Opinia internautów na temat ciąż nieletnich

Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak

Abstrakt


Wprowadzenie. W 2015 roku w Polsce 6452 dziewczyn w wieku poniżej 18 lat urodziło dzieci. W ostatnich latach ten wskaźnik cechuje się tendencją malejącą, jednak zagadnienie to nadal stanowi istotny problem społeczny. Młode dziewczyny są bardziej narażone na powikłania podczas ciąży, porodu i połogu niż dorosłe kobiety. Nowa sytuacja może być dla nieletniej źródłem stresu, samotności, bezradności i depresji. Istotną kwestią w niesieniu pomocy młodym matkom jest wsparcie ze strony społeczeństwa. Cel pracy. Badanie Opinia internautów na temat ciąż nieletnich miało na celu poznanie opinii i stosunku użytkowników internetu do niepełnoletnich dziewczyn, które zaszły w ciążę. Materiał i metoda. W badaniu przeprowadzonym metodą CAWI wzięło udział 669 respondentów w wieku 17–76 lat. Wyniki. Zdecydowana większość respondentów (99%) słyszała o zjawisku ciąż wśród dziewczyn poniżej 18 r.ż., a 76% znało taką osobę, co świadczy o szerokim rozpowszechnieniu omawianego zagadnienia. Ponad połowa (52,2%) internautów uważała, że liczba ciąż nieletnich w ostatnich latach ma tendencję rosnącą, czego nie odzwierciedlają dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny, które prezentują trend spadkowy. Duża część respondentów (69,4%) zadeklarowała, że najodpowiedniejszy wiek na urodzenie dziecka to 26–30 lat, co pokrywa się z aktualnymi trendami płodności Polek. Większa część respondentów (62,9%) stwierdziła, że ciąża może być powodem do podjęcia decyzji o dokonaniu samobójstwa, co potwierdzają badania suicydologiczne, na których podstawie Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje ciąże nieletnich jako jeden z czynników ryzyka popełnienia samobójstwa.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bąbik, A., Olejniczak, D. (2014). Uwarunkowania i profilaktyka samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(2), 99–121.

Bidzan, M. (2007). Nastoletnie matki.Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Bień, A., Iwanowicz-Palus, G., Włoszczak-Szubzda, A., Witkowska, M. (2015). Ciężarne niepełnoletnie – współczesny problem bio-psycho-społęczny. Medycyna Ogólna i Nauk o Zdrowiu, 21(2), 125–131.

Brzezińska, A. (2003). Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia? Remedium, 4(122), 1–3.

Centrum Badań Opinii Społecznej (2012). Kontakty z sąsiadami i inne więzi społeczne.Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_093_12.PDF.

Centrum Badań Opinii Społecznej (2013). Wieś Polska – Postawy, styl życia. Pobrane

z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_117_13.PDF.

Chazan, B., Gabyś, M., Środoń, M., Wróblewska, W. (2007). Ekspertyza. Zdrowotne następstwa przedwczesnej inicjacji seksualnej u dziewcząt. Warszawa: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi.

Chen, X. K., Wen, S. W., Fleming, N., Demissie, K., Rhoads, G. G., Walker, M. (2007). Teenage pregnancy and adverse birth outcomes: a large population based retrospective cohort study.

International Journal of Epidemiology, 36, 368–373.

Czapiński, J., Panek, T. (2015). Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada monitoringu Społecznego.

Czech, M., Goleń, J. (2012). Rodzicielstwo nieletnich wyzwaniem wychowawczym. W: A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła (red.), Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Frankowicz-Gasiul, B., Michalik, A., Czerwińska, A., Zydorek, M., Olszewska, J., Olszewski, J. (2008). Ciąża młodocianych – problem medyczny i społeczny.Studia Medyczne, 11, 57–63.

Fraser, A. M. (1995). Association of young maternal age with adverse reproductive outcomes. New England Journal of Medicine, 17(332), 1113–1117.

Gabrielson, I. W., Klerman, L. V., Currie, J. B., Tyler, N. C., Jeket, J. F. (1970). Suicide attempts in a population pregnant as teenagers. Am J Public Health Nations Health, 60(12), 2289–2301.

Gajewska, M., Karwan-Płońska, A., Skrzos-Buciak, M., Wiater, M. (2000). Analiza przebiegu ciąży i sposobu ukończenia porodu u dziewcząt poniżej 19 roku życia. Ginekologia Polska, 71(8), 658–662.

Gentile, S. (2011). Suicidal mothers. J Inj Violence Res, 3(2), 90–97.

Główny Urząd Statystyczny (2016). Rocznik Demograficzny. Warszawa: GUS.

Hodgkinson, S. C., Colantuoni, E., Roberts, D., Berg-Cross, L., Belcher, H. M. E. (2010). Depressive Symptoms and Birth Outcomes among Pregnant Teenagers. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 23(1), 16–22.

Hołyst, B. (2012). Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.

Jarosz, M. (red.). (2008). Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Kielan, A., Cieślak, I. (2016). Suicydologiczny aspekt ciąż nieletnich. Suicydologia.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; VIII.

Królikowska, S. (2011). Sytuacja społeczna młodocianych matek. W: A. Kotlarska-Michalska (red.), Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny XXI. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lepa, A. (2011). Opinia publiczna, media i zasady etyki. Paedagogia Christiana, 1/27, 89–87.

McWhirter, J. J. (2008). Ciąże nieletnich i ryzykowne zachowania seksualne. W: J. J. McWhirter (red.), Zagrożona młodzież – ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Mikołajczyk-Lerman, G. (2007). Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny. Polityka Społeczna, 8, 54–59.

Miśko, P. (2010). Seksualizacja kultury a ryzykowne zachowania seksualne. O potrzebie skutecznej profilaktyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Moczuk, E. (2004). Młodzież końca wieku. Zachowania seksualne współczesnej młodzieży świetle badań. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Müldner-Nieckowski, Ł., Cyranka, K., Smiatek-Mazgaj, B., Mielimąka, M., Sobański, J. A., Rutkowski, K. (2014). Multiaxial changes in pregnancy: mental health – a review of the literature. Ginekol Pol, 85(10), 784–787.

Organizacja Narodów Zjednoczonych. (2016). Millennium Development Goals. Pobrane z: www.un.org/millenniumgoals.

Padała, O., Podgórniak, M., Sadowska, M. (2014). Młodociane macierzyństwo jako problem medyczny i społeczny, European Journal of Medical Technologies,2(3), 61–65.

Panew, B. (1976). Kryminologiczne badanie opinii publicznej. W: B. Hołyst (red.), Kryminologia w krajach socjalistycznych (165–167). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze .

Pankrac, Z., Światkowska-Freund, M., Preis, K., Lautenbach, D. (2004). Analiza sytuacji społecznej i jej wpływu na przebieg ciąży i porodu u młodocianych ciężarnych hospitalizowanych w instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1985–1986 i 1995–1996.

Annales Univeritas Mariae Curie- Skłodowska, 298–302.

Pawłowska, A., Filipp, E., Pietrasik, D., Krawczyńska, M., Wilczyńska, A., Niemiec, K. T. (2005). Analiza przebiegu ciąży, oraz wyników położniczych u nastolatek rodzących w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Ginekol Prakt, 84, 41–45.

Porta, M. (2008). A Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press.

Szukalski, P. (2016). Urodzenia nastolatek. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 2016, nr 6.

Szukalski, P. (2011). Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce. Polityka społeczna, 2011, nr 1.

Szyszko-Perłowska, A., Lachowicz, J., Szpakow, A., Krajewska-Kułak, E., Krajewska- Ferishah, K., Fiedorczuk, J. (2012). Ciąże, porody i noworodki u kobiet poniżej 18 lat – studium socjomedyczne przypadków z Grodna na Białorusi. Probl Hig Epidemiol, 93(1), 32–37.

Światowa Organizacja Zdrowia (2016). Adolescent pregnancy. Pobrane z: www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/adolescent_pregnancy/en/ .

Światowa Organizacja Zdrowia (2014). Preventing suicide – A global imperative.

Światowa Organizacja Zdrowia (2012). Early marriages, adolescent and young pregnancies. Pobrane z : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_13-en.pdf.

Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne (2003), Zapobieganie samobójstwom. Genewa-Warszawa.

Truszkowska, M., Krajewska-Ferishah, K., Kulesza-Brończyk, B., Krajewska–Kułak, E., Terlikowski, S. J. (2011). Pregnancy, labour and peurperium of teenage mothers in J. Śniadecki Provincial Hospital of Bialystok. Prog Health Sci, 1(1), 89–95.

Wellings, K., Wadsworth, J., Johnson, A., Field, J., Macdowall, W. (1999). Teenage fertility and life chances. Reviews of Reproduction, 4, 184–190.

Włodarczyk, E. (2009). Nastoletnie macierzyństwo jako problem indywidualny i społeczny. W: K. Marzec-Holka (red.), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja (s. 454–463). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Woynarowska, B. (2015). Zachowania seksualne młodzieży 15-letniej. W: J. Mazur (red.), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych.

Wyniki badań HBSC 2014.Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Wróblewska, W. (2007). Psychospołeczne i demograficzne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej nastolatków. Nowa Medycyna,4, 85–91.

Yterdal, R. D. (2016). Parenting styles and parental bonding styles as risk factors for adolescent suicidality. University of Arizona.

Zarazowska, M., Lewicka, M., Sulima, M. (2015). Macierzyństwo wśród nieletnich. European Journal of Medical Technologies, 2(7), 36–41.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.