Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a ochrona małoletniego podczas przesłuchania

Monika Horna

Abstrakt


W artykule zaprezentowano warunki oraz tryby przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego i świadka w świetle Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego. W opracowaniu wykazano, że przepisy prawne zapewniają małoletniemu różne poziomy ochrony uzależnione od kryterium podmiotowego (wiek, pozycja procesowa – pokrzywdzony/świadek) oraz przedmiotowego (charakter popełnionego przestępstwa).

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmielewska, K. (2012). Ochrona przesłuchiwanych dzieci. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz. U. UE. L. 101.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz. Urz. UE L 335 z dnia 17 grudnia 2011r., s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 18 z dnia 21 stycznia 2012 r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, Dz. Urz. UE L 315 z dnia 14 listopada 2012 r.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Dz. U. 1995 r., Nr 36, poz. 175 ze zm.

Krawiec, A. Z. (2012). Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Krawiec, A. Z. (2013). Przesłuchanie małoletniego świadka po nowelizacji kpk. Prokuratura i Prawo, 12, 117–131.

Lach, A. (2006). Przesłuchanie na odległość w postępowaniu karnym. Państwo i Prawo, 12, 80–87.

Lewoc, M. (2013). Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Starogard Gdański: Wydawnictwo EKB.

Mierzwińska-Lorencka, J. (2012). Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Paprzycki, L. K. (red.). (2014). Kodeks postępowania karnego. Komentarz aktualizowany do art. 1-424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 97.89.555):LEX/el.

PWN (2014). Słownik języka polskiego. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/slownik/2487701/nawi%C4%85za%C4%87_I.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art. 185a–185c Kodeksu postępowania karnego; Dz. U. z 2013 r., poz. 1642.

Sejm RP (2013). Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego. Druk sejmowy 998. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=998.

Stefański, R. A. (2005). Szczególne tryby przesłuchania w postępowaniu karnym świadka małoletniego, który nie ukończył 15 lat. Warszawa: Wojskowy Przegląd Prawniczy.

Trocha, O. (2013). Udział małoletnich w postępowaniu karnym z art. 207 kk. Raport z badań aktowych. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 54–64. Pobrane z: http://fdn.pl/badania-fdn.

Uchwała Sądu Najwyższego (SN III KK 278/10); BPK SN 2011, nr 9, poz. 1.2.2, s. 5.

Uchwała Sądu Najwyższego z 30 września 2010 roku, I KZP 10/10, OSNKW 2010/10/84.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 roku, sygn. I KZP 25/04, OSNKW 2004, nr 11–12, poz. 101.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 ze zm.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego Dz. U. z 2013 r., poz. 849.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.