Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Czasopismo jest zaindeksowane w bazach: CEJSH, BazHum.

 

Rodzaje publikowanych tekstów:

1. Oryginalne artykuły teoretyczne i empiryczne: powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję.

2. Artykuły dotyczące praktyki pracy klinicznej, edukacyjnej lub profilaktycznej.

3. Polemiki z wcześniej opublikowanymi artykułami.

4. Listy do wydawcy. Listy odnoszące się do wcześniejszych artykułów zawartych w piśmie, oraz do tematów dotyczących problemu, jakim zajmuje się pismo.

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl

 

Do tekstu nalezy załączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie.

Pobierz oświadczenie

 

Etyka

Zgłaszając tekst do publikacji autor tym samym informuje, że tekst nie był wcześniej publikowany, ani nie jest nigdzie indziej zgłoszony do publikacji. Osoba przesyłająca tekst do redakcji zobowiązana jest do ujawnienia wszystkich autorów tekstu oraz udziału innych osób współpracujących przy jego powstawaniu z podaniem ich afiliacji i kontrybucji. Redakcja informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. W przypadku, gdy artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego należy podać informację na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

Redakcja czasopisma przyjęła i stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) w odniesieniu do etyki publikacyjnej oraz  nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism (Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors). Polskie opracowanie Kodeksu.

 

Ethics

When submitting a text for publication, the author accordingly states that the text was not previously published nor is it nowhere else declared for publication. The person submitting the text to the editorial office is obliged to disclose all the authors of the text and the participation of other persons who cooperate with the creation of the text, with their affiliation and contribution. Editors state that "ghostwriting" and "guest authorship" are a manifestation of scientific misconduct, and any detected cases will be exposed, including notification of relevant entities (institutions employing authors, scientific societies, scientific editorial associations, etc.). The "ghostwriting" is when someone made a significant contribution to the publication without disclosing his or her role as one of the authors or without mentioning his role in the thanks of the publication. The "guest authorship" is when the author's participation is negligible or not, and despite that he is the author / co-author of the publication. Where the article is the result of cooperation within the research project, information on the sources of funding, research contributions, associations and other bodies ("financial disclosure") should be provided.

 

The editors apply universally binding publishing standards and good practices. For this purpose, the editorial office of the journal applies to the guidelines of the Committee on Publication Ethics, COPE regarding publication ethics and scientific misconduct, which are discussed in detail in the Code of Conduct and Best Practice for Journal Editor.

 

 

Przygotowanie artykułu

1. Układ tekstu powinien być tak jak najprostszy.

2. Tekst powinien być pisany Times New Roman 12 pkt. z interlinią 1,5.

3. Strona tytułowa artykułu powinna zawierać 1) tytuł artykułu w języku polskim i angielskim 2) informację o autorze/autorach: - pełne imię i nazwisko - tytuł naukowy (zawodowy) - stopień naukowy - miejsce pracy/główna afiliacja wraz z adresem pocztowym oraz pracowniczym adresem e-mail - inne afiliacje wraz z adresem - kontakt: adres kontaktowy, telefon, fax, e-mail 3) krótką informację o autorze/autorach (do 340 znaków, licząc ze spacjami) – należy podać stopnie i tytuły naukowe, miejsce i zakres pracy, prowadzonych badań itp. Poza stroną tytułową artykuł nie powinien zawierać informacji pozwalających na identyfikację autora ze względu na proces recenzowania.

4. Każdy artykuł powinien zawierać abstrakt nie dłuższy niż 2 000 znaków (ze spacjami) w języku polskim i angielskim. Należy w nim przedstawić najważniejsze zagadnienia prezentowane w artykule oraz omawiany w nim problem, używane metody badawcze, główne rezultaty i podsumowanie.

5. Słowa kluczowe (3-5 słów) odzwierciedlające zawartość artykułu w języku polskim i angielskim. Należy unikać terminów ogólnych oraz złożonych konceptów.

6. Cytowanie literatury w tekście głównym powinno być zgodne ze stylem cytowania APA (American Psychological Association).

 

 

Polecana literatura:

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

 

 

Instrukcja cytowania w stylu APA:

W nawiasie należy umieścić nazwisko autora oraz, po przecinku, rok wydania: (Chaffin, 1992)

Dwóch autorów: (Friedman, Resnic, 2007)

Trzech do pięciu autorów: pierwsze cytowanie: (May-Chahal, Hicks, Tomlinson, 2010) kolejne cytowanie: (May-Chahal i in., 2010) S

ześciu lub więcej autorów - zawsze należy podać jedynie pierwszego: (Kułaga i in., 2009)

Autorstwo grupowe lub instytucjonalne: (UNICEF, 2003) Dokładne cytowanie: (Pinhero, 2006, s. 52)

 

 

7. Bibilografia powinna być umieszczona na końcu artykułu (alfabetycznie) zgodnie ze stylem cytowania APA.

Instrukcja przygotowania spisu literatury w stylu APA:

Książki:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Iwaniec, D., Szmagalski, J. (2002).Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bingelli, N.J., Hart, S.N., Brassard, M.R. (2001). Psychological Maltreatment: A Study Guide. Thousand Oaks, CA: Sage.

Książki pod redakcją:

Kolankiewicz, M. (red.). (2007). Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie. Statystyka i cechy charakterystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Autorstwo grupowe lub instytucjonalne:

UNICEF (2003). A League Table of Child Maltreatment Deaths in Rich Nations. Innocenti Report Card No. 5. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre.

Rozdział lub artykuł w książce:

Block, R.W. (2002). Child fatalities. W: J.E.B. Myers, L. Berliner, J. Briere, C.T. Hendrix, C. Jenny, Th.A. Reid (red.), The APSAC Handbook on Child Maltreatment (s. 293-304). London: Sage.

Artykuły:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Ivens, C. (2008). Pomaganie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie – ofiarom wykorzystywania seksualnego. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(1), 7-23.

Sullivan, P.M., Knutson, J.F. (2000). Maltreatment and disabilities: a population-based epidemiological study. Child Abuse & Neglect, 24(10), 1257-1273.

Artykuły z DOI:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. doi. Schaeffer, P.,Leventhal, J. M., Gottsegen Asnes, A. (2011). Children's disclosures of sexual abuse: Learning from direct inquiry. Child Abuse & Neglect, 35(5), 343-352. doi: 10.1016/j.chiabu.2011.01.014.

Informacje i publikacje ze stron internetowych:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Pobrano z: adres strony.

UNICEF (2011). Levels & Trends in Child Mortality. Report 2011. Pobrano z: www.childinfo.org/files/Child_Mortality_Report_2011.pdf.

 

 

Procedura recenzowania

Każdy przysłany artykuł podlega procedurze recenzowania, z którą należy się zapoznać przed przesłaniem tekstu.

 

Informacje dodatkowe


Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do autora z prośbą o wprowadzenie poprawek zasugerowanych w procesie recenzowania. Redakcja zastrzega sobie prawo obrzucenia tekstów, które nie są zgodne z profilem pisma jak również decyzji o kolejności i terminie ewentualnego druku tekstów zgłoszonych, o czym informować będzie osoby zainteresowane na bieżąco.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  1. Tekst nie był wcześniej publikowany, ani nie jest nigdzie indziej zgłoszony do publikacji.
  2. Tekst jest przygotowany zgodnie z instrukcją dla autorów.
  3. Tekst zawiera tytuł, abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
  4. Cytowanie jest zgodne ze stylem cytowania APA.
 

Prawa autorskie

Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka (ISSN: 1644-6526) jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Tekst licencji dostępny jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/4.0/deed.pl. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail zostaną wykorzystane wyłącznie do podanych celów niniejszego pisma i nie będą udostępniane do innych celów lub na jakiejkolwiek innej stronie.