Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce – podstawowe problemy i formy pomocy

Maria Kolankiewicz

Abstrakt


W artykule opisano grupę dzieci cudzoziemskich bez opieki powierzonych pieczy zastępczej. Sytuacja tych umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci jest swoista, a zorganizowanie im pomocy w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, legalizacji pobytu stanowi prawdziwe wyzwanie. W artykule przedstawiono wymagane kwalifikacje opiekunów i kuratorów, którzy reprezentują interesy tych dzieci, oraz standardy i rekomendacje dla organizatorów opieki.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osób, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony.

Fenik, K., Kolankiewicz, M., Skwara, C. (2014). Materiały szkoleniowe dla kuratorów dzieci cudzoziemskich bez opieki w Polsce. Warszawa: IOM.

Kolankiewicz M. (2005). Dzieci cudzoziemskie bez opieki w Polsce. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 4(3), 69–92.

Kolankiewicz, M. (2003). Dzieci cudzoziemskie w Domu ks. Baudouina. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1/2003, s. 21–25.

Lasocik, Z., Koss, M., Wieczorek, Ł. (red.). (2007). Handel dziećmi – wybrane problemy. Warszawa: Ośrodek Badań Handlu Ludźmi; Uniwersytet Warszawski.

Morawska A. (2007). Handel dziećmi w perspektywie europejskiej – wyzwania dla praktyków. W: Z. Lasocik, M. Koss, Ł. Wieczorek (red.), Handel dziećmi – wybrane problemy (s. 29–41). Warszawa: Ośrodek Badań Handlu Ludźmi; Uniwersytet Warszawski.

United Nations High Commissionner For Refugees (1994). Refugee Children. Guidelines on Protection and Care. Genewa: UNHCR.

United Nations High Commissionner For Refugees, Save the Children (2001). Separated Children in Europe Program. Training Guide. Bruksela.

Urząd Do Spraw Cudzoziemców (2013). Dane liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w roku 2013 (wersja polska). Pobrane z http://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.