Zdrowie dzieci i młodzieży

Renata Szredzińska

Abstrakt


Stan zdrowia jest jednym z podstawowych czynników stanowiących o jakości życia dzieci i młodzieży. Zły stan zdrowia w dzieciństwie jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może przeszkodzić w realizacji procesów rozwojowych i doprowadzić do długoterminowych i trwałych problemów zdrowotnych. Wskaźniki dotyczące zdrowia, w tym m.in. spadek umieralności dzieci i młodzieży, opieka perinatalna, zaszczepialność, opieka profilaktyczna, dostęp do specjalistów i in. są jednymi z głównych wyznaczników rozwoju cywilizacyjnego i poziomu opieki zdrowotnej. Artykuł stanowi przegląd dostępnych, aktualnych danych dotyczących wybranych aspektów stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berent, D., Florkowski, A., Gałecki, P. (2010). Przeniesiony zespół Münchausena. Psychiatria Polska, 44(2), 245–254.

Borek, E., Libura, M., Chwiałkowska, A., Kołodziej, M., Turkiewicz, J. (2014). Profilaktyka pediatryczna w Polsce z perspektywy rodziców małych dzieci. Fundacja My Pacjenci, Fundacja Nutricia.

Brzostek, A. (2016). 5 świadczeń, jakie może otrzymać opiekun osoby niepełnosprawnej. Gazeta Prawna. Pobrane z: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/945942,opiekun-niepelnosprawnego-swiadczeniepielegnacyjne-specjalny-zasilek-opiekunczy.html.

Colarossi, L. G, Eccles, J. S. (2003). Differential effects of support providers on adolescents’ mental health. Soc Work Res, 27(1), 19–30.

Czajka, K., Kołodziej, M. (2015). Postrzeganie przez rodziców masy ciała dzieci przedszkolnych oraz analiza związku wybranych czynników rodzicielskich z przeprowadzoną oceną masy ciała. Developmental Period Medicine, XIX,3,II, 375–382.

Darmas, M., Wygnańska, J. (2015). Monitoring dostępności do usług ginekologiczno-położniczych w ramach NFZ w Polsce. Warszawa: Fundacja Rodzić po Ludzku.

Demidenko, N., Manion, I., Lee, C. M. (2015). Father–Daughter Attachment and Communication in Depressed and Nondepressed Adolescent Girls. Child Fam Stud, 24, 1727–1734. DOI:10.1007/ s10826-014-9976-6.

Genowska, A., Grzegorzewska, I., Zalewska, M., Fryc, J. (2015). Nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej według statusu społeczno-ekonomicznego. Hygeia Public Health, 50(2), 383–388.

Grupa edukatorów seksualnych PONTON (2014). Bezpieczny fotel? Kampania na rzecz dobrej opieki ginekologicznej. Warszawa.

GUS (2011). Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa: GUS.

GUS (2016a). Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r. Warszawa: GUS.

GUS (2016b). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.

Instytut Medycyny Wsi (2013). Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Raport. Lublin: Instytut Medycyny Wsi.

Janus, T. (2015). Przeniesiony zespół Münchausena – sposoby indukowania objawów chorobowych u dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 14(3), 9–37.

Kaczmarek, T., Marcinkowski, T. J., Zysnarska, M., Maksymiuk, T., Majewicz, A. (2007). Nierówności społeczne w dostępie do zdrowia. Problemy Higieny Epidemiologicznej, 88(3), 259–266.

Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015 Kornas-Biela, D. (2012). Zaniedbania prenatalne. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(1), 24–33.

Kowalska, J. D. (red.). (2016). Opieka nad kobietą HIV-plus. Praktyczny poradnik dla lekarzy medycyny rodzinnej i innych specjalności. Warszawa: Content ED Net, AbbVie Polska.

Lewandowska, K. (2011). Zagrożenia wczesnego dzieciństwa. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(3), 15–31.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki [MUW] (2014). Opieka neonatologiczna wcześniaków na Mazowszu. Raport. Warszawa.

Mazur, J. (red.). (2015). Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

Naczelna Izba Lekarska (2012). Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej. Naczelna Izba Lekarska (2016). Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej.

NIK (2016a). System szczepień ochronnych dzieci. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa.

NIK (2016b). Badania prenatalne w Polsce. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa.

NIK (2016c). Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 roku. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa.

NIZP–PZH (2011). Biuletyn NIZP–PZH. Szczepienia ochronne w Polsce w 2010 roku.

NIZP–PZH (2016). Biuletyn NIZP–PZH. Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 roku.

Okulicz-Kozaryn, K. (2015). FASD w Polsce. Skala problemu i propozycje rozwiązań. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Otffinowska, A., Kubicka-Kraszyńska, U. (2012). Opieka nad matka i dzieckiem w czasie ciąży, porodu i połogu. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(1), 12–23.

Pachucki, M. C., Ozer, E. J., Barrat, A., Cattuto, C. (2015). Mental health and social networks in early adolescence: A dynamic study of objectively-measured social interaction behaviors. Social Science & Medicine, 125, 40–50.

Perz, S., Steinborn, B. (2010). Zespół nagłej śmierci niemowlęcia. Neurologia Dziecięca, 19, 38, 65–73.

Perz, S., Steinborn, B., Staręga, B., Kara-Perz, H. (2011). Częstość występowania czynników ryzyka zespołu nagłej śmierci niemowlęcia. Neurologia Dziecięca, 20, 39, 29–38.

Szredzińska, R., Lewandowska, K., Podlewska, J. (2012). Zdrowie małych dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(1), 63–81.

Szymańczak, J. (red.). (2014). Zdrowie Dzieci i Młodzieży. Wybrane zagadnienia. Studia BAS, 2(38). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Tabak, I., Oblacińska A., Jodkowska M. i Mikiel-Kostyra K. (2012). Zmiany w strukturze i sytuacji ekonomicznej rodziny jako czynniki warunkujące nadmierną masę ciała nastolatków. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 18(2), 70–75.

Troszyński, M. (2013). Stan ludnościowy, umieralność okołoporodowa i opieka przedporodowa Polska 1950 i 1999–2012. Materiały z konferencji Fundacji Rodzić po Ludzku.

Urmańska, W., Barańska, M. (2012). Małe dzieci z niepełnosprawnością. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(1), 82–86.

WHO (2012). Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce.

Wojtasik, M. (2011). Umieralność dzieci i młodzieży. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(3), 33–45

Wojtyła, A., Goździewska, M., Paprzycki, P., Biliński, P. (2012). Tobacco-related Foetal Origin of Adult Diseases Hypothesis – population studies in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19(1), 117–128.

Wojtyła, A., Kapka-Skrzypczak, L., Diatczyk, J., Fronczak, A., Paprzycki, P. (2012). Alcohol-related Developmental Origin of Adult Health – population studies in Poland among and newborns (2010–2012). Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19(3), 365–377.

Wojtyniak, B., Goryński, P. (2016). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Wojtyniak, B., Mazur, J. (2016). Społeczne nierówności w zdrowiu dzieci i młodzieży w Polsce w świetle badań populacyjnych. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (2016). Pobrane z: http://brpd.gov.pl/sites/ default/files/wyst_2016_07_01_mz.pdf.

www.aids.gov.pl

www.childmortalityrate.org

www.cie.men.gov.pl

www.demografia.stat.gov.pl

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database

www.mz.gov.pl

www.niepelnosprawni.gov.pl

www.obywatel.gov.pl

www.policja.pl

www.prog.nfz.gov.pl/

www.statystyka.medstat.waw.pl

www.who.int

www.wszystkojasne.waw.pl

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 68 ust. 3 (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483)

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r., ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 r. (Dz.U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169)

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia, http://isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU19480610477.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. 2012 poz. 1100)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1257).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 poz. 1248)

Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230)

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art.92 (Dz.U. z 2015 poz. 2156)

Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535)

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 27 (6) (Dz.U. 2015 poz.581)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.