: CALL FOR PAPERS 2018

Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”

zaprasza do zgłaszania tekstów dotyczących następującej tematyki:

 

1. Przemoc rówieśnicza: dzieci ofiary - dzieci sprawcy przemocy

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

- Rozpowszechnienie oraz charakterystyka przemocy popełnianej przez dzieci i młodzież wobec innych dzieci i młodzieży

- Konsekwencje przemocy doświadczanej w okresie dzieciństwa ze strony nieletnich sprawców

- Doświadczenie krzywdzenia jako uwarunkowanie przemocy popełnianej przez dzieci i młodzież

- Psychoterapia oraz opieka nad nieletnimi sprawcami przemocy wobec dzieci oraz dziećmi doświadczającymi przemocy ze strony nieletnich sprawców

- Prawne uregulowania odnoszące się do przemocy międzyrówieśniczej

- Przemoc międzyrówieśnicza, w tym przemoc na tle seksualnym, przemoc wobec mniejszości seksualnych oraz międzypłciowa, bullying, cyberbullying.

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.04.2018r.

 

2. Długoterminowe konsekwencje krzywdzenia w dzieciństwie

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

- Rozpowszechnienie oraz charakterystyka długoterminowych konsekwencji krzywdzenia w dzieciństwie

- Czynniki modyfikujące charakter długoterminowych konsekwencji krzywdzenia w dzieciństwie (w tym czynniki ryzyka powstania negatywnych konsekwencji oraz czynniki resilience)

- Zmiany neuropsychologiczne jako podłoże rozwoju długoterminowych konsekwencji krzywdzenia w dzieciństwie

- Psychoterapia dorosłych osób z doświadczeniam krzywdzenia w dzieciństwie

- Międzypokoleniowa transmisja wzorców przemocy

- Prawne uregulowania dotyczące sytuacji dorosłych osób z doświadczeniami krzywdzenia w dzieciństwie (m.in. kwestia przedawnienia przestępstw)

- Specyficzne zagadnienia dotyczące długoterminowych konsekwencji krzywdzenia w dzieciństwie, w tym tzw. odzyskane wspomnienia doświadczonego krzywdzenia

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.05.2018r.

 

3. Zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

- Rozpowszechnienie, formy oraz charakterystyka zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży (w tym samouszkodzenia, samobójstwa, różnego typu zachowania ryzykowne, stosowanie substancji

psychoaktywnych)

- Osobowościowe oraz środowiskowe korelaty i uwarunkowania zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

- Zachowania autoagresywne jako konsekwencja doświadczenia krzywdzenia

- Psychoterapia dzieci i młodzieży podejmujących zachowania autoagresywne

- Programy profilaktyczne zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

- Diagnoza i opiniowanie w sprawach dotyczących zachowań autoagresywnych (w tym samobójstwo jako przedmiot opinii biegłego)

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.07.2018r.

 

4. Pomoc dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia

 

Zapraszamy do przesyłania tekstów dotyczących poniższych zagadnień:

- Cele i specyfika różnych form pomocy dzieciom i młodzieży z doświadczeniem krzywdzenia

- Możliwości świadczenia pomocy dzieciom i młodzieży za pośrednictwem mediów takich jak Internet czy telefon

- Efektywność pomocy dzieciom i młodzieży

- Wyzwania i trudności związane ze świadczeniem pomocy dzieciom i młodzieży

- Rodzaje trudności zgłaszanych przez dzieci i młodzież w ramach korzystania z różnych form pomocy, w tym za pośrednictwem mediów

- Superwizja i wsparcie dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia

- Prawne uregulowania dotyczące świadczenia pomocy dzieciom i młodzieży

 

Teksty należy przesyłać na adres redakcji: redakcja@fdds.pl do 15.09.2018r.

 

Zapraszamy do nasyłania tekstów zarówno osoby prowadzące badania dotyczące powyższej problematyki jak i praktyków: psychologów, pedagogów, prawników, kuratorów, lekarzy oraz innych specjalistów zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi, nastolatkami oraz ich opiekunami.

 

Artykuły teoretyczne i empiryczne (15-20 stron) powinny zawierać wstęp, przedstawiający przegląd dotychczasowych ustaleń empirycznych i teoretycznych na dany temat, opis metod badawczych, prezentację wyników oraz ich dyskusję ze szczególnym uwzględnieniem możliwości praktycznej aplikacji prezentowanych ustaleń.

Teksty powinny zostać przygotowane zgodnie ze standardami APA.

Wymogi wydawnicze, szczegółowe informacje dla autorów oraz opis procedury recenzowania znajdują się na stronie internetowej

czasopisma: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl.

Nadesłane artykuły po przyjęciu przez redakcję i pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w 2018 roku.