Nielegalne pośrednictwo adopcyjne – kontrowersje związane z warunkami odpowiedzialności karnej z artykułu 211a kodeksu karnego

Małgorzata Pomarańska-Bielecka

Abstrakt


Nielegalne pośrednictwo adopcyjne zostało spenalizowana w Polsce w 1997 roku. Od momentu wprowadzenia przedmiotowego przepisu do końca 2012 roku doszło zaledwie do kilku prawomocnych skazań z tego artykułu. Interpretacja przepisu wciąż budzi jednak wiele kontrowersji, w szczególności zaś interpretacja znamienia polegającego na naruszeniu prawa. Przepis nie precyzuje bowiem, jakie ma być przedmiotowe naruszenie i których przepisów. W niniejszej publikacji spróbuję naświetlić trudności, które pojawiają się przy ocenie warunków odpowiedzialności karnej z art. 211a kk oraz wątpliwości dotyczące tego, czy przepis ten nie narusza konstytucyjnej zasady dostatecznej określoności normy prawa karnego.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ćwiąkalski, Z. (2013). Komentarz do art. 211a. W: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k. Warszawa: Wolters Kluwer.

Dziennik Ustaw 2011 nr 149 poz. 887 – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera¬niu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Fakt.pl (2013). Znany prawnik pomagał w nielegalnych adopcjach. Pobrane z: http://www.fakt.pl/Prawnik-Krzysztof-Orszagh-posredniczyl-w-kupnie-dzieci,artykuly,210459,1.html

Gardocki, L. (1994). Organizowanie adopcji a handel dziećmi. Palestra, 11/1994, 44–46.

Górniok, O., Hoc, S., Przyjemski, S. M. (1999). Kodeks karny. Komentarz. T. III. Gdańsk: Arche.

Górowski, W. (2007). Przestępstwo handlu ludźmi (wybrane zagadnienia). Państwo i Prawo, 2007/12, 62–74

Grześkowiak, A., Wiak, K. (red.). (2012). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego (2013). Projekt ustawy o zmia¬nie ustawy – Kodeks karny. Pobrane z: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialal¬nosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/ komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013.

Krajewski, R. (2009). Przestępstwo nielegalnego organizowania adopcji. Prokuratura i Prawo, nr 10.

Królikowski, M., Zawłocki, R. (red.). (2013). Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów, 117–221. Warszawa: C.H. Beck.

Kurier Poranny (2013). Próba kupna dziecka nie była handlem ludźmi. Zapadł prawomocny wyrok. Pobrane z: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/ article?AID=/20130713/BIALYSTOK/130719872.

Mazurkiewicz, J., Zaporowska, J. (1995). Dziećmi handlują krasnoludki. Rzeczpospolita, 1995.11.15.

Ministerstwo Sprawiedliwości (2007). Pismo z dnia 8 czerwca 2007 roku, syg. DL-PI0760-8/07.

Newsweek (2002). Adopcja za pieniądze. Newsweek Polska, 2002/19, s. 18.

Ordyński, J. (1995). Ta adopcja była legalna. Rzeczpospolita, 1995. 07. 10.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 1995 r., sygn. II Akz. 480/94

Sitarz, O. (2004). Ochrona praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postano¬wień Konwencji o prawach dziecka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wąsek, A. (red.). (2006). Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222–316 (s. 403). Warszawa: C.H. Beck.

Wirtualna Polska (2013). Były Rzecznik Praw Ofiar organizował nielegalne ad¬opcje. Pobrane z: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Byly-Rzecznik¬-Praw-Ofiar-organizowal-nielegalne-adopcje,wid,15551069,wiadomosc. html?ticaid=114927.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie II AKa 190/13.

Zielińska, E. (2005). O zgodności polskiego ustawodawstwa karnego z Protokołem Dodatkowym do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii. Dziecko krzywdzone. Teoria, ba¬dania, praktyka, 4(3), 49–59.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.