Pedagogiczny model ojcostwa – konstrukt teoretyczny

Tomasz Sosnowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące pedagogicznego modelu ojcostwa, przez który ukazano istotę ojcostwa, zadania i funkcje, jakie ma ojciec do spełnienia we współczesnej rodzinie. Pedagogiczny model ojcostwa przedstawiono jako określony konstrukt teoretyczny pożądanego, idealnego wizerunku ojcostwa. Termin ten oznacza zespół cech, właściwości indywidualnych: zewnętrznych i wewnętrznych ojca, zwłaszcza dotyczących jego zachowań werbalnych i instrumentalnych, relacji ojca z innymi członkami rodziny (dzieci, żona), charakteru, okazywanych uczuć, określonych postaw w procesie wychowania dziecka.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny: wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Augustyn, J. (2003). Ojcostwo: aspekty pedagogiczne i duchowe. Kraków: Wydawnictwo WAM. Augustyn, J. (red.). (1998). Ojcostwo. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Badinter, E. (1993). XY tożsamość mężczyzny. Warszawa: W.A.B. Bartnik, Cz., S. (1995). Personalizm (s. 80). Lublin: Czas.

Barun-Gałkowska, M. (1990). Psychologia domowa. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

Dubisz, S. (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dudak, A. (2013). Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste. Lublin: Wydawnictwo UMSC.

Dunaj, B. (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Dziennik Ustaw 1964 nr 9 poz. 59. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Eichelberger, W. (1998). Zdradzony przez ojca. Warszawa: Do.

Eichelberger, W. (2003). Mężczyzna też człowiek. Warszawa: Drzewo Babel.

Exley, H. (1998). Rozmowy o ojcach. Najciekawsze cytaty (s. 38). Częstochowa: Edycja Św. Pawła.

Freud, Z. (1967). Człowiek, religia, kultura. Warszawa: Książka i Wiedza. Freud, Z. (1982). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Gerstmann, S. (1968). Struktura i wewnętrzna dynamika postaw. Przegląd Psychologiczny, 1968, nr 15.

Izdebska, J. (2007). Dziecko w świecie mediów elektronicznych: teoria, badania, edukacja medialna (s. 242). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Jan Paweł II (1983). Adhortacja Apostolska „Familiaris Consortio” (s. 57). Poznań. Jan Paweł II (1994). List do rodzin.

Janke, A. (1993) Wychowanie rodzinne – kluczowe pojęcia pedagogicznych rozważań nad rodziną. W: A. Tchorzewski (red.), Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Kłoskowska, A. (1962). Wzory i modele w socjologicznych badaniach nad rodziną. Studia Socjologiczne, 1962, nr 2.

Koć-Seniuch, G. (2003). Dialog. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2 (s. 690). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

MacDonald, G. (1995). Wzorowy ojciec. Kraków: Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej.

McDowell, J., Wakefield, N. (1993). Zadziwiający wpływ tatusia. Warszawa: Vocatio.

Meissner, K. W. (2001). Ojciec – potrzeby dziecka a wzorzec męskości. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa. Lublin: TN KUL.

Melosik, Z. (1996). Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Poznań, Toruń: Edytor.

Melosik, Z. (2002). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Poznań: Wolumin. Mierzwiński, B. (1999). Mężczyzna istota nieznana. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam.

Miluska, J., Boski, P. (red.). (1999). Męskość – Kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Nowak, M. (2007). Programy Szkoły Rodziców jako przejaw troski o wychowanie do rodzicielstwa, W: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Olchanowski, T. (2001). Jungowska interpretacja mitu ojca w prozie Brunona Schulza. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.

Ozorowski, E. (red.). (1999). Słownik małżeństwa i rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej; Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie.

Pacholski, M., Słaboń, A. (1997). Słownik pojęć socjologicznych. Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane.

Pospiszyl, K. (1980). Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Pospiszyl, K. (1988). Z badań nad postawami rodzicielskimi. Lublin: UMCS.

Pospiszyl, K. (2007). Ojciec a wychowanie dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak. Półtawska, W. (1993). Przygotowanie do małżeństwa. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Pulikowski, J. (1999). Warto być ojcem: najważniejsza kariera mężczyzny. Poznań: Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima.

Pytches, M. (1993). Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym. Kraków: Wydawnictwo M. Radlińska, H. (1961). Pedagogika społeczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Reber, A. S. (red.). (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Scholar. Rise, C. (2006). Sztuka ojcostwa (s. 56). Poznań: W drodze.

Rutkowiak, J. (red.). (1992). Pytanie, dialog, wychowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Selby, J. (1999). Ojcowie. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Siciński, A. (1976). Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne. W: A. Siciński (red.), Styl życia – koncepcje i propozycje. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sitarczyk, M. (2002). Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców. Lublin: UMSC.

Smyczyński, T. (2001). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia. Warszawa: C. H. Beck.

Sosnowski, T. (2011). Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Szaniawski, I. (1963). Model i metoda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Walczak, B. (2000). Ojciec w języku polskim. W: S. Jabłoński (red.), Ojciec… (s. 48). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Wilk, J. (2002). Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Winiarski, M. (1999). Model-wzorzec. W: D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Witczak, J. (1987). Ojcostwo bez tajemnic. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Wolicki, M. (1984). Rola matki i ojca w rodzinie. Warszawa.

Ziemska, M. (1973). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Ziemska, M. (red.). (1979). Rodzina i dziecko. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.