current empirical findings and future directions for research. Aggression and Violent Behavior, 9, 4, 379–400.

Guerin, S., Hennessy E., (2002). Pupils’ definitions of bullying. European Journal of Psychology of Education, 17(3), 249–261.

Hymel, Sh., Swearer, S. M. (2015). Four decades of research on school bullying: An introduction.

American Psychologist, Special Issue: School Bullying and Victimization, 4, 293–299.

James, V. H., Owens, L. D. (2005). ‘They Turned Around Like I Wasn’t There’: An Analysis of Teenage Girls’ Letters About Their Peer Conflicts. School Psychology International,26, 1, 71–88,

Juvonen, J., Graham, S. (2014). Bullying in schools: The power of Bullies and the plight of victims. Annual Review of Psychology,65, 159–185.

Konieczna, A. (2015). Członkowie klasy wobec sytuacji „odrzucania kolegi”. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Komendant-Brodowska, A. (2014). Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej. Niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski.

Kostera, M., Krzyworzeka, P. (2012). Etnografia. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Podejścia i teorie. Tom 1.(s. 167–188). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kulesza, M. (2011). Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Lowenstein, L. F. (1978a). Who is the bully? Bulletin of the British Psychological Society, 31, 147–149.

Lowenstein, L. F. (1978b). The bullied and non-bullied child. Bulletin of the British Psychological Society, 31, 316–318.

MacDonald. H., Swart, E. (2004). The culture of bullying at a primary school. Education as Change, 8, 3–55.

Małkowska-Szkutnik, A. (2015). Przemoc w szkole (bullying).W: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Mishna, F., Wiener, J., Pepler, D. (2008). Some of my best friends – Experiences of bullying within friendships. School Psychology International, 29, 549–573.

Nansel, T. R., Overpeck, M., Pilla, R. S., Ruan, W. J., Simons-Morton, B., Scheidt, P. (2001). Bullying behaviors among US youth: Prevalence and association with psychosocial adjustment.Journal of the American Medical Association, 285, 2094–2100.

Nowakowska, A., Przewłocka, J. (2015). Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

O’Connell, P., Pepler, D., Craig, W. (1999). Peer involvement in bullying: Issues and challenges for intervention. Journal of Adolescence, 22, 437–452.

Olweus, D. (1978). Aggression in the schools. Bullies and whipping boys.Waszyngton: Hemisphere Press (Wiley).

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Malden:

Blackwell Publishing.

Patton, D. U., Hong, J. J., Patel, S., Kral, M. J., (2017). A systematic review of research strategies used in qualitative studies on school bullying and victimization. Trauma, Violence & Abuse,18, 1, 3–16.

Pepler, D. J., Craig, W. (1995). A peek behind the fence: Naturalistic observation of aggressive children with remote audiovisual recording. Developmental Psychology,31, 548–553.

Pike, K. L. (1990). Emics and etics: The insider/outsider debate, W: T. N. Headland, K. L. Pike, M. Harris (red.), Frontiers of Anthropology, 7. Newbury Park.

Polsat News (2017). „Wszyscy nakręcali dalej te napastniczki” - mówi nastolatka, która wrzuciła film do sieci. Pobrane: http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-05-15/wszyscy-nakrecali-dalej-te-napastniczki-pobita-gimnazjalistka-z-gdanska-dla-polsat-news/.

Powell, H., Mihalas, S., Onwuegbuzie, A. J., Suldo, S., Daley, Ch.E., (2008). Mixed method research in school psychology: A mixed methods investigation of trends in the literature. Psychology in the Schools, 45(4), 291–309. DOI: 10.1002/pits.

Pyżalski, J. (2009). Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.Gdańsk: GWP.

Pyżalski, J. (2012). Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Bjorkvist, K., Osterman, K., Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a Group Process: Participants Roles and Their Relation to Social Status within the Group. Aggressive Behavior,22, 1–15.

Shaw, L. A., Wainryb, C., (2006). When victims don’t cry: Children’s understandings of victimization, compliance and subversion. Child Development, 77, 4, 1050–1062.

Smith, P. K. (1997). Bullying in life-span perspective: what can studies of school bullying and workplace bullying learn from each other? Journal of Community & Applied Social Psychology, 7, 249–255.

Smith, P. K., Cowie, H., Olafsson, R. F., Liefooghe, A. P. D. (2002). Definitions of bullying: a comparison of terms used, and age and gender differences in a fourteen-country international comparison.Child Development,73, 4, 1119–1133.

Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: CMPPP.

Tłuściak-Deliowska, A. (2017). Dręczenie szkolne. Społeczno-pedagogiczna analiza zjawiska.Warszawa: Wydawnictwo APS.

Tłuściak-Deliowska, A. (2013). Deklaracje postaw wobec przemocy rówieśniczej wśród gimnazjalistów.Psychologia Rozwojowa,18(3), 75–86.

Thornberg, R., Halldin, K., Bolmsjo, N., Petersson, A. (2013). Victimising of school bullying: a grounded theory, 2013, Research Papers in Education, (28), 3, 309–329.

Torrance, D. A. (2000). Qualitative studies into bullying within special schools. British Journal of Special Education, 27, 1, 16–21


Refbacks

  • There are currently no refbacks.