Program „Chronimy dzieci” – standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo–wychowawczych

Monika Sajkowska

Abstrakt


„Chronimy dzieci” to program profi laktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci
Niczyje. Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, dzięki
któremu wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze stosować będą wspólne standardy ochrony dzieci
przed przemocą i wykorzystywaniem.
Celem wdrażania standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowane
jest to poprzez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz
dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu i rodziców w zakresie
ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat
unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Potwierdzeniem stosowania standardów ochrony dzieci jest przyznanie certyfi katu „Chronimy dzie-
ci” placówkom edukacyjnym i opiekuńczym, które spełniają standardy ochrony dzieci przed przemo-
cą i wykorzystywaniem.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.