Zdolność do mentalizacji a wykorzystanie seksualne w dzieciństwie

Olga Węglerska

Abstrakt


Zdolność do mentalizacji, będąc jednym z podstawowych procesów psychicznych, może zostać zaburzona w wyniku doświadczenia przez dziecko traumy wynikającej z niewłaściwego potraktowania jego seksualności przez osobę dorosłą.

Analiza piśmiennictwa i przywołane w artykule najnowsze ustalenia z badań empirycznych wskazują, że zaburzenie zdolności do mentalizacji u dziecka jest związane z większym prawdopodobieństwem pojawienia się u niego m.in. trudności w rozpoznawaniu i regulacji własnych emocji, objawiających się w postaci zaburzeń depresyjnych, dysocjacyjnych oraz zachowań eksternalizacyjnych.

Rozwój zdolności do mentalizacji u dziecka w znacznym stopniu zależy od umiejętności rodzica do odzwierciedlania jego stanów emocjonalnych. Dlatego szczególnej uwadze poddano sytuację dzieci, które zostały wykorzystywane seksualnie przez opiekunów i u których zaburzenia w zdolności do mentalizacji mogą być większe ze względu na specyfikę funkcjonowania rodzin kazirodczych.

W końcowej części artykułu przedstawiono wskazówki dotyczące pracy terapeutycznej z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie. Wyniki badań i doświadczenia klinicystów wskazują, że w sytuacji wykorzystania wewnątrzrodzinnego deficyty w zdolności do mentalizacji dotyczą również rodziców dziecka. W związku z tym niezbędna jest praca terapeutyczna z matką dziecka oraz udzielenie jej wsparcia. Dzięki pracy z matką polegającej na zwiększaniu jej zdolności do mentalizacji własnych stanów emocjonalnych klinicysta może budować jej poczucie sprawczości. Zwiększa tym samym prawdopodobieństwo stworzenia przez nią bliskiej relacji z dzieckiem, która może umożliwić mu poradzenie sobie z traumą.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen, J. (2005). Coping with trauma. Hope through understanding. Waszyngton, DC – Londyn: American Psychiatric Publishing Inc.

Allen, J., Fonagy, P., Bateman, A. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Asen, E., Fonagy, P. (2017). Mentalizing Family Violence Part 1: Conceptual Framework. Family Process, 56, 1, 6–21.

Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. (2004). Wpływ traumy na funkcjonowanie dziecka ofiary wykorzystania seksualnego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(1), 97–110.

Bagley, C., Ramsay, R. (1987). Disrupted childhood and vulnerability to sexual assualt: Long term sequels with implication for counselling. Social Work and Human Sexuality, 7, 128–142.

Baker, A., Duncan, S. (1985). Child Sexual Abuse: A Study of Prevelance in Great Britain. Child Abuse & Neglect, 9, 457–467.

Barthelot, N., Ensink, K., Bernazzani, O., Normandin, L., Luyten, P., Fonagy, P. (2015). Intergenerational Transmission of Attachment in Abused and Neglected Mothers: The Role Of Trauma-Specific Reflective Functioning. Infant Mental Health Journal, 36(2), 200–212.

Beisert, M. (2008). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Beisert, M., Izdebska, A. (2012). Wykorzystanie seksualne dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 48–66.

Camras, L., Sachs-Alter, E., Ribordy, S. (1996). Emotion understanding in maltreated children: Recognition of facial expressions and integration with other emotion cues. W: M. Lewis, M. Sullivan (red.), Emotional development in atypical children (s. 203–225). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Cierpiałkowska, L., Górska, D., (2016). Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Poznań: Wydawictwo Naukowe UAM.

Coates, S. (2003). Introduction: Trauma and human bonds.W: S. Coates, J. Rosenthal, D. Schechter (red.), September 11 Trauma and Human Bonds. Nowy Jork, NY: Guilford.

Edwards, A., Shipman, K., Brown, A. (2005). The socialization of emotional understanding: Acomparison of neglectful and nonneglectful mothers and their children. Child Maltreatment, 10, 293–304.

Ensink, K., Bégin, M., Normandin, L., Godbout, N., Fonagy P. (2016). Mentalization and dissociation in the context of trauma: Implications for child psychopathology. Journal of Trauma & Dissociation. DOI: 10.1080/15299732.2016.1172536.

Ensink, K., Normandin, L., Target, M., Fonagy, P., Sabourin, S., Berthelot, N. (2015). Mentalization of children and mothers in the context of trauma: an initial study of the validity of the Child Reflective Functioning Scale. British Journal of Developmental Psychology, 33, 203–217.

Finkelhor, D. (1986). A sourcebook on child sexual abuse. Beverly Hills, CA: Sage.

Fischer-Kern, M., Fonagy, P., Kapusta, N. D., Luyten, P., Boss, S., Naderer, A., Leithner, K. (2013). Mentalizing in female inpatients with major depressive disorder. Journal of Nervous and Mental Disease, 201, 202–207.

Fluderska, G., Sajkowska, M. (2001). Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Fonagy, P. (1991). Thinking about thinking: some clinical and theoretical considerations in the treatment of a borderline patient. International Journal of Psychoanalysis, 72, 1–18.

Fonagy, P. (1998). An attachment theory approach to treatment of the difficult patient. Bulletin of the Menninger Clinic, 62, 147–169.

Fonagy, P., Allison, E. (2014). The Role of Mentalizing and Epistemic Trust in the Therapeutic Relationship. Psychotherapy, 51(3), 372–380.

Fonagy, P., Bateman, A. W., Luyten, P. (2012). Introduction and Overview. W: A. W. Bateman, P. Fonagy (red.), Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice (s. 3–42). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., Target, M. (2002). Affect regulation, mentalization and the development of the self. Nowy Jork, NY: Other Press.

Fonagy, P., Luyten, P. (2009). A developmental, mentalization-based approach to the understanding and treatment of borderline personality disorder. Development and Psychopathology, 21, 1355–1381. DOI: doi.org/10.1017/ S0954579409990198.

Fonagy, P., Luyten, P., Bateman, A., Gergely, G., Strathearn, L., Target, M., Allison, E. (2013). Przywiązanie a patologia osobowości. W: J. F. Clarkin, P. Fonagy, G. O. Gabbard (red.), Psychoterapia psychodynamiczna zaburzeń osobowości (s. ­61–119). Kraków: Wydawnictwo Uniwersystetu Jagiellońskiego.

Fonagy, P., Steele, H., Moran, G., Steele, M., Higgitt, A. (1991). The capacity for understanding mental states: the reflective self in parent and child and its significance for security of attachment. Infant Mental Health Journal, 13, 200–217.

Fonagy, P., Target, M., (1996). Playing with reality: I. Theory of mind and the normal development of psychic reality. International Journal of Psychoanalysis, 77, 217–233.

Friedrich, W. N., Davies, H., Feher, E., Wright, J. (2003). Sexual behavior problems in preteen children: Developmental, ecological, and behavioral correlates. Annals of the New York Academy of Sciences, 989, 95–104.

Glaser, D., Frosh, S. (1995). Dziecko seksualnie wykorzystywane. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Grzesiuk, L., Jakubowska, U. (1994). Podejście systemowe. W: L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy (s. 60–68). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Haugaard, J., Reppucci, N. (1988). The sexual abuse of children. A comprehensive guide to current knowledge and intervention strategies. San Francisco, CA: Jossey–Bass Publishers.

Hébert, M., Langevin, R., Bernier, M. J. (2013). Self-reported symptoms and parents’ evaluation of behavior problems in preschoolers disclosing sexual abuse. International Journal of Child, Youth & Family Studies, 4, 467–483.

Hébert, M., Parent, N., Daignault, I., Tourigny, M. (2006). Atypological analysis of behavioral profiles of sexually abused children. Child Maltreatment, 11, 203–216.

Hobson, P. (2002). The Cradle of Thought: Exploring the Origins of Thinking. Nowy Jork, NY: Oxford University Press.

Kendall-Tackett, K., Williams, L., Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. Psychological Bulletin, 113(1), 164–180.

Klin, A., Schults, R., Cohen, D. (2000). Theory of mind in action: development al perspectives on social neuroscience. W: S. Baron-Cohen, H. Tager-Flusberg, D. J. Cohen (red.), Understanding Other Minds: perspectives from Developmental Cognitive Neuroscience, Vol 1: Theory and Method. Nowy Jork, NY: Wiley.

Kobylańska, M. (2009). Rola relacji jako pozytywnego zasobu w terapii dzieci – ofiar wykorzystania seksualnego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(4), 87–95.

Krawulska-Ptaszyńska, A. (1995). Nadużycia seksualne wobec dzieci. W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej, Tom IV (s. 163–175). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lew-Starowicz, Z. (2000a). Seksuologia sądowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Lew-Starowicz, Z. (2000b). Seksuologia wieku dziecięcego i okresu dojrzewania. W: A. Popielarska, M. Popielarska (red.), Psychiatria wieku rozwojowego (s. 195–216). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Migda, M. (2015). Trauma więzi a psychoterapia pacjentów w diagnozą PTSD w oparciu o mentalizację. Psychoterapia, 3(174), 99–105.

Policja (2018). Seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200). Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko6/63501,Seksualne-wykorzystanie-maloletniego-art-200.html.

Russell, D (1986). The secret trauma: Incest in the lives of girls and women. Nowy Jork, NY: Basic Books.

Sajkowska, M. (2002). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Ustalenia terminologiczne, skala zjawiska, oblicza problemu społecznego. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 1(1), 5–28.

Sajkowska, M., Siemaszko, J. (1999). Raporty z badań dotyczące problemu krzywdzenia dzieci. Profesjonaliści wobec problemu krzywdzenia dzieci. Dziecko jako ofiara krzywdzenia. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Shipman, K. , Zeman, J. (1999). Emotional understanding: A comparison of physically maltreating and nonmaltreating mother–child dyads. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 407–417.

Shipman, K., Zeman, J. (2001). Socialization of children’s emotion regulation in mother– child dyads: A developmental psychopathology perspective. Development and Psychopathology, 13, 317–336.

Shipman, K., Zeman, J., Penza, S., Champion, K. (2000). Emotion management skills in sexually maltreated and non-maltreated girls: a developmental psychopathology perspective. Development and Psychopathology, 12, 47-62. DOI: 10.1017/ S095579400001036.

Slade, A. (2008). Working with parents in child psychotherapy: engaging the reflective function. W: F. N. Busch (red.), Mentalization: Theoretical considerations, research findings and clinical implications (s. 207-234).

Mahwah, NJ: Analytic Press. Slade, A., Sadler, L., Dies-Kenn, C., Webb, D., Currier-Esepchick, J., Mayes, L. (2005). Minding the Baby: A Reflective Parenting Programme. Psychoanalytic Study of the Child, 60, 74–100.

Stern, D. (1985). The Interpersonal World of Infant: A View From Psychoanalysis and Developmental Psychology. Nowy Jork, NY: Basic Books.

Summit, R. (1983). The child sexual abuse accomodation syndrome. Child Abuse & Neglect, 7, 177–193.

Taubner, S., Curth, C. (2013). Mentalization mediates the relation between early traumatic experiences and aggressive behavior in adolescence. Psihologija, 46, 177–192. DOI: 10.2298/PSI1302177T.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 63–100.

Zielona-Jenek M. (2003), Wykorzystanie seksualne – trauma nadużycia, czy trauma ujawnienia?, W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa (s. 223–243). Poznań: Wydawnictwo Humaniora.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.