Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

"Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka" jest periodykiem wydawanym przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzanie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. W czasopiśmie publikowane są najnowsze oraz klasyczne koncepcje teoretyczne, ustalenia empiryczne oraz informacje na temat innowacyjnych form działań diagnostycznych, terapeutycznych i prewencyjnych. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci oraz informacji na temat znaczących wydarzeń - konferencji, kongresów, szkoleń i publikacji - z zakresu tej problematyki. "Dziecko krzywdzone" współpracuje z międzynarodowymi periodykami zajmującymi się zagadnieniami krzywdzenia dzieci - "Child Abuse & Neglect" oraz "Child Maltreatment".

Czasopismo jest obecnie w procedurze formalnej ponownego wpisania na listę czasopism punktowanych. Jest zaindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

 

Czasopismo nie pobiera opłat od autorów.


Redakcja czasopisma przyjęła i stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) w odniesieniu do etyki publikacyjnej oraz  nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism (Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors). Polskie opracowanie Kodeksu.


Redakcja deklaruje, że od 2014 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest każdorazowo elektroniczna wersja PDF znajdująca się pod adresem dzieckokrzywdzone.fdn.pl i od tego czasu jest dostępne w formie Open Access.

Artykuły z wcześniejszych numerów są publikowane na stronie, o ile redakcja ma taką możliwość.

 

Działy

 

Proces recenzji

1. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process).

3. Recenzje mają formę pisemną i zakończone są jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Mogą również zawierać uwagi dotyczące dokonania niezbędnych zmian i warunkujące dopuszczenie tekstu do publikacji. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są zawarte w formularzu recenzji.

4. Artykuł jest przyjmowany na podstawie decyzji Redakcji w oparciu o opinie recenzentów. W niektórych przypadkach, w szczególności, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent.

5. Autor artykułu jest informowany przez redakcję o wyniku procesu recenzowania oraz o ewentualnej potrzebnie zmian w tekście.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kwartalnika.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo uaktualnia na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.

 

Formularz recenzencki: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/FORMULARZRECENZENCKI.doc

 

Recenzenci w 2020 r.:

dr hab. Marek Andrzejewski, prof. US

dr Dominika Berent, psychiatra

dr Joanna,Bielecka-Prus, UMCS

dr hab. Magdalena Błażek, prof. UG

Martyna Bójko, Sieć Obywatelska Watchodog Polska

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Zakład Socjologii Edukacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr Magdalena Czub, psycholog

dr Agnieszka Dąbrowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr Alicja Długołęcka, Katedra Psychospołecznych Podstaw Zdrowia i Rehabilitacji Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

dr Marta Flis-Świeczkowska, Uniwersytet Gdański

dr Izabela Fornalik, Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

dr hab. Dobroniega Głębocka, prof. UAM

dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. UŁ

dr hab. Mariusz Goniewicz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. Henryk Haak,  prof. USz

dr hab. Aleksandra Herman, ISNS Uniwersytet Warszawski

dr hab. Elżbieta Holewińska- Łapińska, prof. UW

dr Agnieszka Izdebska, Zakład Seksuologii Społecznej i Klinicznej, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog

Anna Jakubowska-Winecka, Centrum Zdrow,ia Dziecka

Tomasz Janus, psycholog, ratownik medyczny

Izabela Jąderek, seksuolog, psychoterapeuta

Joanna Klocek, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Anna Krawczak, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Kamila Lenkiewicz, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Elżbieta Matysiak  Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Mały Książę” w Krakowie, Prezes Fundacji Projekt ROZ

dr Marek Michalak, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, psycholog, seksuolog, biegły sądowy w dziedzinie seksuologii

dr Dorota Ozga, Instytut Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytet Rzeszowski

Alicja Palęcka, doktorantka, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, ISNS Uniwersytet Warszawski

Natalia Sarata, RegenerAkcja

Katarzyna Seidel, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr Marcin Sińczuch Marcin, ISNS Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Sitniewska-Kazimierczyk, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr Jerzy Słyk Jerzy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Anna Szczepaniak, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

dr Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW

Olga Trocha, Trocha Kancelarie Radców Prawnych

Ewa Urban, Państwowy Zakład Higieny

dr hab. Jacek Wierciński,  prof. UW

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska, IS Uniwersytet Wrocławski

dr Paulina Wiktorska Paulina, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Grzegorz Wrona, adwokat, specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Superwizor z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

dr Monika Zielona-Jenek, Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytet Adama Mickiewicza

Jolanta Zmarzlik, ekspertka w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, wykładowczyni SWPS i Akademii Ignatianum.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji dostępny jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/deed.pl. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.