Prawo dziecka do życia wolnego od przemocy

Ewa Jarosz

Abstrakt


W ostatniej dekadzie w wielu inicjatywach międzynarodowych widoczne są nawoływania do intensywnych, zdecydowanych działań na rzecz realizacji prawa dziecka do ochrony przed przemocą. Odwołują się one do swoistego kanonu, który można odczytywać w różnych instrumentach oraz dokumentach, które prawo dziecka do ochrony przed przemocą werbalizują oraz precyzują, przedstawiając prakseologiczną wykładnię kierunków i rodzajów działań, wypracowaną na bazie naukowego dyskursu badawczego oraz refleksji nad praktyką działań i ich skuteczności.
W artykule podjęto próbę całościowego zaprezentowania głównych wyznaczników rozumienia tego prawa oraz jego aplikacji społecznej w perspektywie zarówno globalnej, jak i regionalnej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aries, P. (1995). Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk: Wydawnictwo Marabut.

Baartman, H. E. M. (1999). Przemoc wobec dziecka. Zmiany w społecznej ocenie zjawiska. W: Z. W. Stelmaszuk (red.), Wspólczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów (s. 48–76). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.

Bakan, D. (1971). Slaughter of the innocents. A study of the battered child phenomenon. San Francisco: Jossey-Bass Inc. Publishers.

Breiner S. J. (1990). Slaughter of the innocents. Child abuse through the ages and today. Nowy Jork: Plenum Press.

Corsaro, W. A. (2015). The sociology of childhood. Fourth edition. Los Angeles – New Dehli: SAGE Publications.

deMause, L. (1982). The evolution of childhood. Nowy Jork: Creative Roots.

Eisenberg, L. (1981). Cross-cultural and historical perspectives on child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 5(3), 299–308.

Finkelhor, D., Korbin, J. E. (1988). Child abuse as an international issue. Child Abuse & Neglect, 12(1), 3–23.

Gelles, R., Loseke, D. (red.). (1993). Current controversies on family violence. Los Angeles – New Dehli: SAGE Publications.

Hill, M. Tisdall, K. (1997). Children and Society. Londyn: Prentice Hall.

Jaros, P. (opr.). (2013). Prawa dziecka. Dokumenty Rady Europy. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Jaros, P., Michalak, M. (opr.). (2015). Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych: Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

Jarosz, E. (2008). Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kydd, J. W. (2003). Preventing child maltreatment. An integrated multisectoral approach. Health and Human Rights, 6(2), 35–63

Liebel, M. (2014). Adultism and age-based discrimination: a challenge for children’s rights research and practice. W: D. Kutsar, H. Warming (red.), Children and Nondiscrimination: interdisciplinary textbook (s. 119–143). Tartu: University Press.

Newell, P. (2003). Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci a ochrona praw człowieka – regulacje międznarodowe i legislacje państw europejskich. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(2), 33–43.

Santos Pais, M. (2016). Protecting Children from Violence, Wystąpienie Specjalnego Reprezentanta Sekretarza Generalnego ONZ. Konferencja Rady Europy ws. Europejskiej Strategii Praw Dziecka, Sofia 5–6 kwietnia 2016.

Sumner, W. G. (1995). Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.