Karnoprawna ochrona dziecka przed rozpowszechnianiem jego nagiego wizerunku lub wizerunku podczas czynności seksualnych na podstawie art. 191a kk

Agnieszka Kilińska-Pękacz

Abstrakt


Artykuł dotyczy analizy prawnej art. 191a kk wprowadzonego ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Ten przepis dotyczy utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, przy użyciu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo rozpowszechnia bez jej zgody wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej. Zachowania takie mają miejsce także wobec małoletnich, a ich sprawcami bywają rówieśnicy pokrzywdzonych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bojarski, M. (red.). (2012). Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa: LexisNexis Polska.

Bojarski, T. (red.). (2012). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.

Filar, M. (1997). Przestępstwa seksualne w nowym kodeksie karnym. W: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 2 (str. 7–64). Warszawa.

Filar, M. (red.). (2012). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: LexisNexis Polska.

Filek, B. (2012). Wizerunek nagiej osoby jako znamię przestępstwa z art. 191a kk. Prokuratura i Prawo, 7–8, 61–77.

Grześkowiak, A. (red.). (2012). Prawo karne. Warszawa: C. H. Beck.

Joachimowicz, M. (2012). Przestępstwo utrwalania wizerunku osoby nagiej lub osoby w trakcie czynności seksualnej (art. 191a kk). Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 2012, 2(5), 19–40.

Kozielewicz, W. (2012). Pojęcia „czyn nierządny”, „czyn lubieżny”, „obcowanie płciowe” i „inna czynność seksualna” w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W: M. Mozgawa (red.), Przestępstwo zgwałcenia. Warszawa: Wolters Kluwer.

Krajewski, R. (2012). Przestępstwo utrwalania i rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej. Prokuratura i Prawo, 5, 20–40.

Królikowski, M. (red.), Zawłocki, R. (red.). (2013). Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221. Warszawa: C. H. Beck.

Marek, A. (2010). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Mozgawa, M. (2012a). Kilka uwag na temat przestępstwa utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej (art. 191a kk). W: A. Adamski (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara. Tom I. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Mozgawa, M. (red.). (2012b). Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Ostrowski, M. (red.). (2012). Prawo karne. Część szczególna. Orzecznictwo. Warszawa: C. H. Beck.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2008 roku, sygn. VKK 139/08, LEX nr 435319.

Pyziak-Szafnicka, M. (red.). (2009). Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Stefański, R. A. (2004). Kodeks karny z orzecznictwem i piśmiennictwem (za lata 1998–2003). Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 538).

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r. Nr 206 poz. 1589).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

Warylewski, J. (red.). (2012). Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Warszawa: C. H. Beck.

Wąsek, A. (red.), Zawłocki, R. (red.) (2010). Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221. Warszawa: C. H. Beck.

Wojtasik, L. (2009). Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(1), 7–11.

Zoll, A. (red.). (2008). Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 kk. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zoll, A. (red.). (2013). Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 kk. Warszawa: Wolters Kluwer.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.