Oswajanie z przemijaniem ? temat ??mierci we wsp????czesnej literaturze dla dzieci. Terapeutyczne walory wybranych powie??ci

Anna J??zefowicz

Abstrakt


Autork tekstu interesuje literatura kierowana do najm??odszych czytelnik??w poruszajca trudny, nie tylko dla m??odego odbiorcy, temat ??mierci. W artykule przeprowadzono analiz ksi??ek, w kt??rych dziecko zderza si ze ??mierci najbli??szych mu os??b ? rodzic??w: Nieba za domem Gaute Heivolla, Dziewczynki z parku Barbary Kosmowskiej i Ogrodu. Dobrej opowie??ci na wielki smutek Georga Maaga. Wybrana literatura pe??ni funkcj terapeutyczn u dzieci borykajcych si ze strat ukochanej mamy czy ukochanego taty. Pomaga dzieciom zaakceptowa to, co si wydarzy??o, a efekt fabu??y wzmacniaj odpowiednie ilustracje. Analizowane utwory, mimo danych wzor??w postpowania po odej??ciu rodzica, umo??liwiaj dziecku samodzielne odkrycie sposobu prowadzcego do pokonania lku zwizanego ze strat i ukojenia smutku.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Battelheim, B., (1985). Cudowne i po??yteczne. O znaczeniach i warto??ciach ba??ni. Warszawa: W.A.B.

Borecka, I. (1992). Biblioterapia ?? nowa szansa ksi???ki. Olsztyn: Wydawnictwo SBP.

Brett, D. (1997). Bajki, kt??re lecz? ?? cz???? 2. Gda??sk: GWP.

Diduszko, H. (2007). Dziecko i ??mier?. W: Ryms. Portal ksi???ki dla dzieci i m??odzie??y, (2). Pobrano z: szczegoly /32/index.html.

Dwutygodnik.com (2015). ?mier? i literatura dla dzieci, rozmowa z Ann? W?gli??sk?. Pobrano z: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5768-smierc-i-literaturadla-dzieci.html.

Gortat, G. (2013). Ewelina i czarny ptak. Warszawa: Ezop.

Grzybowski, P. P. (2009). Praktyczne cele i aspekty kszta??cenia tanatologicznego pedagog??w i nauczycieli. Pobrano z: http://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/219/Grzybowski%20-%20Praktyczne%20cele.pdf?sequence=1.

Gwadera, M. (2008). ?Z mroku ku jasno??ci?. Cierpienie i ??mier? we wsp????czesnej literaturze dla dzieci i m??odzie??y. W: K. Heska-Kwa??niewska (red.), Literatura dla dzieci m??odzie??y (po 1980). Katowice: WU?.

Heivoll, G. (2009). Niebo za domem. Gda??sk: FISO.

Ippoldt, L. (2000). Biblioterapia w zwi?zkach z innymi naukami. Biblioterapeuta, 2000, 4, 1??6.

Janusz, B., Dro??d??owicz, L. (2013). Wp??yw nieprze??ytej ??a??oby w rodzinie na funkcjonowanie i rozw??j dziecka, Psychiatria Polska, 47(5), 865??873.

Kosmowska, B. (2012). Dziewczynka z parku. Warszawa: W.A.B.

K??bler-Ross, E. (2006). Rozmowy o ??mierci i umieraniu. Pozna??: Media Rodzina.

Maag, G. (2008). Ogr??d. Dobra opowie??? na wielki smutek. Warszawa: Nasza Ksi?garnia.

Mi??k??w, M. (2013). (Nie) oswojona ??mier? we wsp????czesnej kulturze. W: D. Gapska (red.), ?mier? w zwierciadle humanistyki. Pozna??: Stowarzyszenie ?Nowa Humanistyka?.

Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O l?kach dzieci i nowej metodzie terapii. Pozna??: Media Rodzina.

Muny, M. (2003). Ka??dy czasem jest smutny. Dlaczego p??acz?, gdy kogo?? trac?? Skrzat od dobrych rad. Cz?stochowa: Wydawnictwo Rubikon.

Niesporek-Szamburska, B. (2012). Oswoi? ze ??mierci? ?? o jednej z r??l literatury dzieci?cej. W: A. Ungeheuer-Go???b, M. Hrobak (red.), Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literatur? dla dzieci. Rzesz??w: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

O??Neal, T. (2006). Kiedy zdarza si? co?? z??ego. Poradnik dla dzieci. Skrzat od dobrych rad. Cz?stochowa: Wydawnictwo Rubikon.

Pater, D. (2014). Jak rozmawia? z m??odymi lud??mi o cierpieniu? Analiza wybranych przypadk??w. Warszawskie Studia Teologiczne, 24(1), 369??378.

Tomasik, E. (1992). Zagadnienia pedagogiki specjalnej w literaturze. Przewodnik bibliograficzny. Warszawa: Wy??sza Szko??a Pedagogiki Specjalnej.

Ungeheuer-Go???b, A. (2012). Noosfera literacka wczesnego dzieci??stwa. W: A. Ungeheuer-Go???b, M. Hrobak (red.), Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literatur? dla dzieci. Rzesz??w: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wi?ckowska, E. (2005). Rola i znaczenie bajki terapeutycznej w przybli??aniu dziecku problematyki ??mierci. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy wsp????czesnej tanatologii. Tom 9. Wroc??aw: Wroc??awskie Towarzystwo Naukowe.

Wyborcza.pl (2009). Kiedy pisz?, ogarnia mnie g??upota. Pobrano z: http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35635,6433476,Kiedy_pisze__ogarnia_mnie_glupota.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.