Doświadczenie reakcji empatycznej u sprawców seksualnego wykorzystania dzieci - analiza badań empirycznych

Joanna Strzelecka

Abstrakt


Cel badania: Poszukiwano odpowiedzi na pytanie, jakie elementy zaburzonego procesu socjalizacji wywierają wpływ na pojawianie się przemocy seksualnej wobec dzieci. Badano zależności między właściwościami psychicznymi sprawców: doświadczaniem empatii a poziomem agresji, przejawianej przez nich podczas-wykorzystania seksualnego dziecka. Plan badania: Artykuł powstał na podstawie badań prowadzonych przez autorkę do pracy magisterskiej o Zakładach Karnych w: Czarnem, Gębarzewie, Nysie, Rawiczu, Wronkach oraz w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Objęły one grupę 100 sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci skazanych z art. 200 k.k. W badaniach korzystano z metod kwestionariuszowych (Indeks Reaktywności Interpersonalnej Davisa), wywiadu oraz wglądu w akta skazanych. Podstawę teoretyczną stanowiła koncepcja wieloczynnikowa - Zintegrowana Teoria Etiologii Przestępstw Seksualnych Marshall 'a i Barbaree, która wyjaśnia uwarunkowania przemocy seksualnej. Wyniki: Wyniki okazały się zróżnicowane. Potwierdzono wpływ niekompletnego doświadczania reakcji empatycznej na wzrost agresji podczas wykorzystania seksualnego dziecka. Zaobserwowano też wyraźną korelację między poziomem przyjmowania perspektywy a długością i ciągłością czynu przestępczego. Wnioski: Potwierdzone zależności dotyczą przede wszystkim sprawców regresywnych, niepsychopatycznych. Wyniki badań wskazują, którymi obszarami funkcjonowania psychicznego i społecznego należy i warto się w terapii tych osób zajmować.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.