Normatywne zachowania seksualne u dzieci - ustalenia badawcze

Wiliam N. Friedrich, Jennifer Fisher, Daniel Broughton, Margaret Houston, Constance R. Shafran

Abstrakt


Cel badania - Zachowania seksualne dzieci mogą wzbudzać u klinicystów niepewność ze względu na związek między wykorzystywaniem seksualnym a zachowaniami seksualnymi. Dlatego wiedza o normatywnych zachowaniach seksualnych u dzieci jest niezwykle ważna.
Plan badania - Zachowania seksualne 1114 dzieci w wieku od 2 do 12 lat były oceniane przez ich najbliższych opiekunów - biologiczne bądź przybrane matki. Badacze dołożyli starań, aby próba składała się wyłącznie z dzieci, które nie doświadczyły wykorzystywania seksualnego. Kobiety-uczestniczące w badaniu wypełniały liczącą 38 pozycji skalę obejmującą szeroką gamę zachowań seksualnych (Inwentarz Dziecięcych Zachowań Seksualnych, wersja trzecia), a także Listę Zachowań Dziecięcych oraz kwestionariusz dotyczący poziomu stresu w rodzinie, seksualności rodziny, dojrzałości społecznej dziecka, matczynych postaw dotyczących seksualności oraz liczby godzin spędzanych przez dziecko w żłobku, przedszkolu czy w szkole.
Wyniki - Zachowania seksualne okazały się związane z wiekiem dziecka, z poziomem wykształcenia jego matki, z typem seksualności w rodzinie, z poziomem stresu w rodzinie, z przemocą w rodzinie, a także z liczbą godzin spędzanych przez dziecko tygodniowo w placówkach opiekuńczo-oświatowych. Przedstawiono częstość występowania zachowań seksualnych u chłopców i dziewcząt w wieku 2-5 lat, 6-9 lat oraz 10-12 lat.
Wnioski - Dzieci, które nie doświadczyły wykorzystywania seksualnego (a dokładniej, w których wypadku nie ma przesłanek do takich podejrzeń), przejawiają szeroką gamę zachowań seksualnych. Względna częstość takich zachowań okazała się podobna, jak w dwóch wcześniejszych badaniach dotyczących tego zagadnienia, co przemawia za wiarygodnością uzyskanych wyników.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.