Przemoc wobec dzieci

Joanna Włodarczyk

Abstrakt


Przemoc wobec dzieci ma konsekwencje nie tylko bezpośrednie i fizyczne, lecz także długofalowe i dotykające wielu obszarów życia dziecka. W niniejszym artykule przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące skali przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci w Polsce – zarówno pozyskane ze statystyk urzędowych, jak i badań społecznych. Badania te pokazują, że co trzecie dziecko w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, zaś co najmniej co drugi rodzic stosuje kary fizyczne wobec swojego dziecka.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


(2016). Ending legalised violence against children: Global progress to December 2016, Nottingham: Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children & Save the Children Sweden.

CBOS (2012). O dopuszczalności stosowania kar cielesnych i prawie chroniącym dzieci przed przemocą. Komunikat z badań nr BS/74/2012. Warszawa: CBOS.

Fundacja Dzieci Niczyje (2012). Przemoc werbalna wobec dzieci. Niepublikowany raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Garbarino, J. (2011). Nie każde złe traktowanie jest krzywdzeniem psychicznym. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 10(4), 9–11.

Gershoff, E. T., Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and Child Outcomes: Old Controversies and New Meta-Analyses. Journal of Family Psychology, 30(4), 453–469. DOI:10.1037/fam0000191.

Halemba, K., Izdebska, A. (2009). Kary fizyczne w wychowaniu dzieci – uwarunkowania i konsekwencje. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(3), 6–31.

Horst-Sikorska, W., Bryl, N. (2011). Zespół Dziecka Maltretowanego. Family Medicine & Primary Care Review, 13(2), 319–321.

Iwaniec, D. (2012). Emocjonalne krzywdzenie dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 29–47.

Jarosz, E. (2013). Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.

Komitet Praw Dziecka (2006). Komentarz Ogólny nr 8. W: P. J. Jaros, M. Michalak (red.), Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.

Lim, L., Radua, J., Rubia, K. (2014). Gray Matter Abnormalities in Childhood Maltreatment: A VoxelWise Meta-Analysis. American Journal of Psychiatry, 171(8), 854–863. DOI: 10.1176/appi. ajp.2014.13101427.

Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 40–53.

Miedzik, M. (2014). Diagnoza zjawiska przemocy i możliwości uzyskania pomocy w sytuacji doświadczania przemocy w percepcji dzieci i młodzieży. Raport. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Miedzik, M., Godlewska-Szurkowa, J. (2014). Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy wraz z opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców. Raport cząstkowy. Wyniki badań PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Mitchell, K. J., Finkelhor, D., Wolak, J., Ybarra, M. L., Turner, H. (2011). Youth internet victimization in a broader victimization context. Journal of Adolescent Health, 48(2), 128–134.

MPiPS (2015). Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MRPiPS (2016). Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

MS (2011). Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

MS (2016). Sprawozdanie z realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieszczących się w kompetencjach Ministerstwa Sprawiedliwości od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

NIK (2016). Pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Pinheiro, P. S. (2006). World Report on Violence against Children. Genewa: United Nations. Policja (2016). Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2015 roku procedury „Niebieskie Karty” oraz inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Policja (2017). Informacja dotycząca realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2016 roku procedury „Niebieskie Karty” oraz inicjatyw podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Warszawa: Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Rada Europy (2005). Eliminating Corporal Punishment: A Human Rights Imperative for Europe’s Children. Strasbourg: Council of Europe.

Radford, L., Corral, S., Bradley, C., Fisher, H., Bassett, C., Howat, N., Collishaw, S. (2012). Child abuse and neglect in the UK today. Londyn: National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

RPD (2015). Przemoc w wychowaniu w opinii społecznej oraz w relacjach rodziców. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka. Pobrane z: niedlabicia.pl.

UNICEF (2014). Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children. Nowy Jork: United Nations Children’s Fund.

WHO (1999). Report on Consultation on Child Abuse Prevention. Genewa: World Health Organisation.

WHO (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence/World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. Genewa: World Health Organization.

Wójcik, S. (2013a). Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki międzynarodowego badania „The Problem of Child Abuse”. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 7–26.

Wójcik, S. (2013b). Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 40–62.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.