Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz informacji na temat znaczących wydarzeń - konferencji, kongresów, szkoleń i publikacji - z zakresu tej problematyki. "Dziecko krzywdzone" współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdzenia dzieci - "Child Abuse & Neglect" oraz "Child Maltreatment".

 

Kwartalnik „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” znajduje się wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w części B (9 punktów).

 

Czasopismo jest zaindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

 

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów.


Redakcja czasopisma przyjęła i stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) w odniesieniu do etyki publikacyjnej oraz  nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism (Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors). Polskie opracowanie Kodeksu.


Redakcja deklaruje, że od 2014 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest każdorazowo elektroniczna wersja PDF znajdująca się pod adresem dzieckokrzywdzone.fdn.pl i od tego czasu jest dostępne w formie Open Access.

Artykuły z wcześniejszych numerów są publikowane na stronie, o ile redakcja ma taką możliwość.

 

Działy

 

Proces recenzji

1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

3. Recenzje mają formę pisemną i zakończone są jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Mogą również zawierać uwagi dotyczące dokonania niezbędnych zmian i warunkujące dopuszczenie tekstu do publikacji. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są zawarte w formularzu recenzji.

4. Artykuł jest przyjmowany na podstawie decyzji Redakcji w oparciu o opinie recenzentów. W niektórych przypadkach, w szczególności, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent.

5. Autor artykułu jest informowany przez redakcję o wyniku procesu recenzowania oraz o ewentualnej potrzebnie zmian w tekście.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kwartalnika.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo uaktualnia na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.

 

Formularz recenzencki: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/FORMULARZRECENZENCKI.doc

 

Recenzenci w 2018 r.:

dr Wanda Badura-Madej, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr n. zdr. Justyna Bankiewicz-Nakielska, Pomorski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Maria Beisert, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Dorota Bregin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

dr Agnieszka Burnos (Laskowska), Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś, Uniwersytet Gdański

dr Magdalena Czub, Instytut Badań Edukacyjnych

Katarzyna Fenik, psychoterapeutka

prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski, Uniwersytet Jagielloński

dr Paulina Gołaska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. Grzegorz Iniewicz, Uniwersytet Jagielloński

prof. Dorota Iwaniec, Queen’s University Belfast

dr Barbara Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Instytut Ekspertyz Sądowych

Natalia Józefacka-Szram, Uniwersytet Śląski

Anna Kaczmarska, psychoterapeutka, superwizorka socjoterapii

dr n. med. Agnieszka Kałwa, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Krzysztof Kasparek, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Grażyna Katra, Uniwersytet Warszawski

dr Paweł Kleka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab., prof. UG Roman Konarski, Uniwersytet Gdański

dr Anna Krzesińska-Nowacka, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

dr Anna Kubiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Urszula Kubicka-Kraszyńska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr Aleksandra Lewandowska-Walter, Uniwersytet Gdański

dr Marta Malinowska-Cieślik, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

dr Urszula Martyniuk, Universitat Hamburg

dr Dorota Mącik, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Małgorzata Nagórska, Uniwersytet Rzeszowski

Emilia Naumann, prawniczka

dr hab., prof. KUL Iwona Niewiadomska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Maria Pąchalska, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego

Magdalena Przystańska, psychoterapeutka

dr Krzysztof Rosa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr Anna Roszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Krzysztof Sarzała, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

prof. dr hab. Katarzyna Schier, Uniwersytet Warszawski

Adam Stepnowski-Said, Fundacja Rozwoju MOTYLARNIA

dr Anna Szczepaniak, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr Monika Walczak, University of Copenhagen

dr Monika Wasilewska, Uniwersytet Jagielloński

dr Małgorzata Wójcik, Uniwersytet SWPS

dr Szymon Wójcik, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr Dorota Zawadzka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji dostępny jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/deed.pl. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.