Przywołanie szkolnej i domowej edukacji w zakresie profilaktyki wykorzystywania seksualnego – powiązania z doświadczeniem wykorzystywania seksualnego, ujawnianiem, chroniącym rodzicielstwem i wiedzą

Julia I. Rudolph, Melanie J. Zimmer-Gembeck, Kerryann Walsh

Abstrakt


Kontekst: W profilaktyce wykorzystywania seksualnego dzieci (WSD) dominuje podejście koncentrujące się na ich edukacji. Dowody świadczące o tym, że edu­kacja zmniejsza ryzyko wystąpienia WSD, są jednak ograniczone i mają niejedno­znaczny charakter.

Cel: Celem badania było przeanalizowanie, czy historia uczestnictwa osób obję­tych badaniem w szkolnych programach profilaktyki wykorzystywania seksualnego dzieci (SPPWSD) wiązała się z doświadczeniem przez nich WSD. Osobno zbadano również, czy edukacja rodzicielska w zakresie WSD (ERWS) i doświadczenie chro­niącego rodzicielstwa wiązały się z WSD. Uwzględniono również kwestię wiedzy na temat WSD.

Metodologia: Studenci australijskich uczelni (N = 1265, Mwieku = 22,8, SD = 7,7, Mowieku = 18, Mewieku = 20, 75% kobiet) przedstawili swoją historię SPPWSD i ERWS, kwestię doświadczenia WSD, ujawnienia WSD, rodzicielstwa i wiedzy na temat WSD.

Wyniki: Spośród respondentów 29% zadeklarowało, że brało udział w SPPWSD, 72% – doświadczenie ERWS, a 24% – WSD. Edukacja rodzicielska w zakresie WSD była istotnie powiązana z niższym ryzykiem WSD, w przypadku udziału w SPPWSD nie wykazano natomiast takiego powiązania. Ponadto edukacja rodzicielska była istotnie powiązana z wyższym stopniem rodzicielskich praktyk polegających na zaan­gażowaniu/opiece i monitorowaniu/nadzorze. W modelu wielozmiennowej regre­sji logistycznej zaangażowanie/opieka i monitorowanie/nadzór były powiązane z mniejszym ryzykiem WSD, natomiast w przypadku ERWS nie wykazano takie­go powiązania. Ani uczestnictwo w SPPWSD, ani ERWS nie wiązało się z ujawnia­niem WSD ani wiedzą na temat WSD.

Wnioski: Wnioski z niniejszego badania uzupełniają niewielki zbiór piśmiennictwa opierającego się na relacjonowaniu rzeczywistych doświadczeń. Zgodnie z otrzy­manymi wynikami należy podać w wątpliwość nadmierne poleganie na edukacji dzieci w profilaktyce WSD i podkreślić znaczenie roli chroniącego rodzicielstwa. Największe prawdopodobieństwo skuteczności w profilaktyce WSD ma rozwija­nie zdolności rodzicielskich tak, aby obejmowały one takie praktyki rodzicielskie jak monitorowanie i zaangażowanie, i należy włączyć ten element do działań pro­filaktycznych w tym zakresie.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.